YHTEISTYÖ- JA PALVELUSOPIMUS  

 

Sopimuksen osapuolet

 

 

Turun kaupunki (jäljempänä Kaupunki)

Y- tunnus: 0204819-8

Yhteyshenkilö:

 

Turun musiikinopetus Oy (jäljempänä ”TMO”)   

Y-tunnus: 2962876-6

Yhteyshenkilö: rehtori–toimitusjohtaja Juha Järvinen   

 

Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa siitä oman organisaationsa sisällä ja toiselle sopimuksen osapuolelle. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava toiselle sopimuksen osapuolelle kirjallisesti.

 

Sopimuksen tarkoitus

 

Turun kaupungin ja Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n välinen yhteistyö on alkanut oppilaitoksen perustamisesta vuonna 1996. Aluksi yhteistyöstä neuvoteltiin ja avustuksista päätettiin vuosittain, kunnes vuonna 2010 allekirjoitettiin kaupunginhallituksen 8.11.2010 § 583 tekemän päätöksen mukainen viisivuotinen yhteistyösopimus. Yhteistyösopimusta jatkettiin vuosille 2016 – 2018 (Kh 7.3.2016 § 101). Kaupunginhallitus päätti 10.1.2011 § 12 Turun konservatorion kannatusyhdistys ry:n kanssa tehtävästä yhteistyösopimuksesta taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetuksen järjestämisestä turkulaisille lapsille ja nuorille vuosiksi 2011–2015. Yhteistyösopimusta jatkettiin koskien vuosien 2016 – 2019 toimintaa (Kh 17.12.2015 § 560).

 

Turun kaupunginhallitus on 17.9.2018 § 324 päättänyt Turun musiikinopetus Oy:n perustamisesta sekä neuvottelujen käynnistämisestä kaupungin sopimusyhteistyöllä tukemien yhdistysten liikkeenluovutuksen toteuttamiseksi ja järjestämislupien siirtämiseksi yhtiöön. Turun kaupunginhallitus on 25.11.2019 § 458 päättänyt Turun kaupungin tukeman Turun konservatorion kannatusyhdistys ry:n ja Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n järjestämän ja ylläpitämän musiikin opetuksen ja koulutuksen uudelleen organisoimisesta ja toiminnan käynnistämisestä Turun musiikinopetus Oy:ssä (TMO).

 

TMO jatkaa aikaisempien Turun konservatorion ja Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistysten koulutustehtäviä.

 

Tällä sopimuksella sovitaan TMO:n kokonaistuesta vuoden 2020 aikana tässä sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti sekä taiteen perusopetuksen palvelujen hankkimisesta jäljemmin sovitun hinnoittelumallin ja ehtojen mukaisesti vuoden 2021 alusta alkaen. Oppilaspaikkakustannuksiin sisältyy muun muassa soittimien hankintaa, musiikkikirjaston ylläpitoa sekä TMO:n järjestämiä konsertteja ja tanssiesityksiä. TMO mahdollistaa oppilaiden esiintymisiä Kaupungin tilaisuuksissa erikseen sovitusti.

 

Sopimuksen osapuolet toteavat, että TMO ylläpitää Turun konservatorio ja musiikkiopisto -nimistä oppilaitosta, joka järjestää opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen alaisena tavoitteellista taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaisesti sekä musiikin ammatillista koulutusta. Koulutuksen järjestäminen perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön (1998/633, 1998/630) opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiin koulutuksenjärjestämislupiin ja Opetushallituksen määräämiin opetussuunnitelmien perusteisiin (OPH-2068-2017).

 

Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998, jäljempänä taiteen perusopetuslaki) 2 §:n mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Asianomainen ministeriö voi myöntää kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan järjestää taiteen perusopetusta. Turun musiikinopetus Oy on rekisteröity osakeyhtiö, joka järjestää taiteen perusopetusta opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän luvan perusteella. Taiteen perusopetuslaissa tarkoitettua koulutusta järjestetään musiikkioppilaitoksissa tai muissa taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa taikka muulla tavoin.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 11.11.2019 antamallaan päätöksellä (Dnro OKM/19/530/2019) Turun musiikinopetus Oy:lle 1.1.2020 lukien luvan saada järjestää taiteen perusopetusta sekä saada siihen laskennallisten opetustuntien mukaan määräytyvää valtionosuutta.

 

Tällä yhteistyö- ja palvelusopimuksella TMO ja Kaupunki sopivat opetuspalvelujen antamisesta turkulaisille oppilaille ja Kaupungin rahoituksesta TMO:n toimintaan jäljempänä mainituin ehdoin.

 

Turun musiikinopetus Oy:n opetuksen keskeinen sisältö ja tavoitteet

 

Taiteen perusopetuslain 1 §:n mukaan taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa.

