Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kaupunginjohtaja12306.05.2020 

5226-2020 (00 04 02, 02 05 01)

Turun kaupungin ja PN Turku Oy:n välisen vuoden 2020 vuosisopimuksen hyväksyminen

Yhteysjohtaja Antti Kirkkola 21.4.2020:

Turun kaupunki ja Paavo Nurmi Turku Oy ovat toteuttaneet pitkäjänteistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on ollut laaja-alaisesti kehittää Turussa järjestettävää Paavo Nurmi -tapahtumakokonaisuutta ja samalla edistää Paavo Nurmen urheilu- ja kulttuuriperinnön säilyttämis- ja laajentamistyötä.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 23.10.2017 § 459 hyväksynyt yhtiön ja kaupungin välisen puitesopimuksen yhteistyön jatkamisen vuosille 2018 – 2021. Puitesopimus päättyy ilman eri irtisanomista sopimuskauden päättyessä. Yhteistyösopimuksessa kaupunki hyväksyy yhtiön toiminnan tavoitteet ja tarkoituksen sekä sitoutuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön yhtiön kanssa.

Kaupungin euromääräinen panostustaso vuosille 2018 - 2021 määritellään erillisellä vuosisopimuksella. Sopimuksessa määritellään yksityiskohtaisesti kaupungin saamat hyödyt, oikeudet ja velvollisuudet. Jos tapahtumakokonaisuutta ei jonakin vuonna järjestetä lainkaan tai kaupunginvaltuusto ei myönnä hankkeelle rahaa, ei kaupungilla ole myöskään maksuvelvoitteita. Yhtiö ja sen osakkaat sitoutuvat yhteistyössä kaupungin kanssa mahdollisimman laajapohjaisen muun kuin Turku –lähtöisen julkisen rahoituksen keräämiseen.

Yhtiö vastaa kumppaneineen Paavo Nurmi –tapahtumakokonaisuuden tuottamisesta ja järjestämisestä Turussa. Tarkoituksena ja tavoitteena on Paavo Nurmen urheilu- ja kulttuuriperinnön aktiivinen ylösnostaminen ja etablointi pysyvästi Turkuun. Kokonaisuuteen liittyy näkyvimpänä yksittäisenä kansainvälisenä kärkitapahtumana kansainväliset Paavo Nurmi Games -yleisurheilukilpailut.

Samalla tarkoituksena on vahvistaa Paavo Nurmen asemaa osana kansallista Suomi-brändiä. Tavoitteena on nykyaikaisella tavalla, aidon toiminnallisesti ja laajasti synnyttää pysyvää yhteistyötä ja toimintoja Paavo Nurmen perinnön vaalimisen ympärille opetuksen ja kasvatuksen, elinkeinoelämän, kulttuurihistorian, liikuntakulttuurin (urheilu ja liikunta) ja matkailun sektoreilla. Käytännössä tämä tarkoittaa laajoja kansalaispiirejä eri ikäryhmistä osallistavien oheistapahtumien ja –toimintojen toteuttamista. Yhteistyötahoiksi tavoitellaan paitsi alueellisia, niin myös valtakunnallisia ja kansainvälisiä toimijoita.

Kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF on puheenjohtajansa Sebastian Coen johdolla toteuttanut vahvan uudistamis- ja kehittämistyön. Syyskuun 2019 lopussa Yleisurheilun MM-kisojen yhteydessä Dohassa kokoontunut IAAF Congress linjasi ja päätti myös järjestön uuden nimen, ilmeen ja kilpailujärjestelmän. Kansainvälinen yleisurheiluliitto tunnetaan marraskuun 2019 alusta alkaen nimellä World Athletics. Kilpailujärjestelmän keskeinen muutos on kansainvälisen One-Day-Meetings -kokonaisuuden uudistuminen. Siihen liittyen lanseerataan ja käynnistetään kokonaan uusi sarja: World Athletics Continental Circuit. Paavo Nurmi Games hyväksyttiin tähän kilpailusarjaan sen ylimmälle, eli Gold-tasolle ja sen virallinen nimi on ”World Athletics Continental Tour Gold Turku 2020”. Maailman yleisurheilukisojen rankingissa Paavo Nurmi Games on noussut sijalle 20.

Tapahtumakokonaisuuden järjestämisellä on suuri taloudellinen, toiminnallinen ja viestinnällinen merkitys Turun seudulle. Teknisesti tapahtuman järjestäminen ja toteuttaminen tukeutuu ja on ratkaisevalla tavalla riippuvainen olosuhteista Turussa. Muun muassa tämän vuoksi kaupungin sitoutumisella ja kaupungin kanssa tehdyllä yhteistyöllä on suuri merkitys kokonaisuuden onnistumiselle. Pitkäjänteinen yhteistyösopimus kaupungin ja yhtiön välillä on edellytys tapahtumakokonaisuuden toteutumiselle suunnitellussa mittakaavassa ja aikataulussa.

Yhtiö vastaa omilla toimenpiteillään tapahtumakokonaisuuden integroinnista Turun strategisia päämääriä edistäviin toimenpiteisiin viestinnän, liikunnan-, kulttuurin-, matkailun-, opetus/koulutus- sekä elinkeinopolitiikan sektoreilla.

Kaupunki varannut vuoden 2020 talousarviossa tapahtumakokonaisuudelle 300.000 euron suuruisen määrärahan tilastolliselle tilaukselle KH/Paavo Nurmi Games (11006/10140). Lisäksi Turun kaupunki voi kohdistaa tapahtumakokonaisuuteen Turun panostusta palvelujen ostona, kampanjayhteistyönä, henkilö- ja olosuhteiden kehittämiseen liittyvien kustannusten kattamisena tai palvelujen tarjoamisena.

Vallitsevan koronaepidemian vuoksi sopimukseen on sisällytetty mahdollisuus myös vaihtoehtoisiin skenaarioihin, jos tapahtumakokonaisuutta ei voitaisi järjestää vuonna 2020 elokuussa, vaan tapahtuma siirtyisi myöhempään ajankohtaan syksyllä tai vuoteen 2021. Tilanne on huomioitu sopimuksessa siten, että osoitettua määrärahaa saadaan käyttää myös vuoden 2021 toteutukseen. Siirtoskenaarioon sisältyy Paavo Nurmi -tapahtumakokonaisuudelle merkittävä tappioriski.

Liite 1Vuosisopimus koskien Paavo Nurmi –tapahtumakokonaisuutta ja Paavo Nurmi –perintötyön järjestämistä ja toteuttamista Turun kaupungissa

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

PäätösPäätin, että liitteenä 1 oleva vuosisopimus hyväksytään ja tilastolliselta tilaukselta 11006/10140 KH/Paavo Nurmi Games osoitetaan 300.000 euron suuruinen määräraha tapahtumakokonaisuuden toteuttamiselle v.2020 tai v.2021.

Lisäksi päätin, että tämä päätös voidaan panna täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.

 

Minna Arve

kaupunginjohtaja

Jakelu

aoPN Turku Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, lakiasiat
tiedKonsernihallinto, talous ja rahoitus
tiedKonsernihallinto, vetovoimatoiminnot
tpvXXXXX


Liitteet:

Konha § 123
Liite 1:Vuosisopimus koskien Paavo Nurmi -tapahtumakokonaisuutta ja Paavo Nurmi -perintötyön järjestämistä ja toteuttamista Turun kaupungissa