Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus13427.03.20231

11740-2017 (613, 002)

Turun ratapiha-alueen kumppanuussopimusten ja ehdollisen kiinteistökauppasopimuksen voimassaolon jatkaminen

Tiivistelmä:

Kaupungin, VR-Yhtymä Oyj:n ja Turun Ratapihan Kehitys Oy:n välisen kumppanuussopimuksen, kaupungin ja VR-Yhtymä Oyj:n välisen kumppanuussopimuksen sekä ehdollisen kiinteistökaupan voimassaoloaikoja jatketaan siten, että ne tulevat päättymään, kun Turku Ratapiha 2/2018 asemakaava saa lainvoiman tai 6 kuukauden kuluttua siitä, mikäli kaupunginvaltuusto ei hyväksy Turku Ratapiha 2/2018 asemakaavaa taikka asemakaava ei saa lainvoimaa mahdollisista valituksista tai muusta mahdollisesta syystä johtuen.

Kh § 134

Maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi, kaupunginlakimies Riikka Lehtimäki ja maankäytön suunnittelija Juha Lipponen 16.3.2023:

Kaupunki, VR ja Turun Ratapihan Kehitys Oy (TRK) allekirjoittivat 11.12.2017 kumppanuussopimuksen Turun ratapiha-alueen ja asema-alueen kaavoituksen käynnistämisestä sekä alueen kehittämisestä. Kumppanuussopimuksen voimassaoloaika päättyy 30.6.2023 (kh 23.5.2022 § 225).

Turun kaupunki ja VR allekirjoittivat 29.8.2022 ratapihan alueen kumppanuussopimuksen ja ehdollisen kiinteistönkaupan, jonka tavoitteena on, että kaupunki ja VR käynnistävät ratapihan aluetta koskevan uuden kaavoituskumppanuuden ja Turun kaupunki ostaa konepajan ja rautatieaseman kiinteistön, mikäli TRK vetäytyy ratapihahankkeesta ja VR-Yhtymä Oyj:n ja TRK:n välinen kiinteistökauppa jää toteutumatta 30.6.2023 mennessä.

VR ja TRK allekirjoittivat hankkeen asemakaavoitusvaiheen aikana 7.3.2018 kiinteistökaupan esisopimuksen ratapiha-alueen maaomaisuuden siirtymisestä TRK:lle. VR ja TRK ovat 29.8.2022 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen jälkeen ilmoittaneet, että esisopimuksen mukainen ratapihan maa-alueiden kiinteistökauppa tehdään ehdollisena sille, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ”Turku Ratapiha” 2/2018 asemakaavaehdotuksen ja se saa lainvoiman. Kiinteistökaupalla TRK ottaa vastattavakseen maankäyttösopimuksen mukaiset yhdyskuntarakentamisvelvoitteet. VR ja kaupunki ovat maankäyttösopimusta koskeneissa neuvotteluissa sopineet, että kaupunki tulee kuuluttamaan asemakaavan voimaan vasta sen jälkeen, kun VR:n ja TRK:n välinen kiinteistökauppa on toteutunut eli kiinteistönkaupan kaikki ehdot ovat täyttyneet.

”Turku Ratapiha” 2/2018 asemakaavaehdotus ja VR:n omistamia kiinteistöjä koskeva maankäyttösopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 6.3.2023 § 88. Maankäyttösopimuskorvauksena kiinteistönomistaja (VR) sitoutuu toteuttamaan sopimusalueelle ”Turku Ratapiha” 2/2018 kaavan toteuttamisen edellyttämät yhdyskuntarakenteet. Tämän hetken arvion mukaan infran rakentamisen kustannukset ovat noin 30 milj. euroa. Maankäyttösopimus tulee voimaan, kun asemakaavaehdotus on kuulutettu voimaan.

VR:n ja TRK:n välisen maa-alueiden kiinteistökaupan ajankohdan siirtymisen myötä tulee myös kumppanuussopimuksiin ja VR:n ja kaupungin väliseen ehdollisen kiinteistökauppaan tehdä sopimustarkistukset, joilla sopimusten voimassaoloaikoja jatketaan siten, että ne päättyvät, kun ”Turku Ratapiha” 2/2018 asemakaava saa lainvoiman tai 6 kuukauden kuluttua siitä, jos kaupunginvaltuusto ei hyväksy ”Turku Ratapiha” 2/2018 asemakaavaa tai asemakaava ei saa lainvoimaa mahdollisista valituksista tai muusta syystä johtuen.

Sopimustarkistukset on tarkemmin esitetty liitteissä 1 ja 2. VR:n ja kaupungin välisen sopimuksen (liite 2) viimeiseen voimassaolopäivään (31.12.2032) ei kuitenkaan esitetä tehtäväksi muutosta.

Liite 1Ratapiha-alueen kumppanuussopimuksen (11.12.2017) jatkaminen

Liite 2VR-Yhtymä Oyj:n ja kaupungin välisen ratapiha-alueen kumppanuussopimuksen (29.8.2022) ja ehdollisen kiinteistökaupan jatkaminen

​Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastetaan heti, ja että päätös voidaan panna täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoTurun Ratapihan Kehitys Oy
aoVR-Yhtymä Oyj
tpvKaupunkiympäristö
tpvKonsernihallinto, lakipalvelut


Liitteet:

Kh § 134
Liite 1:Ratapiha-alueen kumppanuussopimuksen (11.12.2017) jatkaminen
Liite 2:VR-Yhtymä Oyj:n ja kaupungin välisen ratapiha-alueen kumppanuussopimuksen (29.8.2022) ja ehdollisen kiinteistökaupan jatkaminen