Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus15614.04.20204

2612-2020 (01 01 00)

Omaishoidon ohjaajan viran perustaminen hyvinvointitoimialalle vanhusten avopalveluiden omaishoitoon

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että hyvinvointitoimialalle vanhusten avopalveluiden omaishoitoon perustetaan omaishoidon ohjaajan virka

Kh § 156

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen 25.3.2020:

Hyvinvointitoimialan toimialajohtaja on esittänyt, että toimialalle vanhusten avopalveluiden omaishoitoon perustetaan 1.4.2020 lukien omaishoidon ohjaajan virka. Koska omaishoidon ohjaajat tekevät viranhaltijapäätöksiä tulee vakanssi perustaa virkana.

Esityksen mukaan virka tarvitaan omaishoidontuen yksikön toiminnan turvaamiseksi lakien ja suositusten mukaisesti.

Omaishoidon ohjaajan tehtävänä on yli 18-vuotiaiden turkulaisten omaishoidon tuen tarpeen arviointi ja tarvittavien viranhaltijapäätösten tekeminen.

Omaishoidon tuen asiakasmäärä ja uusien hakemusten määrä on ollut kasvussa. Hakemusten käsittelyn on lain mukaan tapahduttava ilman aiheetonta viivytystä (Hallintolaki 23 §). Lisäksi iäkkään henkilön palveluntarpeiden selvittäminen on aloitettava viipymättä, viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta (sosiaalihuoltolaki 36 §).

Omaishoidon ohjaajien työmäärää ovat myös lisänneet erilaiset akuutit ja yhä haastavammat omaishoitotilanteet sekä uudet palvelumuodot, kuten perhehoito ja tilapäishoidon järjestäminen omaishoidon tuen vapaiden ajalle.

Toimialan esityksessä on kuvattu tarkemmin omaishoidon ohjaajien asiakasmääriä, työtehtävien sisältöä sekä resurssipulasta aiheutuvia ongelmia.

Perustettavaksi esitetty omaishoidon ohjaajan virka sisältyy hyvinvointitoimialan vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmaan ja vakanssille on varattu määräraha vuoden 2020 talousarviossa.

Koska kyse on uudesta virasta ja lisäresurssista, lisää viran perustaminen hyvinvointitoimialan työvoiman käyttöä vuositasolla yhdellä henkilötyövuodella. Viran perustamisesta aiheutuva kustannusvaikutus on vuositasolla yhteensä n. 43000 €/vuosi.

Viran toiminnallisen tarpeen osalta strategisella HR:llä ei ole perusteita lausua asiasta toisin toimialajohtajan esityksen kanssa.

Viran perustamisesta aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä hyvinvointitoimialan vuoden 2020 sekä sitä seuraavien vuosien talousarvioon. Toimialan tulee lisäksi huomioida vuodelle 2020 asetetut tavoitteet henkilöstön määrän kehityksessä.

Strategisella HR:llä ei ole huomautettavaa toimialan esitykseen.

Liite 1Lomake viran/toimen perustamisesta

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että Turun kaupunkiin, ensimmäisenä sijoituspaikkana hyvinvointitoimiala, perustetaan 1.4.2020 lukien omaishoidon ohjaajan virka (KVTES/04SOS030), jonka tehtäväkohtainen palkka on 2.657,18 €/kk ja jonka kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen koulutus ja,

että perustettava virka voidaan täyttää ilman erillistä lupamenettelyä julkisella haulla.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä selvittämässä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

Jakelu

tpvHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedHyvinvointitoimiala
tiedKonsernihallinto, strateginen HR


Liitteet:

Kh § 156
Liite 1:Lomake viran/toimen perustamisesta