 

Sopimuksen tarkoittamassa toiminnassa noudatetaan Turun konservatorion ja musiikkiopiston opetussuunnitelmaa. Opetus toteutetaan yksilö- ja ryhmäopetuksena. Valtaosa oppilaista osallistuu kumpaankin opetusmuotoon. TMO perii lukukausimaksun oppilailta.

 

TMO päättää oppilaaksi ottamisen kriteereistä taiteen perusopetuslain 6 §:n mukaisesti. Hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

 

TMO:ssa on mahdollista opiskella mahdollisimman monia soittimia ja pääsoittimen ohella sivuaineena voi olla toinen instrumentti. Ryhmäopetusta annetaan oppilaille instrumenttiopintojen ohella sekä varhaisiän musiikkikasvatuksena musiikillisten valmiuksien kehittämiseksi. Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn takia kykene opiskelemaan opetussuunnitelmaan mukaisesti, opetusta yksilöllistetään.

 

TMO:n toimintaan kuuluu jatkuva arviointi ja itsearviointi.

 

TMO pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa yhtenä Suomen merkittävimmistä taiteen perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Sijaintipaikkana on Turun kaupunki ja päätoiminta-alueena on Turun seutukunta ja Varsinais-Suomi. TMO jatkaa innovatiivista rooliaan koulutuksen kehittäjänä yhteistyössä opetushallituksen, opetusministeriön ja Suomen konservatorioliiton sekä Turun kaupungin kanssa.

 

Taloudelliset tavoitteet vuonna 2020

 

TMO:n toiminnan lähtökohtana on kustannustehokkuus ja laadukkuus.

 

Kaupunki maksaa TMO:lle ajalta 1.1.–31.12.2020 avustuksena yhteensä 1.3 M€ taiteen perusopetuksen järjestämisestä turkulaisille oppilaille. Kaupungin avustus määräytyy kaupunginvaltuuston talousarviossa vahvistaman määrärahan mukaan. Kaupunki maksaa avustuksen vuonna 2020.

 

Laskuun ei lisätä arvonlisäveroa, koska kyseessä on lain nojalla järjestettävän koulutuspalvelun myynti (AVL 1501/1993 § 39-40).

 

Sopimushinta 1.1.2021 alkaen

 

TMO laskuttaa Kaupunkia turkulaisten taiteen perusopetuksen varsinaisten oppilaiden oppilaspaikkojen määrän perusteella 1.1.2021 lukien. Kaupungilla on oikeus tarkistaa TMO:n toimittama oppilaslista ja muutoinkin TMO:n laskutuksen perusteiden oikeellisuus. TMO:n lähettämään laskuun ei henkilörekisterin muodostumisen vuoksi sisällytetä oppilaiden henkilötietoja.

 

TMO:ssa opiskeli maaliskuussa 2020 yhteensä 1075 turkulaista taiteen perusopetuksen varsinaista oppilasta (tilanne 24.3.2020) ja syyskuussa 2020 yhteensä 1120 turkulaista taiteen perusopetuksen varsinaista oppilasta (tilanne 22.9.2020).

 

Varsinaisilla oppilailla tarkoitetaan niitä oppilaita, joilla on pääinstrumentti. Varsinaiset oppilaat osallistuvat sekä yksilö- että ryhmäopetukseen.

 

Oppilasmäärä vahvistetaan kaksi kertaa vuodessa syyskuun 20. ja maaliskuun 20. päivän tilanteen mukaan.

 

Oppilaspaikan hinta on 1220 € vuodessa lukuvuonna 2020–2021.

 

TMO laskuttaa Kaupungilta oppilaspaikkojen mukaisen hinnan kaksi kertaa vuodessa: maaliskuussa ja syyskuussa. Maaliskuun laskutus perustuu maaliskuun 20. päivän mukaiseen Turussa kirjoilla olevien oppilaiden lukumäärään ja vastaavasti syyskuun laskutus perustuu syyskuun 20. päivänä Turussa kirjoilla olevien oppilaiden lukumäärään. Laskutus on arvonlisäveroton, koska kyseessä on lain nojalla järjestettävän koulutuspalvelun myynti (AVL 1501/1993 § 39-40).

 

Henkilöstö, vakuutukset ja vakuudet

 

TMO on palvelussa käytettävän henkilöstön työnantaja. TMO vastaa henkilöstönsä palvelussuhteen ehdoista, työsopimuksen solmimisesta ja palkanmaksusta sekä kaikkien lakisääteisten työnantajamaksujen suorittamisesta loma- ja matkakorvaukset mukaan lukien, eläketurvasta, tarvittavista vakuutuksista ja siitä, että henkilöstöllä on tehtävän edellyttämä riittävä kokemus ja osaaminen sekä työntekijöidensä perehdyttämisestä.

