Yhteistyösopimus

 

 

1. Osapuolet

 

Turun kaupunki (jäljempänä ”Kaupunki”)   

Y-tunnus      

0204819-8   

 

XX XX XX ry. (jäljempänä ”Yhdistys”)

Y-tunnus

 

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

 

Työttömyyden ehkäiseminen ja työllisyyden edistäminen sisältyvät Kaupungin strategiaan ja ovat kaupunginhallituksen vahvistamien avustusperiaatteiden painopisteitä. Sopimuksen osapuolena oleva Yhdistys toimii työttömyyden tai siitä taikka vähävaraisuudesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi ja poistamiseksi, jäsentensä toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi säännöissä mainituin menettelytavoin.

 

Kaupunki on tukenut Yhdistyksen toimintaa sekä harkinnanvaraisilla yleisavustuksilla että työllistämiseen kohdennetuilla tukimäärärahoilla. Sopimuksen tarkoituksena on edistää Yhdistyksen toimintamahdollisuuksia sekä selkiyttää ja vahvistaa osapuolten välistä yhteistyötä sopimalla sen yleisistä ehdoista ja Kaupungin tukien myöntämisperiaatteista.

 

3. Sopimuksen ehdot

 

1)Kaupunki tukee Yhdistyksen toimintaa tällä sopimuksella xx-yy eurolla vuosittain vuosina 2020-2022 siten, että kaupungin tuki määräytyy kaupunginvaltuuston vahvistaman talousarvion mukaisesti. Vuoden 2020 avustuksen määrästä vähennetään Yhdistykselle jo myönnetyn ja maksetun toiminta-avustuksen määrä.

2)Yhdistys sitoutuu toiminnassaan noudattamaan siihen sovellettavia lakeja ja muita määräyksiä, yhdistystoiminnan hyvän hallintotavan suositusta sekä Yhdistyksen sääntöjä sekä järjestämään kirjanpitonsa lain edellyttämällä tavalla ja siten, että siitä saa selkeän kuvan yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista.

3)Kaupungilla ei ole oikeutta puuttua yhdistyksen toimintaan vaan yhdistyksellä on oikeus ja vapaus oman toimintansa suunnitteluun ja toteuttamiseen.

4)Yhdistys sitoutuu huolehtimaan toimintansa yleisestä kehittämisestä ja siitä, että toiminta vähintään säilyy nykyisellä tasolla. Kaupungin kanssa tehtävässä yhteistyössä

Yhdistys sitoutuu

-kehittämään yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden ja aluetyön kanssa erityisesti alueilla, joilla työttömyysprosentti on korkea.

-tiivistämään yhteistyötä kaupungin työllisyyspalvelujen kanssa tavoitteena edistää työttömien osallistumista työllisyyttä edistäviin palveluihin erikseen sovittavin menettelytavoin

-lisäämään molemminpuolista asiantuntijavaihtoa kuten kokemusasiantuntijoiden ja kaupungin asiantuntijoiden vierailuluennot

-kehittämään vuorovaikutteista tiedotustoimintaa

5)Yhdistys sitoutuu erikseen sovittujen menettelytapojen mukaisesti huolehtimaan vuokraamiensa tilojen yhteydessä olevien ja kaupungin Varaamo- järjestelmän kautta käyttöön varattujen tilojen käytön valvonnasta ilman eri korvausta. Yhdistykseltä ei peritä vuokraa yhteiskäyttöön luovutetuista tiloista.

6)Yhdistyksellä on oikeus saada Kaupungilta maksutta käyttöön EU-ruuan vastaanottamiseen ja lyhytaikaiseen varastointiin tarvittava varastotila (max. n. 80m2) ilmoittamalla tilatarpeesta viimeistään kaksi viikkoa ennen lähetyksen saapumista.

7)Ohjausryhmä

Yhteistyön vakiinnuttamiseksi ja vahvistamiseksi osapuolet sitoutuvat asettamaan yhteisen ohjausryhmän, jonka tarkoituksena on seurata ja arvioida sopimuksessa tarkoitetun yhteistyön toteutumista ja kehittämistä sekä asettaa toiminnan volyymia ja laatua koskevat mittarit. Tarkoituksen toteuttamiseksi Yhdistys sitoutuu käsittelemään ohjausryhmässä vuotuisen toimintasuunnitelmansa siltä osin, kun se koskee tässä sopimuksessa tarkoitettua yhteistyötä sekä toimittamaan ohjausryhmän käsiteltäväksi seurannan edellyttämät toimintaraportit ja muut tarvittavat tiedot.

 

Osapuolet nimeävät ohjausryhmään haluamansa edustajat ja heistä ryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, puolivuosittain vuorotellen kummankin osapuolen edustajista. Ohjausryhmä kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa kuitenkin vähintään kahdesti vuodessa

 

8)Tällä sopimuksella ei osteta palveluja Kaupungille.

 

4. Muut ehdot

 

Yhdistys toimittaa vuosittain avustushakemuksen ja tarvittavat liitteet kaupungin avustusjärjestelmään toiminta-avustuksia koskevien ohjeiden mukaisesti. Kaupungille toimitettavien asiakirjojen kuten talousarvion, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen ja toiminnan-/tilintarkastuskertomuksen osalta noudatetaan kaupunginhallituksen vahvistamia avustusohjeita ja menettelytapoja.

