Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus41228.09.20202

10650-2020 (02 05 01, 00 04 02)

Yhteistyösopimus eräiden työllisyystoimintaa harjoittavien yhdistysten kanssa

Tiivistelmä: -

Kh § 412

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen 23.9.2020:

Kaupunginhallitus totesi 8.6.2020 § 273-274 hylätessään Varissuon Työ ja Toiminta VT ry:n ja Turun seudun TST ry:n avustuspäätöksiä koskevat oikaisuvaatimukset, että asianomaisten yhdistysten kanssa tulee käydä neuvottelu toiminnan sopeuttamistarpeista sekä jatkuvuuden turvaamisesta kaupungin avustuksilla. Hyväksyessään kaupungin avustusperiaatteiden päivityksen 14.9.2020 § 382 kaupunginhallitus päätti, ”että kaupunginhallitukselle tuodaan 28.9.2020 pidettävään kokoukseen päätettäväksi Turun Seudun Työttömien ja Varissuon Työttömien yhdistysten kumppanuussopimuksiin liittyvä asia.”

Kaupunginhallituksen jäsen Jaakko Lindfors on lisäksi 2.3.2020 § 93 kaupunginhallituksen kokouksessa jättänyt aloitteen lisäavustuksen myöntämisestä kyseisille yhdistyksille.

Kaupunginhallituksen toteamuksen ja päätöksen sekä aloitteen taustalla on kyseisten yhdistysten toiminnan erityisluonteesta aiheutunut avustussumman pieneneminen valtion työllistämishankkeiden rahoituksen ja kaupungin työllisyyspalvelukeskuksen avustusten päätyttyä samalla kun kaupunginhallituksen alaisten avustusten vuokrahuojennukset sisällytettiin osaksi toiminta-avustuksia.

Yhdistysten edustajien kanssa on käyty kaupunginhallituksen kesäkuussa tekemässä päätöksessä tarkoitettu neuvottelu. Neuvottelujen pohjalta on laadittu liitteenä oleva sopimusmalli, jossa on kuvattu kaupungin ja yhdistysten välisen yhteistyön olennaiset ehdot. Sopimus on tarkoitettu otettavaksi käyttöön kaupungin ja kummankin yhdistyksen välisen yhteistyön pohjaksi 1.1.2021 alkaen.

Osapuolet sitoutuvat sopimuksessa asettamaan yhteisen ohjausryhmän, jonka tehtävä ja tarkoitus on paitsi seurata ja arvioida sopimuksessa tarkoitetun yhteistyön toteutumista ja kehittämistä myös asettaa toiminnan volyymia ja laatua koskevat mittarit. Tarkoituksen toteuttamiseksi Yhdistys sitoutuu käsittelemään ohjausryhmässä vuotuisen toimintasuunnitelmansa siltä osin, kun se koskee sopimuksessa tarkoitettua yhteistyötä sekä toimittamaan ohjausryhmän käsiteltäväksi seurannan edellyttämät toimintaraportit ja muut tarvittavat tiedot.

Kaupungin ja yhdistysten välisen yhteistyön keskeisinä elementteinä sopimusehtoihin on kirjattu Yhdistysten sitoutuminen

yhteistyön kehittämiseen kaupungin eri toimijoiden ja aluetyön kanssa erityisesti alueilla, joilla työttömyysprosentti on korkea,

yhteistyön tiivistämiseen kaupungin työllisyyspalvelujen kanssa tavoitteena edistää työttömien osallistumista työllisyyttä edistäviin palveluihin erikseen sovittavin menettelytavoin ja

molemminpuolisen asiantuntijavaihdon lisäämiseen kuten kokemusasiantuntijoiden ja kaupungin asiantuntijoiden vierailuluennot

sekä vuorovaikutteiseen viestintään.

Sopimuksen myötä yhdistykset luovuttavat osan nykyisistä toimitiloistaan yhteiskäytettäviksi kaupungin Varaamo –järjestelmän kautta varattaviksi tiloiksi, joista yhdistysten vuokranmaksuvelvollisuus samalla päättyy.

Neuvottelujen pohjalta on lisäksi käynyt ilmeiseksi, että kyseessä olevien yhdistysten erityisluonne huomioon ottaen on yhdistyksille vuodelle 2020 myönnettyä avustussummaa toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi täydennettävä.

Muilta osin työllistäminen ja työllisyyden edistäminen on huomioitu kaupunginhallituksen 14.9.2020 § 382 vahvistamien avustusperiaatteiden painopisteinä.

Liite 1Yhteistyösopimusmalli

Oheismateriaali 1Yhteistyösopimus Turun seudun TST ry

Oheismateriaali 2Yhteistyösopimus Varissuon Työ ja Toiminta VT ry

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan yhteistyösopimusmallin käytettäväksi työllisyystoimintaa toteuttavien yhdistysten kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisessä.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää myöntää lisätoiminta-avustuksena vuodelle 2020

Samalla kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen jäsen Jaakko Lindforsin 2.3.2020 § 93 jättämä aloite lisäavustuksen myöntämisestä työttömien yhdistyksille merkitään loppuun käsitellyksi.

Kaupunginjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan sopimukset, joiden mukaan 

sopimuksen ehtojen perusteella määräytyvä vuosiavustus vuosina 2021 ja 2022 on

sekä tekemään sopimuksiin tarvittavat vähäiset muutokset.

Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaa odottamatta.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan heti.

PäätösAsia pantiin pöydälle Ruohosen Aaltosen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Vornanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.


Liitteet:

Kh § 412
Liite 1:Yhteistyösopimusmalli