Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus17402.05.20235

3265-2023 (01 01 00)

Muutosjohtajan määräaikaisen viran perustaminen

Tiivistelmä: -

Kh § 174

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen ja henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen 27.4.2023:

Kaupunginvaltuuston 17.4.2023 § 73 hyväksymän hallintosäännön mukaisesti yhtenä palvelukokonaisuutena toimii 1.6.2023 lukien lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus, jonka tehtävänä on johtaa muutoshanketta, jossa luodaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvat palvelut kokonaisvaltaisesti huomioiva johtamismalli. Lasten ja nuorten palvelukokonaisuuden yhteisvaikuttava johtaminen vastaa siitä, että resurssit kohdistetaan tietoon ja tarpeisiin perustuen tuottaen lapsille ja nuorille hyvinvointia ja kaupungille elinvoimaa. Johtamismalli huomioi sekä kaupungin palvelut että muut toimijat. Palvelukokonaisuutta johtaa muutosjohtaja.

Muutosjohtaja toimii kansliapäällikön suorassa alaisuudessa. Muutoshankkeen kokonaisuuden asiat tuodaan päätettäväksi kaupunginhallitukseen. Lisäksi hanke raportoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle.​

Muutosjohtajan linjajohdon alaisuudessa toimii nuorisopalvelut.

Muutosjohtajan virkaa ei Turun kaupungilla ole ja em. virka tulee kaupunginhallituksen päätöksellä perustaa. Koska kyseessä on erillinen määräaikainen muutoshanke, on tarkoituksenmukaista perustaa määräaikainen muutosjohtajan virka. Muutoshanke pilotoi lasten ja nuorten ikäryhmän osalta Uuden Turun toimintamallissa kuvattua horisontaalisten teemojen (ikä-/elinkaari, ilmiöt) edistämistä ja johtamista, ja on siten osa Uusi Turku -toimintamallin toteuttamista. Poikkihallinnolliseen ja yhteisvaikuttavaan johtamiseen tarvitaan uudenlaisia suunnittelu-, toiminta- ja seurantamalleja, joissa huomioidaan kaikki lapsiin ja nuoriin kohdistuvat toiminnat ja palvelut sekä kaupungin että sidosryhmien toiminnassa.

Koska kyseessä on johtava virka, voidaan valitulle viranhaltijalle osoittaa muitakin kuin edellä mainittuja tehtäviä, joissa käytetään julkista valtaa taikka antaa toimivaltaa hallintosäännössä.

Edellä mainitulla perusteella määräaikaisen viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään 6.000 €/kk sekä kelpoisuusvaatimukseksi ylempi korkeakoulututkinto.

Liite 1Esitys muutosjohtajan määräaikaisen viran perustamisesta

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää perustaa määräajaksi 1.6.2023 – 31.7.2025 Turun kaupunkiin, ensimmäisenä sijoituspaikkana lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus, muutosjohtajan viran, jonka tehtäväkohtainen palkka on 6.000 €/kk ja jonka kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että virka voidaan täyttää määräajaksi 1.6.2023 – 31.7.2025 Turun kaupungin sisäisellä haulla ilman erillistä palkkaamislupaa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto
tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat


Liitteet:

Kh § 174
Liite 1:Esitys muutosjohtajan määräaikaisen viran perustamisesta