Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus15514.04.20203

2434-2020 (01 01 00)

Kolmen erityisopettajan viran perustaminen sivistystoimialan lukiokoulutukseen 1.8.2020 lukien

Tiivistelmä:

Sivistystoimiala esittää kolmen erityisopettajan viran perustamista lukiokoulutuksen palvelualueelle.

Kh § 155

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 24.3.2020:

Sivistystoimiala esittää kolmen vuosityöaikaan otettavan erityisopettajan viran perustamista sivistystoimialan lukiokoulutuksen palvelualueelle. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES) on 1.8.2019 lukien tullut säännös vuosityöaikaan otettavista lukion erityisopettajaviran haltijoista. Lukiokoulutuksen palvelualueella on kaksi toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen palkattua päätoimista tuntiopettajaa, jotka on tarkoitus siirtää perustettaviin virkoihin. Lisäksi sivistystoimiala esittää yhden uuden erityisopettajan viran perustamista. Uuden viran perustaminen sisältyy sivistystoimialan vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmaan.

Strategisella HR:llä ei ole huomautettavaa perustettavaksi esitettyjen lukion erityisopettajan palvelussuhteen ehtojen suhteen. Lukion erityisopettajan virkojen palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen lukiota koskevien osioiden A ja B mukaisesti. Perustettavien lukion erityisopettajan virkojen kelpoisuusvaatimukset vahvistetaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Lukion erityisopettajan virkojen perustaminen sivistystoimialan esittämällä tavalla on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon se, että erityisopettajien työaika saadaan joustavammin käyttöön ja se mahdollistaa työajan sijoittamisen myös kesäkeskeytysaikaan viikolle 23.

Sivistystoimialan esityksen mukaan erityisopettajan viran perustaminen sisältyy sivistystoimialan vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmaan. Sivistystoimialan esitys lisää palkkakustannuksia n. 46.000 euroa vuodessa ja se lisää henkilöstötyövuosia yhden henkilötyövuoden verran. Sivistystoimialalta saadun tiedon mukaan kahden erityisopettajan viran perustaminen ei lisää palkkakustannuksia tai henkilötyövoiman käyttöä, koska tehtäviä tällä hetkellä hoitavat päätoimiset tuntiopettajat siirretään perustettaviin virkoihin.

Toimiala vastaa siitä, että toiminta on järjestetty tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Perustettavaksi esitettyjen virkojen toiminnallisen tarpeen osalta strategisella HR:llä ei ole perusteita lausua asiasta toisin toimialajohtajan esityksen kanssa. Strateginen HR esittää, että päätoimiset tuntiopettajuudet lakkautetaan, kun tehtäviä tällä hetkellä hoitavat henkilöt on lainvoimaisella päätöksellä siirretty perustettaviin lukion erityisopettajan virkoihin.

Liite 1Perustamislomake – erityisopettajan virat lukiokoulutukseen 3 kpl

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä selvittämässä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

Jakelu

tpvHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedKonsernihallinto, strateginen HR
tiedSivistystoimiala


Liitteet:

Kh § 155
Liite 1:Perustamislomake - erityisopettajan virat lukiokoulutukseen 3 kpl