Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus15714.04.20205

2658-2020 (01 01 00)

Erityissosiaalityöntekijän viran perustaminen hyvinvointitoimialalle ulkomaalaistoimistoon

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että hyvinvointitoimialalle ulkomaalaistoimistoon perustetaan erityissosiaalityöntekijän virka

Kh § 157

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen 25.3.2020:

Hyvinvointitoimialan toimialajohtaja on esittänyt, että toimialalle ulkomaalaistoimistoon perustetaan 1.4.2020 lukien erityissosiaalityöntekijän virka. Koska sosiaalityöntekijät tekevät viranhaltijapäätöksiä tulee vakanssi perustaa virkana.

Viran perustamisessa on kyse aiemmin määräaikaisella henkilöstöresurssilla hoidetun tehtävän vakinaistamisesta. Ulkomaalaistoimistossa on työskennellyt tilapäinen määräaikainen erityissosiaalityöntekijä kesästä 2016 lähtien. Erityissosiaalityöntekijä palkattiin turvapaikanhakijoiden suuren määrän ja asiakasmäärien erittäin voimakkaan ja nopean kasvun takia.

Esityksen mukaan henkilöstön lisäresurssitarpeen voidaan katsoa muodostuneen luonteeltaan pysyväksi ja ulkomaalaistoimistoon tarvitaan tehtävää varten pysyvä virka.

Ulkomaalaistoimiston asiakaskohderyhmäksi on määritelty Turussa vakinaisesti oleskelevat, alle 3 vuotta maassa asuneet, pakolaisperusteisen oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat. Maahanmuuttoviraston UMA-rekisteristä otetut listaukset osoittavat ko. asiakaskohderyhmän henkilömäärän melkein kaksinkertaistuneen kolmessa ja puolessa vuodessa.

Koska tehtävää on hoidettu määräaikaisella henkilöstöllä, ei esityksellä ole vaikutusta hyvinvointitoimialan työvoiman määrään tai kustannuksiin. Vakanssin vakinaistaminen on hyväksytty hyvinvointitoimialan vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmassa.

Viran toiminnallisen tarpeen osalta strategisella HR:llä ei ole perusteita lausua asiasta toisin toimialajohtajan esityksen kanssa.

Viran perustamisesta aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä hyvinvointitoimialan vuoden 2020 sekä sitä seuraavien vuosien talousarvioon. Toimialan tulee lisäksi huomioida vuodelle 2020 asetetut tavoitteet henkilöstön määrän kehityksessä.

Strategisella HR:llä ei ole huomautettavaa toimialan esitykseen.

Liite 1Lomake viran perustamisesta

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että Turun kaupunkiin, ensimmäisenä sijoituspaikkana hyvinvointitoimiala, perustetaan 1.4.2020 lukien erityissosiaalityöntekijän virka, jonka tehtäväkohtainen palkka on 3.434,22 € (KVTES/04SOS04A, vl 3 B), ja jonka kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukainen pätevyys ja,

että perustettava virka voidaan täyttää ilman erillistä lupamenettelyä julkisella haulla.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä selvittämässä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

Jakelu

tpvHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedHyvinvointitoimiala
tiedKonsernihallinto, strateginen HR


Liitteet:

Kh § 157
Liite 1:Lomake viran perustamisesta