Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus6108.02.20168

718-2016 (020, 032)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi

Tiivistelmä:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Turun kaupungilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi, jossa säädettäisiin kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Kaupunginhallitukselle esitetään, että opetus- ja kulttuuriministeriölle annetaan sivistystoimialalla valmisteltu lausunto.

Kh § 61

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 3.2.2016:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Turun kaupungilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi sekä laeiksi varhaiskasvatuslain 13 §:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esityksen taustalla on hallituksen strategisen hallitusohjelman linjaus kuntien maksutulojen nostamisesta. Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskeva laki tulisi voimaan 1.8.2016.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki, jossa säädettäisiin kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Maksu määräytyisi perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Nykyisen enimmäismaksun alle jääviä maksuja esitetään korotettavaksi hieman, mutta toisaalta maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja esitetään korotettavaksi siten, että pienituloisten yhden ja kahden yksinhuoltajien asiakasmaksut pienenevät jonkin verran. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu ehdotetaan porrastettavaksi.

Varhaiskasvatuksen kustannukset kuuluvat jatkossa julkisten menojen hintaindeksissä opetus- ja kulttuuritoimeen, ja esityksessä ehdotetaankin, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sidottaisiin opetustoimen hintaindeksiin.

Lausunto on pyydetty toimittamaan viimeistään 24.2.2016. Sivistystoimiala on valmistellut ehdotuksen Turun kaupungin lausunnoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Liite 1Turun kaupungin lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

Oheismateriaali 1Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö 20.1.2016

Oheismateriaali 2Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslain 13 §:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle liitteenä 1 olevan lausunnon.

PäätösKaupunginhallitus päätti antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle liitteenä 1 olevan lausunnon siten muutettuna, että toiseksi viimeinen kappale kuuluu seuraavasti:


”Asiakkaiden näkökulmasta vaikuttaa hyvältä, että esityksessä esitetään edelleen 0-maksuluokan säilyttäminen ja pienempituloisten perheiden kokonaistilanne tuloja ja päivähoitomaksuja määriteltäessä. Esityksen mukaan pienempituloisten perheiden maksuihin on tulossa huojennuksia. Korkeimpaan päivähoitomaksuun kohdistuva 22 prosentin korotus on kuitenkin liian suuri ja korkeimpaan päivähoitomaksuluokkaan joutuu liian pienillä tuloilla.”

Asian käsittely kokouksessa 

Päätös asiassa tehtiin kahden äänestyksen jälkeen.

1. äänestys

Ensimmäisessä äänestyksessä olivat vastakkain Rantasen Vornasen kannattamana tekemä, sittemmin kaupunginhallituksen päätökseksi tullut muutosehdotus ja Pietarin Maaskolan kannattamana tekemä liitteen 3 mukainen muutosehdotus.

Päätös asiassa tehtiin äänin 8-5.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Rantasen Vornasen kannattamana tekemän ehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Eeva, von Frenckell-Ramberg, Alanen, Vierimaa, Ruohonen ja Manni.

Pietarin Maaskolan kannattamana tekemän ehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Eklund, Yrttiaho ja Miikkola.

2. äänestys

Toisessa äänestyksessä olivat vastakkain esittelijän päätösehdotus ja ensimmäisessä äänestyksessä voittanut Rantasen Vornasen kannattamana tekemä ehdotus.

Päätös asiassa tehtiin äänin 8-0 ja 5 tyhjää.

Suoritetussa kättennostoäänestyksessä Rantasen Vornasen kannattamana tekemän ehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Eeva, von Frenckell-Ramberg, Alanen, Vierimaa, Ruohonen ja Manni.

Esittelijän päätösehdotuksen puolesta ei annettu ääniä.

Eklund, Pietari, Maaskola, Yrttiaho ja Miikkola äänestivät tyhjää.

Yrttiahon liitteenä 4 oleva muutosehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa.

Yrttiaho pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä asiassa perustellen sitä liitteestä 5 ilmenevällä tavalla.

Liite 2Kaupunginhallituksen päättämä lausunto

Liite 3Jäsen Pietarin muutosehdotus

Liite 4Jäsen Yrttiahon muutosehdotus

Liite 5Jäsen Yrttiahon eriävän mielipiteen perustelut

Jakelu

lausOpetus- ja kulttuuriministeriö
tiedSivistystoimiala


Liitteet:

Kh § 61
Liite 1:Turun kaupungin lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle
Liite 2:Kaupunginhallituksen päättämä lausunto
Liite 3:Jäsen Pietarin muutosehdotus
Liite 4:Jäsen Yrttiahon muutosehdotus
Liite 5:Jäsen Yrttiahon eriävän mielipiteen perustelut asiaan