 

Tässä sopimuksessa tarkoitettua avustusta ei saa käyttää eikä avustuksella myönnetty rahoitus saa miltään osin kohdistua yhdistyksen mahdollisesti tuottamien kaupallisten ja markkinaehtoisten toimintojen kustannusten kattamiseen. Yhdistys on velvollinen osoittamaan, ettei avustusta käytetä tällaisen toiminnan tukemiseksi tai siten, että avustuksen voitaisiin katsoa olevan kiellettyä julkista tukea.

 

Tässä sopimuksessa tarkoitettua avustusta ei saa käyttää menoihin, joiden kattamiseksi on myönnetty Turun kaupungin Turku-lisää, korotettua Turku-lisää taikka minkään muun tahon myöntämää tukea tai avustusta eikä palvelusetelillä ostopalveluna toteutettavan kuntouttavan työtoiminnan kustannuksiin.

 

Tähän sopimukseen perustuva avustus korvaa yhdistyksen tavanomaisen vuosittaisen toiminta-avustuksen.

 

Toiminnan vaikuttavuuden seuraamiseksi Yhdistys toimittaa Kaupungille erikseen sovittavia toimintaa koskevia tietoja kuten toimintaan osallistujien määrät toiminnoittain.

 

Kaupunki on oikeutettu tarkastamaan haluamassaan laajuudessa yhdistyksen taloushallinnon, kirjanpidon sekä tilinpäätösmateriaalit.

 

Osapuolten tulee viipymättä kirjallisesti ilmoittaa toiselle asioista, joilla on sopimussuhteen tai sopimuksen täyttämisen kannalta olennaista merkitystä.

 

Muilta osin tähän sopimukseen sovelletaan kaupungin yleisiä avustusohjeita.

 

Osapuolet voivat yhdessä sopien, kirjallisesti tehdä sopimukseen vähäisiä muutoksia. Merkittävät muutokset sopimukseen tulee viedä kummankin osapuolen asianomaisen päätöksentekoelimen päätettäväksi, muut muutokset ovat mitättömiä. Muutokset tulevat voimaan, kun kumpikin osapuoli on ne asianmukaisesti hyväksynyt ja toimivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet muutosta koskevan sopimuskirjauksen.

 

Kaupungilla on oikeus määrätä avustuksen maksaminen lopetettavaksi sekä periä myös sopimuksen voimassaoloaikana maksettu avustus tai sen osa takaisin, jos

-Yhdistyksen toiminnasta on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja tai salattu tietoja taikka on kieltäydytty antamasta vaadittuja tietoja, asiakirjoja tai muuta aineistoa

-Yhdistys tai sen työntekijä on käyttänyt avustusta tämän sopimuksen tai avustuspäätöksen vastaiseen tarkoitukseen

-Yhdistys on lopettanut avustuksen kohteena olevan toimintansa, supistanut tai muuttanut sitä olennaisesti taikka luovuttanut sen toiselle,

-Yhdistys on joutunut ulosottotoimenpiteen kohteeksi, selvitystilaan, konkurssiin tai saneerausmenettelyn kohteeksi;

-lainsäädäntö edellyttää avustuksen takaisin perimistä taikka

-Yhdistys menettelee muulla tämän kohdan seikkoihin rinnastettavalla tavalla.

 

5. Sopimuksen päättäminen

 

5.1. Irtisanominen

Sopimuksen osapuolilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään 3 kuukauden irtisanomisajalla toimittamalla toiselle osapuolelle kirjallinen irtisanomisilmoitus. Irtisanomisaika alkaa, kun kirjallinen irtisanomisilmoitus on vastaanotettu.

 

5.2. Purkaminen

Sopimuksen osapuolilla on oikeus purkaa tämä sopimus, mikäli toinen osapuolista rikkoo sopimuksen ehtoja eikä kirjallisen huomautuksen vastaanottamisesta 30 päivässä korjaa virheellistä menettelyään.

 

Mikäli yhdistys rikkoo sitä velvoittavaa lainsäädäntöä tai viranomaisohjeita tai toimii vastoin sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan ja sopimus puretaan yhdistyksen virheellisen toiminnan johdosta, Kaupunki ei ole velvollinen maksamaan sopimuskaudelta vielä maksamatta olevia myönnettyjä avustuseriä. Sopimus päättyy välittömästi kirjallisen purkuilmoituksen vastaanottamiseen.

 

Lisäksi kaupunki on sopimuksen päättyessä oikeutettu yhdistyksen lain tai sopimuksen vastaisen toiminnan perusteella perimään takaisin jo maksettuja avustuksia viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen.

 

5.3. Sopimuksen siirto

Yhdistyksellä ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta ilman Kaupungin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

 

6. Erimielisyydet

 

Tästä yhteistyösopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut eivät johda osapuolten hyväksymään tulokseen, ratkaisee erimielisyyden Varsinais-Suomen käräjäoikeus ensimmäisenä oikeusasteena.

 

7. Voimassaolo

Sopimus tulee voimaan kummankin osapuolen allekirjoitettua sopimuksen ja päättyy 31.12.2022 ellei sopimusta sitä ennen ehtojen mukaisesti ole irtisanottu tai purettu.

 

 

Turussa, kuun päivänä 2020

 

 

 

TURUN KAUPUNKI         YHDISTYS

 

 

 

 

Minna Arve            

kaupunginjohtaja