Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta29012.06.20129
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta30419.06.201210
Kaupunginhallitus25621.05.20133

3536-2007 (613, 627)

Asemakaavanmuutos- ja tonttijako-/tonttijaonmuutosehdotus "L-tehdas ja Kaasukello", 5. kaupunginosa (os. Itäinen Rantakatu 72, Stålarminkatu 45) (19/2009) (Yt, Kv)

Tiivistelmä:

Wärtsilän entinen konepajahallin ja toimistotalo sekä kaasukello suojellaan ja niiden käyttötarkoitus muutetaan asuin- ja liikerakentamiseen sekä liike-, toimisto ja kulttuuripalveluihin. Stålarminkadun varrelle muodostetaan uusi asuinkerrostalon tontti. Kaasukellon vieressä olevan, rakentamattoman asuin-liiketontin asemakaavaa muutetaan siten, että myös kaasukellon laajempi käyttö on mahdollista. Lisäksi laajennetaan Kaasukellonmäen virkistysaluetta. Alueen kulttuurihistorialliset arvot turvataan suojelumääräyksin. Uutta rakennusoikeutta alueelle on tulossa 5563 k-m2.

Ympkaalk § 290

Asemakaavatoimisto/Iina Paasikivi 1.6.2012:

Asemakaavatoimisto on laatinut 15.10.2011 päivätyn ja 4.5.2012 muutetun asemakaavanmuutosehdotuksen otsikossa mainitulle alueelle.

Nykytilanne ja aloite

Alue jää kahden eriaikaisen ja eri suuntaan tähdänneen maankäyttötavoitteen väliin. Asuntoalueen reunalla on laaja pysäköintikenttä ja rakentamaton tontti. Turkulaisittain tiivis, Aurajoen itäisen rannan asuntoalue, Laivurinranta, on jäänyt osittain kesken dieseltehtaan jäätyä alueelle 1990-luvulla. Vanhojen tehdashallien rajaama pysäköintialue on asuinalueen mittakaavasta poikkeava suurmuoto. Jokimaisemassa L-tehtaan 110 m pitkä ja 20 metriä korkea julkisivu poikkeaa ympäristöstään ja luo erityistä paikan henkeä.

Asemakaavanmuutos on tullut kaavoitusohjelmaan Wärtsilä Oyj:n 12.3.2007 ja Turun Valkoinen Talo Oy:n (Elomatic) 11.2.2009 tekemän aloitteen pohjalta. Kaupungin aloitteesta kaasukellon kortteli liitettiin kaavanmuutokseen. Kaasukellon korttelin asemaa ympäristössään on yritetty ratkaista kaavan muutoksella vuodesta 2002 lähtien. Lisäksi kaupungin aloitteesta kaavaan sisällytettiin tontti V-38.-1 ja -2, jossa kiinteistöjaotus ei vastaa toteutunutta rakentamista. Näiden tonttien omistajat ovat antaneet suostumuksensa tonttijaon tekemisestä asemakaavan yhteydessä.

Kaavoituksen tavoitteet

Tavoite on muuttaa asemakaavaa niin, että

Alueen käytön ratkaisu perustuu osin kiinteistön omistajien yhteisesti teettämiin esiselvityksiin.

Asemakaavaehdotus

Asemakaavaehdotuksen sisältöä ja perusteluja suunnitteluratkaisuille on esitetty selostuksen kohdissa: 4. Asemakaavanmuutoksen suunnittelun vaiheet ja 5. Asemakaavanmuutoksen kuvaus.

Wärtsilän entisen konepajahallin (L-tehdas) ja toimistotalon käsittävä teollisuustontti muutetaan asuin-liikerakennusten korttelialueeksi (AL-1). Rakennuksen vanhimman osan, kaarihallin ja siihen liittyvän korkean kulmaosan kohdalla ei sallita asuinrakentamista rakennuksen sisäisen ominaisuuden ja kaupunkiympäristön muutoksen luomien mahdollisuuksien takia. Rakennusosien yhtymäkohdan läpi saadaan rakentaa julkinen kulkuväylä aukkona ikkunalinjaan sovittaen. Julkinen kulkuaukko on oleellinen parannus rakennuksen käytettävyydelle ja alueen vetovoimaisuudelle. Suureen kokoonpanohalliin Aurajoen varrella saa rakentaa asuntoja julkisivujen sisäpuolelle.

Stålarminkadun varrelle, Jungmanninkadun risteykseen muodostetaan kokonaan uusi asuinkerrostalon tontti (AK-2). Sen tarkoituksena on eheyttää Stålarminkadun kaupunkikuvaa ja vähentää Häkkisen Konepajan ison tehtaan edessä olevan parkkikentän näkyvyyttä katumaisemassa.

