Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus5808.02.20165

9803-2015 (010)

Vammaisneuvoston toimintasääntö ja uusi toimintamalli

Tiivistelmä:

Turun kaupungin vammaisneuvoston toimintaohje on hyväksytty vuonna 1989. Vuoden 2015 kuntalakiuudistuksessa vammaisneuvostojen asema on muuttunut lakisääteiseksi. Asukas- ja asiakaslähtöisyys ovat vahvasti esillä kaupungin strategiassa ja toimintalupauksissa ja osallisuuden kehittämisessä vaikuttajaryhmien toiminta on keskeisessä roolissa. Näiden tekijöiden ja vammaisneuvoston esityksen pohjalta on tarve uudistaa vammaisneuvoston toimintasääntöä ja -mallia.

Kh § 58

Kaupunginhallitus on 23.2.2015 § 74 asettanut Turun kaupungin vammaisneuvoston toimikaudeksi 2015–2016. Vammaisneuvoston voimassa olevan toimintaohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.4.1989 § 1445.

Vammaisneuvostojen asemasta säädetään kuntalain (410/2015) 28 §:ssä. Laki edellyttää, että vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee lain mukaan olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Aiemmin vammaisneuvostojen toiminnasta säädettiin laissa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/87 § 13) ja vammaisneuvoston asettaminen oli harkinnanvaraista.

Vammaisneuvoston tarkoituksesta ja tehtävistä laissa on todettu, että vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvoston tarkoituksena on olla kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen, kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyöelin tehtäväalueellaan.

Nykyisen vammaisneuvoston toimintaohjeen mukaan kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi 10 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:

Kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvostoon

Kaupunginhallitus nimeää toimintaohjeen mukaan vammaisneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Näistä toinen valitaan vammaisjärjestöjä edustavien henkilöiden keskuudesta ja toinen kaupungin eri hallintokuntia edustavista henkilöistä. Puheenjohtajuus vuorottelee toimikausittain kaupungin ja vammaisjärjestöjen edustajien välillä. Toimikaudella 2015–2016 puheenjohtajana toimii kaupungin edustaja.

Toimintamallin uudistaminen

Vammaisneuvoston edustajien valinta on perustunut vammaisjärjestöjä edustavien henkilöiden osalta Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry:n ehdotukseen ja kaupungin edustajien valinta toimintaohjeen mukaisten lauta-/johtokuntien ehdotukseen. Uudessa valintatavassa vammaisjärjestöjä tiedotetaan mahdollisuudesta osallistua neuvoston toimintaan ja niille järjestetään avoin tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan neuvoston toiminnasta ja sen tavoitteista. Tämän jälkeen järjestöt voivat ehdottaa omia jäsenehdokkaitaan neuvostoon määritellyn ajan.

Asiakkuudet ja osallisuus -vastuualue tekee ehdotuksen vammaisneuvoston kokoonpanosta kaupunginhallitukselle huomioiden, että vaikuttajaryhmään tulee mahdollisimman monipuolinen ja kattava otos turkulaisista vammaisjärjestöistä. Järjestöjen edustajien valinnassa kausittain noudatetaan soveltuen rotaatioperiaatetta, jotta eri järjestöjen edustajilla on mahdollisuus osallistua toimintaan. Järjestöedustajien valintaprosessi mukailisi vanhusneuvoston ja monikulttuurisuusneuvoston järjestöjäsenten valintaprosessia ja edistäisi neuvostojen läpinäkyvyyttä.

Kaupungin asiakkuudet ja osallisuus -vastuualueen tehtävänä on kehittää asiakaspalvelua sekä osallisuutta. Vastuualueella on tärkeä rooli vaikuttajaryhmien toimintamallin kehittämisessä sekä eri vaikuttajaryhmien yhteistyön lisäämisessä. Kaupungin olemassa olevat vaikuttajaryhmät ovat tärkeässä asemassa osallisuuden toteuttamisessa.

Kaupungin eri vaikuttajaryhmien toimintaa on pyritty kehittämään vaikuttajaryhmien toimintamallia uudistamalla ja yhtenäistämällä. Toimintamalli edellyttää vaikuttajaryhmien jäsenten perehdyttämistä neuvostotyöhön, jonka lisäksi rakennetaan vuosikellot neuvostotyön viestinnän ja toiminnan tueksi. Vaikuttajaryhmiltä edellytetään aikaisempaa tiiviimpää yhteistyötä keskenään. Eri vaikuttajaryhmille järjestetään erilaisia yhteisiä tilaisuuksia sekä puheenjohtajiston ja sihteeristön yhteisiä kokouksia. Lisäksi vaikuttajaryhmien odotetaan osallistuvat aikaisempaa enemmän edustus- ja koulutuskokouksiin.

Yhteistyö kaupungin lautakuntien kanssa järjestetään erikseen sovittavien teemakokousten ympärille vuosikelloon sovittaen.

Toimintamallin uudistamisen tavoitteena on saada vaikuttajaryhmien toiminta avoimemmaksi, aktiivisemmaksi ja keskustelevammaksi, minkä arvioidaan hyödyntävän vaikuttajaryhmien jäseniä, heidän taustayhteisöjään, kaupunkilaisia sekä kaupungin toimintaa. 

Vammaisneuvosto on 10.12.2015 § 97esittänyt uuden toimintasäännön hyväksyttäväksi. 

Liite 1Vammaisneuvoston toimintasääntö

Oheismateriaali 1Vammaisneuvoston toimintaohje 1989

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan vammaisneuvoston toimintasäännön. Toimintasääntö tulee voimaan heti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKonsernihallinto, asianhallinta
tpvVammaisneuvosto


Liitteet:

Kh § 58
Liite 1:Vammaisneuvoston toimintasääntö