Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö704.01.2023 

22-2023 (01 01 00)

Kehittämispäällikön toimen perustaminen konsernihallinnon kehittämispalveluihin

Strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila, kehittämispäällikkö Sari Hannila 20.12.2022

Kehittämispalvelujen vastuualueen kehittämisen ohjauksen yksikkö tuottaa kehittämisen tukea peruskaupungille. Yksikkö vastaa mm. yhtenäisistä kehittämisen ja kehittämisen ohjauksen toimintatavoista, kehittämismenetelmien ja -osaamisen mm. lean, palvelumuotoilu ja dialogi vahvistamisesta sekä kehittämisen tukena käytettävistä tietojärjestelmistä.

Yksikössä on määraikainen asiakaslähtöisen kehittämisen -projektipäällikön toimi 31.12.2022 asti. Määräaikaista projektipäällikön tehtävää hoitaa XXXXX . Projekin pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa palvelukokonaisuuksien rajat ylittävän asiantuntijaverkoston muodostama toimintakonsepti sekä edistää asiakaslähtöisyyttä työntekijän ja työyhteisöjen työssä.

Kaupunkistrategiassa ja pormestariohjelmassa korostettu asiakas- ja ihmislähtöisyys toteutuu monella tavoin kaupungin toiminnassa ja erityisesti sen merkitys on tunnistettu osana kaupungin uutta toimintamallia. Asiakas- ja ihmislähtöisyyden tukeminen on siten jatkuva. Tarpeen on edelleen vahvistaa yhteistä ymmärrystä asiakaslähtöisyydestä kaupunkiorganisaatiossa ja tukea henkilöstön muutoskyvykkyyttä ja uudistumista. Tavoitteena on sitoa asiakaslähtöisyys saumattomasti kaupungin perustoimintoihin ja palveluihin ts. oman työn jatkuvaan parantamiseen, prosessien ja palvelujen uudistamiseen sekä digitalisaatioon.

Toinen puoli tehtävän sisällöstä muodostuu kaupungin kehittämisen toimintapojen jatkuvasta parantamisesta ja ylläpidosta sekä konsernihallinnon kehittämisen johtamisen ts. salkunhallinnan ohjaus- ja koordinointitehtävistä. Näitä tehtäviä on aikaisemmin hoidettu kehittämisen ohjaus -yksikön erityisasiantuntijan tehtävässä. Vakanssin hoitaja on irtisanoutunut tehtävästään ja näin ollen vakanssi on tarkoituksenmukaista lakkauttaa kehittämispäällikön toimen perustamisen yhteydessä.

Vakanssin perustamista on käyty keskustelu konsernihallinnon nykyisen järjestämistoiminnon kanssa ja näkemys tehtävän tarpeellisuudesta on yhteinen. Vakanssi on huomioitu osana konsernihallinnon vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmaa. Vakanssin perustamisella ei ole konsernihallinnon nykyiseen työvoiman käyttöön lisäävää HTV-vaikutusta. Perustamisesta aiheutuva kustannusvaikutus on vuositasolla 64.529 € työnantajasivukuluineen.

EhdotusEsitämme, että konsernihallinnon yhteisiin palveluihin kehittämispalvelut -vastuualueelle kehittämisen ohjauksen yksikköön perustetaan 1.1.2023 alkaen työsuhteinen kehittämispäällikön toimi, jonka tehtäväkohtaiseksi palkaksi määritellään 3.917,08 €/kk (KVTES / 01ASI040) ja toimen​​ kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä tehtävään soveltuva työkokemus.

Lisäksi esitämme, että perustettava toimi voidaan täyttää ilman erillistä palkkaamislupaa ja, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan avoimena oleva erityisasiantuntijan toimi vakanssinumero 001063.

Palvelussuhdepäällikkö, henkilöstöjohtajan varahenkilö Tarja Kullanmäki, palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 2.1.2023:

​Strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila, kehittämispäällikkö Sari Hannila ovat esittäneet, että konsernihallinnon kehittämispalveluihin perustetaan 1.1.2023 lukien kehittämispäällikön toimi, jonka tehtäväkohtainen palkka on 3.917,08 €/kk (KVTES/01ASI040, VL 4C). Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole huomautettavaa perustettavaksi esitetyn toimen tehtäväkohtaisesta palkasta.