Kaasukellon nykyinen tontti, joka ulottuu aina Jungmanninkadulle asti, muutetaan kahdeksi eri korttelialueeksi ja puiston laajennukseksi. Kaasukello on oma KLY-korttelialueensa, jolla voidaan Turku Energian lämpöakun yläpuolella olevia kerroksia käyttää liike- ja toimistotiloina. Rakentamattomasta tontin osasta on muodostettu asuin- ja liikerakennusten korttelialue (AL-2). Kaasukellonmäki-niminen puisto laajenee tontin kustannuksella käsittämään koko mäen laki.

KL-1 korttelialue käsittää Valkoinen Talo -nimisen toimistotalon. Sen tontilla laajennusosan rakennusoikeutta on lisätty 2200 k-m2 ja rakennusalaa muotoiltu uudelleen niin, että se paremmin vastaa toimistotilan suunnitteluvaatimuksia. Tontin autopaikat sijaitsevat LPA-1 -korttelialueella oman tontin ohella.

Suunnittelutilanne

Selostus kohta 3.2. sivulta 7 lähtien. Alue kuuluu osana valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009) ”Aurajokisuun satama-, telakka- ja teollisuusalue”.

Kuuleminen

Asiasta on tullut kannanottoja ja yhteydenottoja todella vähän. Kaavoituskatsauksen julkaisun ja satunnaisten uutisten perusteella on joitakin yksittäisiä puheluja, joista ei ole seurannut kirjattavia kannanottoja.

Martinrantaseura ry on 16.2.2010 osallistumis- ja arviointisuunnitelman perusteella ilmaissut mielipiteensä ja huolen siitä, ettei alueesta tule liian tiivistä. Mielipide on ollut esillä luonnoskäsittelyssä.

As Oy Turun Matruusinranta on kannanotossaan pitänyt tärkeänä, että sen näköaloja L-tehtaan ja Valkoisen talon välistä ei huononneta eikä entiseen tehtaaseen tule ympäristöä häiritsevää toimintaa. Kannanotto on myös luonnosesittelyssä.

Lausunnot

Ehdotuksesta on pyydetty lausunto 24.10.2011 lähtien seuraavilta: Kiinteistöliikelaitos, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelutoimisto, Vesiliikelaitos, Museovirasto, Museokeskus, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turku Energia, TeliaSonera Finland Oyj.

Rakennusvalvontatoimisto:

LPA-1 -alueella tulee sallia yleinen jalankulku- ja kevytliikenne. LPA-1 -alue tulee rakentaa julkisen kaupunkitilan tavoin.

Kaupunkikuvaneuvottelukunta toteaa saman 29.11.2011 päätöksessään. LPA-1 -alue tulee toteuttaa ilman aitausta jalankulkuyhteyden sallivana.

ELY-keskus:

”Yleiskaavassa jokirantaan osoitetun kulkuyhteyden käytön takia on tärkeää huomioida kevytliikennereitit Jungmanninkadulta. LPA-1 -alueen määräystä on syytä täsmentää niin, että mainitun tonttiliikenteen lisäksi sallitaan myös kevytliikenteen kulku.”

Vesiliikelaitos: Korttelin AL-2 liittäminen Turun Vesiliikelaitoksen verkostoihin ei onnistu ilman verkostojen lisärakentamista. Turun Vesiliikelaitoksen verkostot täytyy tuoda korttelin läheisyyteen Laivurinkadulta LPA-1 korttelin kautta. Verkostoille tulee varata vähintään 6 metrin levyinen alue korttelin LPA-1 itäreunaan.

Asemakaavatoimisto: Lausunnoissa esitetyn kevytliikenneyhteyden, julkisen kaupunkitilan tavoitteen ja johtotarpeen perusteella asemakaavatoimisto neuvotteli LPA-1 alueen omistajien ja Kiinteistöliikelaitoksen kanssa siitä mahdollisuudesta, että Jungmanninkadun ja Laivurinkadun välille kaavoitetaan 6 metriä leveä kevyen liikenteen katu, johon myös vesijohto mahtuu. Maanomistaja ei ollut valmis luovuttamaan alueesta osaa katualueeksi. Vesiliikelaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella AL-1 -tontin vaatima vesi- ja viemärijohto voidaan toteuttaa LPA-alueella tonttijohtona. Kyseisestä AL-2 -tontista on syntynyt tonttikauppa kyseisen maanomistajan kanssa. Johtorasitealue on kuitenkin merkitty kaavakarttaan. Kaavan rasitealue ei velvoita julkisen johdon rakentamiseen, vaan se on kaavakartalla lähinnä informaationa. LPA-1 alueelle lisättiin määräys: ”Alueella tulee sallia mahdollisuuksien mukaan julkinen kevyen liikenteen yhteys.” Liikennesuunnittelun kevyen liikenteen verkon kehittämisen kannalta ei uusi yhteys ole välttämätön, kun Purserinpolku kulkee korttelin päässä.

