Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus5708.02.20164

6763-2015 (011, 001)

Turun kaupungin Mäntymäen sairaala-alueen varasto-, sisäkuljetus- ja postituspalvelujen liikkeenluovutus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille

Tiivistelmä: -

Kh § 57

Konsernihallinto, Hankinta- ja logistiikkapalvelut, logistiikkapäällikkö Seppo Salmela, Hankinta- ja logistiikkajohtaja Fredrik Lindström sekä hyvinvointitoimialan talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvist 28.1.2016:

 

Kaupunginhallitus päätti 6.10.2015 § 410, että Turun kaupunki käynnistää yhteistoimintamenettelyn ja ryhtyy valmistelemaan liikkeenluovutusta varastointi- ja logistiikkatoimintojen siirtämiseksi konsernihallinnosta ja hyvinvointitoimialalta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) hoidettavaksi.

 

Tukitoimintojen järjestelyt ja niiden rationalisointi ovat sekä konsernihallinnon alaisen Hankinta- ja logistiikkakeskuksen sekä hyvinvointitoimialan toimintoanalyysissä. Varastointi- ja logistiikkatoiminnot ovat merkittävä kokonaisuus, jossa varastointi- ja jakelutoimintojen suurin käyttäjä on tällä hetkellä hyvinvointitoimiala, noin 70 %:n osuudella. Hyvinvointitoimialan merkittävimpiä tavararyhmiä ovat erilaiset hoitotarvikkeet, joiden osalta tehdään jo nyt kilpailutus- toimitus yhteistyötä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin jossa tuotteiden toimitus kaupungin toimialoille tapahtuu sairaanhoitopiirin varaston kautta.

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin edustajien kanssa on kartoitettu nykyisten yhteistyömahdollisuuksien laajentamista ja yhteisesti on todettu, että Mäntymäen sairaala-alueen varasto-, sisäkuljetus- ja postituspalvelujen siirtämisellä sairaanhoitopiirin hoidettavaksi voidaan saavuttaa merkittäviä synergiaetuja henkilöstöresurssien optimoinnin, kuljetusten, tietojärjestelmien kuin myös varastotuotteiden (tuoteluetteloiden) yhdistämisen muodossa.

 

Mäntymäen sairaala-alueen varasto-, sisäkuljetus- ja postituspalvelujen kokonaisuus käsittää seuraavat toiminnot:

 

Varastointipalvelu

Varastointipalvelulla käsitetään toimittajilta saapuvien materiaalien vastaanottoa, niiden tarkastamista, kirjaamista järjestelmään, sijoittamista niille osoitettuun tilaan, asiakastilausten vastaanottoa, asiakaskohtaista keräilyä ja toimittamista asiakkaille.

 

Hyllytyspalvelu

Hyllytyspalvelulla käsitetään Mäntymäen sairaala-alueella tapahtuvaa osastokohtaista tuotetilausten tilaamista, tilausten vastaanottoa ja toimittamista niille määrätyille paikoille.

 

Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelu käsittää ne kuljetukset, jotka kuljetetaan palveluntuottajan varastosta tilaajan toimipisteisiin ulkoisen palveluntuottajan ajoneuvokalustolla.

 

Sisäkuljetus, eli jakelupalvelu

Jakelupalvelulla käsitetään Mäntymäen sairaala-alueen sisällä tapahtuvaa jakelutoimintaa eli materiaalien toimittamista asiakkaille, ruokajakelua, näytejakelua, lääkejakelua, postinjakelua sekä jätekuljetuksia.

 

Postituspalvelu

Postituspalvelu käsittää ulkoisen saapuvan postin vastaanoton, lajittelun sekä yhdistämisen kaupungin sisäisen postin kanssa toimitettavaksi kaupungin toimipisteisiin. Lisäksi toiminta käsittää kaupungilta ulos lähtevän postin frankeeramisen.

 

Hoitotarvikejakelu

Terveydenhuoltolakiin (luku 3, 24§) perustuva asiakkaan pitkäaikaissairauden hoitoon (yli 3kk) liittyvien, hoitosuunnitelmaan perustuvien hoitotarvikkeiden tilausten vastaanotto, tarvikkeiden varastointi, tilausten mukainen tuotteiden pakkaaminen, kuljetus ja jakelu asiakkaille.