​Perustettavan kehittämispäällikön toimen kelpoisuusvaatimukseksi on esitetty tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä tehtävään soveltuva työkokemus. Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole huomautettavaa esitettyyn kelpoisuusvaatimukseen. Lisäksi on esitetty, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan erityisasiantuntijan toimi (vak. nro 001063) ja että perustettava toimi saadaan täyttää ilman erillistä palkkaamislupaa.

​Esityksessä on todettu, että kaupunkistrategiassa ja pormestariohjelmassa korostettu asiakas- ja ihmislähtöisyys toteutuu monella tavoin kaupungin toiminnassa ja erityisesti sen merkitys on tunnistettu osana kaupungin uutta toimintamallia. Asiakas- ja ihmislähtöisyyden tukeminen on siten jatkuva. Tarpeen on edelleen vahvistaa yhteistä ymmärrystä asiakaslähtöisyydestä kaupunkiorganisaatiossa ja tukea henkilöstön muutoskyvykkyyttä ja uudistumista. Tavoitteena on sitoa asiakaslähtöisyys saumattomasti kaupungin perustoimintoihin ja palveluihin ts. oman työn jatkuvaan parantamiseen, prosessien ja palvelujen uudistamiseen sekä digitalisaatioon.

​Lisäksi esityksessä on todettu, että toinen puoli tehtävän sisällöstä muodostuu kaupungin kehittämisen toimintatapojen jatkuvasta parantamisesta ja ylläpidosta sekä konsernihallinnon kehittämisen johtamisen, ts. salkunhallinnan, ohjaus- ja koordinointitehtävistä. Näitä tehtäviä on aikaisemmin hoidettu kehittämisen ohjaus -yksikön erityisasiantuntijan tehtävässä. Ko. vakanssi on avoimena ja näin ollen vakanssi on tarkoituksenmukaista lakkauttaa kehittämispäällikön toimen perustamisen yhteydessä. Kehittämispäällikön toimen perustamisesta on käyty keskustelu konsernihallinnon nykyisen järjestämistoiminnon kanssa ja näkemys tehtävän tarpeellisuudesta on yhteinen.

​Esityksessä on todettu myös, että kehittämispäällikön toimen perustaminen on huomioitu osana konsernihallinnon vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmaa. Toimen perustamisella ei ole konsernihallinnon nykyiseen työvoiman käyttöön lisäävää HTV-vaikutusta, koska konsernihallinnossa on ollut määräaikainen asiakaslähtöisen kehittämisen -projektipäällikön toimi 31.12.2022 asti. Toimen perustamisesta aiheutuva kustannusvaikutus on vuositasolla noin 64.500 €.

​Perustettavaksi esitetyn toimen toiminnallisen tarpeen osalta konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole perusteita lausua toisin esityksen kanssa. Henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole esitykseen huomautettavaa. Toimen perustamisesta aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä talousarvioon ja lisäksi tulee ottaa huomioon asetetut tavoitteet henkilöstön määrän kehityksessä.

Hallintosäännön 84 §:n mukaan toimien perustamisesta päättää kansliapäällikkö.​

Liite 1Esitys kehittämispäällikön toimen perustamisesta

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että:​

-​​​​​​ Turun kaupunkiin, ensimmäisenä sijoituspaikkana konsernihallinnon yhteisten palvelujen kehittämispalvelut, perustetaan 1.1.2023 lukien kehittämispäällikön toimi, jonka tehtäväkohtainen palkka on 3.917,08 €/kk (KVTES/01ASI040, VL 4C) ja jonka kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä tehtävään soveltuva työkokemus,

​-​​​​​​ erityisasiantuntijan toimi (vak. nro 001063) lakkautetaan 1.1.2023 alkaen ja, että

-​​​​​​ perustettava toimi saadaan täyttää ilman erillistä palkkaamislupaa.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tiedKonsernihallinto, kehittämispalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 7
Liite 1:Esitys kehittämispäällikön toimen perustamisesta