Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus10520.03.20238

12677-2017 (002, 613, 627)

Yhteistyösopimuksen uudistaminen Turun Peltolan kaupunginosassa

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi Turun kaupungin, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sekä TKU-Rakennus Oy:n yhteistyösopimuksen uudistaminen. Yhteistyösopimus koskee Turun kaupungin Peltolan kaupunginosan kiinteistöjen 853-33-4-17 ja 853-33-4-16 sekä osan kiinteistöstä 853-514-1-0 kehittämistä. Nykyisen yhteistyösopimuksen voimassaoloaika on päättynyt 31.12.2022.

Kh § 105

Kaupunkiympäristö, kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, kiinteistökehitys ja maanhankinta, maankäyttöinsinööri Reino And 10.3.2023:

Turun kaupunginhallitus on 18.12.2017 § 550 hyväksynyt yhteistyösopimuksen Turun Peltolan kaupunginosan kiinteistöjen 853-33-4-17, 853-33-4-16 sekä osan kiinteistöstä 853-514-1-0 kehittämiseksi. Sopimus laadittiin Turun kaupungin, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sekä TKU-Rakennus Oy:n kesken. Sopimus allekirjoitettiin 26.1.2018 ja sen voimassaoloaika päättyi 31.12.2022. Osapuolten tarkoituksena on uudistaa liitteenä olevalla sopimuksella yhteisen tahtonsa alueen kehittämiseen aikaisemman yhteistyösopimuksen pohjalta. Yhteistyötä esitetään jatkettavaksi vastaavin ehdoin kuin kaupunginhallituksen aiemmin, vuonna 2017 hyväksymässä sopimuksessa (oheismateriaali 1).

Sopimusalue

Sopimusalue rajautuu Tähkäpuistoon, Uudenmaantiehen, Ilpoistentiehen, Ruiskatuun sekä saman korttelin muutamiin tontteihin. Seurakuntayhtymän omistama tontti 16 on osin rakentamatonta aluetta ja osalla sijaitsee varikkotoiminnan käytössä olevaa rakennuskantaa. Kaupungin omistama tontti 17 on osin rakentamatonta aluetta ja osalla sijaitsee entisen kaupunginpuutarhan rakennuskantaa. Rakennukset eivät ole enää tarpeellisia kaupungille. Sopimusalueeseen kuuluva osa kiinteistöstä 853-514-1-0 on rakentamatonta puistoa ja lisäksi alueen läpi kulkee tieyhteys Ruiskadun koulukiinteistölle sekä seurakunnan omistamalle kiinteistölle. Sopimusalue on osoitettu yhteistyösopimuksessa (liite 1) esitetyllä kartalla M 64 / 22.2.2023.

Sopimusalue on voimassa olevassa Turun yleiskaava 2020:ssä osoitettu kaavamerkinnöillä PAK-1, AP-2 ja V. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Yleiskaava 2029 kaavaehdotuksen (13.2.2023 § 27) mutta päätös ei ole vielä lainvoimainen. Yleiskaava 2029:ssa sopimusalue on varattu asuinalueeksi (A). Aluevaraus sisältää asuinkorttelit, kadut sekä lähipuistot. Alueelta on varattava asemakaavoituksessa riittävästi tilaa asumiselle tarpeellisia julkisia ja yksityisiä palveluja varten. Alueelle saa sijoittaa myös sellaisia pienimuotoisia työtiloja, joista ei aiheudu melua, raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja.

Lisäksi osa sopimusalueesta on varattu virkistysalueeksi (V). Alueelle voidaan yksityiskohtaisemman suunnitelman pohjalta toteuttaa virkistystä palvelevia rakennelmia ja rakennuksia. Alueelle ei saa rakentaa urheiluhalleja. Alueelle ei saa rakentaa uusia asuinrakennuksia (MRL 43.2 §). Olemassa olevien rakennusten korjaaminen ja vähäinen laajentaminen sallitaan.

Aiemmat vaiheet

Asemakaavan tavoitteet hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 13.3.2018 (§129). Osapuolet järjestivät ilmoittautumiskutsukilpailun 20.8.2018 - 7.11.2018, jota ennen tehtiin selvityksiä kaava-alueesta. Kilpailuun ilmoittautuneista osapuolet valitsivat yhteisesti projektiryhmässä aluesuunnittelukilpailuun jatkoon valitut, joilta osapuolet pyysivät ehdotuksia kilpailun kohteena olevan aluekokonaisuuden suunnittelusta kilpailuohjelmassa esitetyin ehdoin ja tavoittein. Kilpailuohjelma liiteasiakirjoineen hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa (KYLK 24.4.2018 §221) ja lautakunta on 15.1.2019 § 19 merkinnyt tiedoksi arviointiryhmän valitsemat voittajaehdotukset jatkosuunnittelun pohjaksi sekä hyväksynyt asemakaavan tarkennetut tavoitteet.

Kilpailun jälkeen jatkovalmisteltu asemakaavanluonnos hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 7.4.2020 (§114). Tämän jälkeen asemakaavanmuutosehdotusta on lisäksi valmisteltu yhdessä kaava-alueen toteutussuunnittelun (katu-, yleisten alueiden ja infrasuunnittelun) kanssa.

Kaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä ja lausunnoilla 14.11.2022 – 13.12.2022. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnon mukaan luontoselvitystä pidetään puutteellisena mm. uhanalaisten luontotyyppien ja lajien sekä lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen osalta. ELYn lausunnon perusteella (oheismateriaali 2) tullaan vuonna 2018 tehtyä luontoselvitystä vielä täydentämään ja päivittämään mm. lepakoiden ja hyönteisten osalta. Tämän johdosta kaavoitusaikataulu tulee viivästymään aiemmin suunnitellusta, koska luontoselvitykset voidaan teettää vasta tulevana kesäkautena

Sopimusosapuolet ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä kaupungin esittämän menettelyn sekä sitoutuvansa sopimusalueen kehittämiseen kaupungin valmisteleman uudistetun yhteistyösopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Asemakaavoitusta jatketaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

Uusi yhteistyösopimus tulee voimaan osapuolten allekirjoituksin ja sen voimassaolo päättyy viimeistään 31.12.2025, mikäli osapuolet eivät kirjallisesti toisin sovi.

Liite 1Yhteistyösopimus

Oheismateriaali 1Päättynyt yhteistyösopimus (26.1.2018)

Oheismateriaali 2ELY lausunto 16.1.2023

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen

EhdotusKaupunginhallitus päättää

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoTKU-Rakennus Oy
aoTurun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
tpvKaupunkiympäristö


Liitteet:

Kh § 105
Liite 1:Yhteistyösopimus