 

Hankkeen toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset

 

Yhteistyön tiivistämisessä ja VSSHP:n palvelun kattaessa myös nykyiset Mäntymäen sairaala-alueen varasto-, sisäkuljetus- ja postituspalvelut voidaan laskutusta yksinkertaistaa ja kustannuksia pienentää. Lähtötietojen valossa tarvikkeiden laskutus tullaan toteuttamaan varastotavaran osalta 10,5% suuruisena ja terminaalituotteiden osalta 9,8% suuruisena prosenttiosuutena. Nykykäytännön mukaisia tilaus- ja rivimaksuja ei muutoksen jälkeen enää laskutettaisi. Tuntiperusteisesti veloitettavia töitä olisivat jatkossa hyllytyspalvelu ja sisäkuljetukset (ruoka, näytteet, lääkkeet, pyykit ja jätteet) sekä hoitotarvikejakelupisteessä kuntalaisille toteutettava asiakaskohtaisten pakkausten jako jakelupisteen aukioloaikoina.

 

Hankinta- ja logistiikkakeskus on tehnyt muutoksen toteuttamisesta arvion kaupungille toteutuvista kustannussäästöistä. Muutoksella on arvioitu olevan kustannussäästönä, varovaisesti arvioituna, 100.000 – 150.000€ vaikutus vuodessa.

 

Mäntymäen sairaala-alueen varasto-, sisäkuljetus- ja postituspalvelujen tuottamiseen osallistuu tällä hetkellä 15 vakituisessa palvelusuhteessa olevaa henkilöä, sekä 5 määräaikaista. Suunniteltuja toiminnan järjestelyitä on käsitelty Hankinta- ja logistiikkapalveluiden työpaikkakokouksissa 10.9.2015, 1.10.2015, 5.11.2015, 1.12.2015, 14.4.2016 sekä hyvinvointitoimialan teknisessä huollossa 16.9.2015.

 

Toimialojen toimintaan nyt esitetty palveluntuottamisen uusi malli tulee vaikuttamaan niin, että nykyinen hoitotarvikkeiden jakelupiste tulee siirtymään sairaanhoitopiirin osoittamiin tiloihin Mäntymäen sairaala-alueella. Tilaus- ja toimituskäytäntöön ei tällä liikkeenluovutuksella ole välittömiä vaikutuksia.

Liikkeenluovutuksen keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

-Toiminnallisten synergiaetujen saavuttaminen

-Prosessien ja järjestelmien yhdenmukaistaminen

-Siirrettävien toimintojen osalta kustannussäästöt ovat arviolta 100 000 - 150 000 euroa vuodessa. Kustannussäästöt syntyvät varastotuotteiden toimituksia yhdistämällä ja voivat nousta nyt arvioidusta. Tästä vuositason säästöstä osa toteutuu jo vuonna 2016. Kokonaisuudessaan säästö, vuoden 2015 toteutuneisiin kustannuksiin verrattuna, toteutuvat vuoden 2017 aikana.

Henkilöstö

 

Liikkeen luovutusta koskevat normit ovat liikkeenluovutusdirektiivi (2001/23/EY), työsopimuslaki, laki kunnallisesta viranhaltijasta sekä laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa.

 

Työsopimuslain 1 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Saman pykälän 2 momentin mukaan liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle.

 

Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa mukaisesti liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niille henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus koskee:

 

1) luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta;

 

2) luovutuksen syyt;

 

3) luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset; sekä

 

4) suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

 

Luovuttajan on annettava hallussaan olevat edellä tarkoitetut tiedot henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista. Luovutuksensaajan on annettava 1 momentissa mainitut tiedot henkilöstön edustajille viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta.

 

Kaupunginhallitus on käsitellyt 25.10.2010 § 554 kaupungin omien toimintojen ulkoistamiseen liittyvät henkilöstöä koskevat periaatteet. Päätöksen mukaisesti kaupungin toimintojen ulkoistaminen toteutetaan liikkeenluovutusta koskevien oikeusohjeiden mukaisesti ja siirtyvän henkilöstön osalta noudatetaan seuraavia periaatteita:

 

Kaupunki ei takaa siirtyvälle henkilöstölle oikeutta palata kaupungin palvelukseen eikä erityistä irtisanomissuojaa.

 

Kaupungin toimintoja ulkoistettaessa:

 

a) kaupunginhallitus päättää tapauskohtaisesti sisällytetäänkö tarjouspyyntöön siirtyvän henkilöstön asemaa koskevia ehtoja, tai

 

b) kaupunginhallitus päättää, että tarjouspyyntöön sisällytetään siirtyvän henkilöstön eläke-etuuksiin liittyvä ehto, jonka mukaan palveluntarjoaja järjestää siirtyville henkilöille kunnallisen eläkelain tasoisen eläkkeen ottamalla tarvittaessa lisäeläkkeet.

