Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus25012.06.202321

4173-2023 (10 00 02)

Asuinkerrostalojen ja rivitalojen tontin (Kaerla) myyminen sen vuokramiehelle, os. Savonkedonkatu 7

Tiivistelmä:

TVT Asunnot Oy on anonut saada ostaa vuokraamansa asuinkerrostalojen tontin 853-83-17-29 alaltaan noin 14940 m2. Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunki myy tontin kauppahintaan 1.900.000 euroa.

Kh § 250

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, tonttipalvelut, maankäyttöinsinööri Hannu Kirjonen 31.5.2023:

TVT Asunnot Oy on anonut saada ostaa 26.4.2023 päivätyllä anomuksella vuokraamansa asuinkerrostalojen tontin 853-83-17-29 (Kaerla, Savonkedonkatu 7) alaltaan noin 14940 m2.

Anoja hallitsee ko. tonttia 22.11.1975 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen perusteella. Vuokrakausi käsittää 1.12.1975 – 30.11.2025 välisen ajan.

Tontti on 25.3.2023 voimaan tulleen asemakaavan 22/2013 mukaan asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialuetta (AKR-1). Tontin rakennusoikeus on kaavassa 10000 k-m2. Tontille on myönnetty kerrostalojen purkulupa 853-2022-670.

Alueen kaavatilanne ei anna aihetta olettaa alueen käyttötarkoituksen oleellisesti muuttuvan eikä tontin myymiselle asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen siten ole estettä. Myytävä tontti ei myöskään sijaitse kaupunginvaltuuston 13.2.2023 § 29 tekemän päätöksen mukaisella alueella, jolla Turun kaupunki ei pääsääntöisesti luovuttaisi myymällä maa-alueita, eikä raitiotiehen perustuvien joukkoliikenteen laatukäytävien välittömällä vaikutusalueella.

Kauppakirjaluonnoksen 20. kohdan mukaan tontin kauppahinta on määräytynyt sillä perusteella, että tontille toteutetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hyväksymää valtion tuella toteutettavaa asuntotuotantoa. Mikäli TVT Asunnot Oy toteuttaa tontille muuta kuin em. tuotantoa tai luovuttaa tontin edelleen muuhun kuin ARA-tuotantoon, on TVT Asunnot Oy velvollinen maksamaan Turun kaupungille käyvän hinnan ja ARA-hinnan välisen erotuksen jokaiselta kerrosneliöltä, joka on muuta kuin ARA-tuotantoa. Mahdollisesta lisäkauppahinnasta tehdään erillinen kauppahinnan tarkistus maankäyttöjohtajan päätöspöytäkirjalla.

TVT Asunnot Oy on ilmoittanut toteuttavansa hankkeesta n. 600 k-m² eli 6 prosenttia rakennusoikeuden määrästä vapaarahoitteisena asuntotuotantona ja maksaa siitä ehtojen mukaisesti lisäkauppahintaa, mistä tehdään erillinen päätös ek. tavalla. Vapaarahoitteisen rakennusoikeuden markkina-arvon määrittämiseksi tilataan kuntalain 130 §:n mukaisesti puolueettoman arvioijan laatima arviokirja. Kaupunginhallitukselle esitetään, että maankäyttöjohtaja valtuutetaan hyväksymään erillisen lisäkauppahintapäätöksen ehdot.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että tontti myydään kauppahintaan 1.900.000 euroa (10000 k-m2 * 190 €/k-m2). Kauppahintana käytetään alueellista ARA-hintaa, joka ko. alueella on vuonna 2023 190 € /k-m².

Tuomas Heikkinen 8.6.2023:

Kaupunkikonsernitasoisen talouden kokonaisarvioinnin seurauksena myynti on tarkoituksenmukaista toteuttaa aikaisintaan 1.1.2024. Kaupasta kaupunkiemolle kohdentuvat positiiviset tulosvaikutukset tulee kohdentaa vuodelle 2024.

Kaupunki turvaa TVT Asunnot Oy:n maksukyvyn kaikissa tilanteissa ja tämän varmistamiseksi yhteisölle myönnettyä tililimiittiä voidaan kaupungin toimesta korottaa.

Liite 1Kauppakirja

Oheismateriaali 1Ostoanomus 26.4.2023

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

​Koivusalo ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Koivusalon tilalla asian käsittelyyn osallistui Pätäri.

Jakelu

aoTVT Asunnot Oy
tpvKaupunkiympäristö


Liitteet:

Kh § 250
Liite 1:Kauppakirja