Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus41128.09.20201

10616-2020 (00 04 02, 02 05 01)

Turun musiikinopetus Oy:n ja Turun kaupungin yhteistyösopimus

Tiivistelmä: -

Kh § 411

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen 23.9.2020:

Turun kaupungin ja Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n välinen yhteistyö on alkanut oppilaitoksen perustamisesta vuonna 1996. Aluksi yhteistyöstä neuvoteltiin ja avustuksista päätettiin vuosittain, kunnes vuonna 2010 allekirjoitettiin kaupunginhallituksen 8.11.2010 § 583 tekemän päätöksen mukainen viisivuotinen yhteistyösopimus. Yhteistyösopimusta jatkettiin vuosille 2016 – 2018 (Kh 7.3.2016 § 101). Kaupunginhallitus päätti 10.1.2011 § 12 Turun konservatorion kannatusyhdistys ry:n kanssa tehtävästä yhteistyösopimuksesta taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetuksen järjestämisestä turkulaisille lapsille ja nuorille vuosiksi 2011–2015. Yhteistyösopimusta jatkettiin koskien vuosien 2016 – 2019 toimintaa (Kh 17.12.2015 § 560).

Kaupunginhallitus on 17.9.2018 § 342 päättänyt Turun musiikinopetus Oy:n perustamisesta sekä neuvottelujen käynnistämisestä kaupungin sopimusyhteistyöllä tukemien yhdistysten liikkeenluovutuksen toteuttamiseksi ja järjestämislupien siirtämiseksi yhtiöön. Turun konservatorion kannatusyhdistys ry:lle ja Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:lle maksettavien tukien yhteismäärä on viime vuosina ollut n. 1,3 milj. euroa.

Kaupunginhallitus on 25.11.2019 § 458 päättänyt Turun kaupungin tukeman Turun konservatorion kannatusyhdistys ry:n ja Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n järjestämän ja ylläpitämän musiikin opetuksen ja koulutuksen uudelleen organisoimisesta ja toiminnan käynnistämisestä Turun musiikinopetus Oy:ssä (TMO Oy). Yhtiöllä on opetus- ja kulttuuriministeriöltä luvat musiikkialan ammatillisten tutkintojen myöntämiseen ja tutkintokoulutusten järjestämiseen sekä taiteen perusopetukseen musiikin laajassa oppimäärässä.

Yhtiö toteuttaa ammatillista koulutusta ministeriön rahoituksella. Tällä hetkellä yhtiö saa taiteen perusopetukseen valtionosuusrahoitusta (noin 50 %), oppilaan kotikunnan sopimusrahoitusta (noin 30 %) ja huoltajan maksamaan lukukausimaksua (noin 20 %). Turun musiikinopetus Oy toimii alueellisena oppilaitoksena myös muille Turun alueen sopimuskunnille. Opetus toteutetaan yksilö- ja ryhmäopetuksena ja valtaosa oppilaista osallistuu kumpaankin opetusmuotoon. Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) 6 §:n 1 momentin mukaan oppilaaksi ottamisesta päättää koulutuksen järjestäjä. Hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 11.11.2019 antamallaan päätöksellä (Dnro OKM/19/530/2019) Turun musiikinopetus Oy:lle 1.1.2020 lukien luvan saada järjestää taiteen perusopetusta sekä saada siihen laskennallisten opetustuntien mukaan määräytyvää valtionosuutta. Oppilaitoksella on oikeus periä oppilailta lukukausimaksuja.

Turun konservatorion kannatusyhdistys ry:n kanssa solmitun 31.12.2019 päättyneen sopimuksen mukaisesti oppilaspaikan hyväksyttävien kustannusten määräksi on sovittu yksilöopetuksesta 1.475 euroa/oppilas ja ryhmäopetuksesta 162 euroa/oppilas. Konservatoriossa opiskeli vuonna 2016 ryhmäopetuksessa 585 turkulaista oppilasta ja yksilöopetuksessa 370 turkulaista oppilasta, siten että osa oppilaista osallistui kumpaankin opetusmuotoon.