 

Tietoturva ja tietosuoja

 

Oppilastietojen rekisterinpitäjänä on koulutuksen järjestäjänä TMO.

 

Yhteistyö ja raportointi

 

TMO tekee aktiivisesti monipuolista yhteistyötä Kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulu Oy:n Taideakatemian kanssa.

 

Koulutuksen järjestämisen taloudellisten ja toiminnallisten skaalaetujen saavuttamiseksi TMO jatkaa verkostoyhteistyötä suomalaisten konservatorioiden ja muiden musiikkioppilaitosten kanssa sekä kansainvälisellä tasolla.

 

TMO:n tulee vuosittain etukäteen toimittaa Kaupungille toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa.

 

Kaupungilla tai sen lukuun toimivalla on oikeus tarkastaa TMO:n hallintoa ja taloutta. TMO sitoutuu antamaan Kaupungille sen pyytämät tiedot taloudesta ja hallinnosta sekä noudattamaan avustuksille kulloinkin asetettavia Turun kaupungin päätöksiä ja ehtoja. Tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion TMO toimittaa Kaupungille vuosittain ilman eri pyyntöä.

 

TMO:n tulee ilmoittaa viipymättä kirjallisesti Kaupungille asioista, joilla on sopimussuhteen tai sopimuksen täyttämisen kannalta olennaista merkitystä.

 

Kaupungin maksaman suorituksen palauttaminen 

 

Kaikkiin Kaupungin maksamiin suorituksiin TMO:lle sovelletaan tämän kohdan ehtoja.

 

TMO:n tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai perusteettomasti saamansa Kaupungin maksama suoritus tai sen osa, tai jos suoritusta tai sen osaa ei voida käyttää tässä sopimuksessa edellytetyllä tavalla.

 

Kaupungilla on oikeus vaatia jo maksettu suoritus tai sen osa palautettavaksi, jos:

-TMO on antanut toiminnastaan virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja tai on salannut tietoja taikka on kieltäytynyt antamasta vaadittuja tietoja, asiakirjoja tai muuta aineistoa;

-TMO on käyttänyt rahoitusta tämän sopimuksen vastaiseen tarkoitukseen;

-TMO on lopettanut rahoituksen kohteena olevan toimintansa, supistanut tai muuttanut sitä olennaisesti taikka luovuttanut sen toiselle;

-TMO on joutunut ulosottotoimenpiteen kohteeksi, selvitystilaan, konkurssiin tai saneerausmenettelyn kohteeksi;

-lainsäädäntö edellyttää rahoituksen takaisin perimistä; taikka

-TMO menettelee muulla tämän kohdan seikkoihin rinnastettavalla tavalla.

 

Mikäli sopimus irtisanotaan tai puretaan, Kaupungilla on oikeus saada TMO:lta takaisin se määrä mahdollisesti jo maksetusta rahoituksesta, joka kohdistuu sopimuksen päättymisen jälkeiseen aikaan.

 

Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

 

Tämä sopimus tulee voimaan sen allekirjoittamisella sekä on voimassa

toistaiseksi.

 

Kumpikin osapuoli saa irtisanoa sopimuksen irtisanomisaikaa noudattaen.

 

Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti ja irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Irtisanomisaika alkaa sen kalenterikuukauden viimeisenä päivänä, jonka aikana irtisanomisilmoitus on annettu tiedoksi sopimuksen osapuolelle.

 

Sopimuksen purkaminen

 

Kumpikin osapuoli saa purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain, jos toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään muun muassa sitä, että TMO laiminlyö tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden, tavoitteiden tai yhteistyön noudattamista olennaisesti eikä TMO Kaupungin huomautuksesta huolimatta viipymättä korjaa menettelyä tai jos laiminlyönnit ovat toistuvia.

 

Sopimuksen purkaminen on tehtävä kirjallisesti.

 

Sopimuksen siirto

 

Osapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Kaupungilla on kuitenkin oikeus siirtää sopimus sellaiselle kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi maakunnalle, jolle Kaupungin tehtävät siirtyvät, kokonaan tai osittain.

 

Sopimuksen muuttaminen

 

Sopimusosapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta kirjallisesti, muut muutokset ovat mitättömiä. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat osapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet.

 

Muut ehdot

 

Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopimuksen osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluin ei saada ratkaisua eikä osapuoli sopimusrikkomusta koskevan kirjallisen vaatimuksen saatuaan korjaa rikkomustaan kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa, ratkaisee asian ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeus.

 

Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopimuksen osapuolelle.

 

 

 

Turussa ______kuun ___ päivänä 2020

 

 

 

 

 

 

TURUN KAUPUNKI                                 TURUN MUSIIKINOPETUS OY