 

Mahdollisista henkilöstösopimuksista neuvotellaan erikseen.

 

Näitä periaatteita tulee noudattaa myös tässä liikkeenluovutuksessa.

 

Henkilöstösopimuksesta on neuvoteltu 9.11.2015 ja 16.11.2015. Työnantajan lisäksi neuvotteluosapuolina ovat olleet pääsopijajärjestöjen edustajina Jyty ry, Turun yhteisjärjestö JHL ry sekä KoHo ry. Luonnos henkilöstösopimuksesta on liitteenä 1.

 

Yhteistoimintamenettely

 

Yhteistyötoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 27.10.2015 § 76 sekä työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaisessa menettelyssä 27.1.2016 § 5. Yhteistyötoimikunnalla ei ollut huomautettavaa asian suhteen. Yhteistyötoimikunta totesi, että työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukainen yhteistoimintavelvoite on tällä käsittelyllä toteutettu.

 

Asiaa on myös käsitelty konsernihallinnon yhteistyöryhmässä 9.10.2015 § 50, 2.12.2015 § 61 sekä 27.1.2016 § 4. Lisäksi hyvinvointitoimialan yhteistoimintaelin on käsitellyt asiaa kokouksessaan 15.10.2015 § 68.

 

Päätöksentekotasot

 

VSSHP ja Turun kaupunki ovat saaneet yhteistyöselvityksen valmiiksi 29.1.2016.

 

Yhteistyöselvityksen lopputuloksena Hankinta- ja logistiikkakeskus sekä VSSHP esittävät liikkeenluovutusta toteutettavaksi 1.4.2016.

 

Liikkeenluovutussopimus (liite 2)

 

Turun kaupungin VSSHP:lle luovutettavan omaisuuden ja toiminnan omistus-, hallinta ja käyttöoikeudet siirtyvät yhtiölle 1.4.2016 (luovutushetki). Henkilöstö, joka kuuluu siirtyvään kokonaisuuteen, siirtyy. Määräytymisperusteena ovat organisatorinen asema ja työtehtävät. Hankinta- ja logistiikkakeskuksen Mäntymäen sairaala-alueen varasto-, sisäkuljetus- ja postituspalveluksessa työskentelevät työntekijät siirtyvät VSSHP:n palvelukseen työsopimussuhteisiksi työntekijöiksi luovutushetkellä, kuten työsopimuslain 1 luvun 10 §:ssä ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 5 luvun 25 §:ssä on säädetty. VSSHP tekee kaikkien siirtyvien henkilöiden kanssa uudet työsopimukset.

 

Liikkeenluovutuksen osalta ratkaisevaa on tilanne luovutushetkellä. Päätös luovutuksineen on ehdollinen, edellytyksellä, että VSSHP vastaanottajana hyväksyy luovutuksen.

 

Täsmennysten tarpeesta johtuen kaupunginjohtaja tulisi oikeuttaa tekemään liikkeenluovutussopimukseen ja sen liitteisiin tarpeellisia lisäyksiä, muutoksia ja tarkennuksia.

 

Turun kaupungin ja VSSHP:n välillä tehtävä palvelusopimus liitteineen saatetaan sen valmistuttua kaupunginhallituksen tiedoksi.

Liite 1Henkilöstösopimus (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 17, 18 ja 20 kohdat)

Liite 2Liikkeenluovutussopimus

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää,

että Turun kaupunki luovuttaa Mäntymäen sairaala-alueen logistiikkatoiminnot liikkeenluovutuksella Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille 01.04.2016 lukien liikkeenluovutussopimuksessa ja palvelusopimuksessa kuvatuin ehdoin,

että henkilöstösopimus merkitään tiedoksi,

että liitteenä oleva liikkeenluovutussopimus ja sen liitteet hyväksytään,

että päätös luovutuksineen on ehdollinen, edellytyksellä, että VSSHP vastaanottajana hyväksyy luovutuksen ja

että kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään toiminnan luovutukseen liittyviin asiakirjoihin tarpeellisia muutoksia, lisäyksiä ja tarkennuksia.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoVarsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
tiedHankinta- ja logistiikkakeskus
tiedHyvinvointitoimiala
tpvKonsernihallinto, lakiasiat
tiedKonsernihallinto, strateginen HR


Liitteet:

Kh § 57
Liite 1:Henkilöstösopimus (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 17, 18 ja 20 kohdat)
Liite 2:Liikkeenluovutussopimus