Turun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n kanssa solmitun 31.12.2018 päättyneen sopimuksen mukaisesti oppilaspaikan hyväksyttävien kustannusten määräksi on sovittu vuoden 2015 kustannustasolla perusopetuksesta 900 euroa/oppilas ja musiikkileikkikoulusta 125 euroa/oppilas. Musiikkiopistossa opiskeli vuonna 2015 perus- ja musiikkiopistotasolla 580 turkulaista oppilasta ja musiikkileikkikoulussa 306 turkulaista oppilasta. Turun kaupunginjohtaja on 28.5.2019 § 101 päättänyt, että kustannuspaikalla 11006 Kh/Sopimukseen perustuvat avustukset, tilaus 10011 Kh/Musiikin opetukseen varattuna olevasta määrärahasta voidaan käyttää 282.612,50 euroa Turun seudun musiikkiopiston vuoden 2019 toimintaan ehdolla, että yhdistyksen hallitus on tehnyt myönteisen päätöksen opetus- ja kulttuuriministeriön musiikin opetuksen toimiluvan siirtämisestä Turun Musiikinopetus Oy:lle.

Turun musiikinopetus Oy on valmistellut rahoitusmallia siten, että kuntien rahoitusosuus pysyisi suurin piirtein samalla tasolla kuin aikaisempien sopimusten perusteella kannatusyhdistyksille maksettujen tukien yhteismäärä. Turun musiikinopetus Oy:n taiteen perusopetuksen turkulaisten varsinaisten oppilaiden oppilasmäärä on 24.3.2020 ollut yhteensä 1075. Turkulaisia taiteen perusopetuksen varsinaisia oppilaita on 22.9.2020 ollut yhteensä 1120.

Kaupunginhallitukselle esitetään liitteenä olevan sopimuksen hyväksymistä. Vuoden 2020 osalta kaupunki maksaisi Turun musiikinopetus Oy:lle taiteen perusopetuksen järjestämisestä sopimuksen mukaan 1,3 milj. euroa, mikä vastaa aikaisempina vuosina Turun konservatorion kannatusyhdistys ry:lle ja Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:lle maksettujen tukien yhteismäärää.

Vuoden 2021 alusta alkaen Oppilaspaikan hinta on 1220 euroa vuodessa lukuvuonna 2020–2021. Laskutusperuste on turkulaisten taiteen perusopetuksen varsinaisten oppilaiden lukumäärä. Nyt tehtävässä sopimuksessa Turun musiikinopetus Oy laskuttaisi kaupunkia vain ns. varsinaisten oppilaiden lukumäärän perusteella, eikä enää varhaisiän musiikkikasvatuksen (muskarin) alle kouluikäisiä tai aikaisempien kannatusyhdistysten aikaisten sopimusten ryhmäopetuslisäyksiä. Oppilasmäärä vahvistetaan kaksi kertaa vuosittain, kunkin vuoden syyskuun 20. päivän ja maaliskuun 20. päivän tilanteen mukaan. Turun musiikinopetus Oy laskuttaa kaupungilta oppilaspaikkojen mukaisen hinnan kaksi kertaa vuodessa.

Turun kaupungin vuoden 2020 talousarviossa on varauduttu musiikin opetukseen 1,3 milj. euroa kustannuspaikalla 11006 Kh/Sopimukseen perustuvat avustukset, tilastollinen tilaus 10011 Kh/Musiikin opetukseen.

Liite 1Yhteistyö- ja palvelusopimus

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että Turun kaupungin ja Turun musiikinopetus Oy:n välillä allekirjoitetaan liitteen 1 mukainen yhteistyö- ja palvelusopimus toistaiseksi voimassa olevaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen tarvittavat vähäiset muutokset.

Kustannukset maksetaan talousarvion kustannuspaikalta 11006 Kh/

Sopimukseen perustuvat avustukset, tilastolliselta tilaukselta 10011 Kh/Musiikin opetukseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että esittelytekstistä ja yhteistyö- ja palvelusopimuksesta poistettiin viittaus kuluttajahintaindeksiin sidottuun hinnan korotukseen.

Päätös asiassa tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.

Jakelu

aoTurun musiikinopetus Oy
tpvKonsernihallinto, lakipalvelut
tpvXXXXX


Liitteet:

Kh § 411
Liite 1:Yhteistyö- ja palvelusopimus