Kiinteistöliikelaitos huomauttaa, että kaavanmuutosalueella oleva Matruusinpolun osa olisi selkeyden vuoksi muutettava Kaasukellonaukio-nimiseksi.

Alueella on maankäyttösopimustarve.

Asemakaavatoimisto on tehnyt ehdotetun korjauksen nimistöön.

Turku Energia on esittänyt uuden muuntamoalueen varaamista Jungmanninkadun varrelle, Kaasukellonmäelle sekä johtovarausta keskijännitekaapeloinnille Laivurinkadun ja Itäisen Rantakadun välille kortteliin.

Asemakaavatoimisto on lisännyt ET-korttelialueen ja johtovarauksen muutoksena kaavakartalle.

Turun maakuntamuseo, Museovirasto ja ELY-keskus: Lausunnon antajat eivät näe huomautettavaa rakennussuojelumääräyksissä. Ely-keskus katsoo, että ehdotus turvaa alueen rakennetun ympäristön arvot riittävästi. Se huomauttaa, ettei selostuksen liitteestä selviä RKY-alueen aluerajausta.

Asemakaavatoimisto:

Aluerajauskartta on lausunnon johdosta lisätty selostuksen tekstiin.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa. Se ei antanut lausuntoa.

Liite 1Selostus

Liite 2Tilastolomake

Liite 3Kartta

Asemakaavapäällikkö Timo Hintsanen:

EhdotusYmpäristö- ja kaavoituslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 15.10.2011 päivätty ja 4.5.2012 muutettu (V) 5 kaupunginosan kortteleille 4, 38 ja 39 sekä liittyville katualueitten osille ja Kaasukellonmäki-puistolle laadittu asemakaavanmuutosehdotus hyväksytään ja esitetään edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako/tonttijaonmuutos: V-39.-4-13.

Samalla ympäristö- ja kaavoituslautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n ja 82 §:n perusteella periä kustannukset kaavan laatimisesta ja käsittelystä puoliksi asemakaavanmuutoksen hakijoilta, Wärtsilä Kiinteistöt Oyj:ltä ja Turun Valkoinen Talo Oy:ltä.

- asemakaavakarttojen laatimiskuluja 10 x 1000 € 10 000 €

- kuulutuskuluja 500 €

Wärtsilä Kiinteistöt Oyj 5 250 €

Turun Valkoinen Talo Oy 5 250 €

- tonttijaon laatimiskuluja 1 170 €

seuraavasti:

650 € jaetaan kahden hakijan kesken

Wärtsilä Oyj Abp

tontti V-39.-6                                               325 €

Kiinteistö Oy Turun Jungmanninkatu 2

tontit V-39.-4, -5, -8  3 x 65 €                     195 €

Turun Valkoinen Talo Oy

tontti V-39.-7                                               325 €

tontti V-39.-9                                                 65 €

tontin V-39.-12 vuokraaja                            65 €

Turku Energia tontin V-39-13 vuokraaja     65 €

As Oy Purserinpuisto

tontti V- 39.-10                                             65 €

As. Oy Turun Matruusinranta

tontti V-39.-11 65 €

Tontit V-39.-12, -13 ovat kaupungin omistuksessa.

Maksut laskutetaan sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto on päätöksen hyväksynyt.

PäätösAsia pantiin pöydälle Mastomäen Hellsténin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Ympkaalk § 304

Pöydältä 12.6.2012 § 290.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 256

Kaupunginsihteeri Satu Lehto 15.5.2013:

Asemakaavanmuutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 6.8. - 4.9.2012. Tänä aikana on Oy Turku Energia - Åbo Energi sekä Wärtsilä Oyj Abp jättäneet ehdotuksesta muistutukset. Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on 9.10.2012 § 419 muistutusten perusteella tehnyt muutamia teknisiä korjauksia asemakaavanmuutosehdotukseen.

Kaasukellon suojarakennuksen korttelialuemääräystä (KLY-1) on muutettu siten, että se sallii myös kulttuuripalvelut. Lisäksi Kaasukellonaukio on muutettu pihakaduksi, jolloin liikennesuunnitelmalla alueelle voidaan osoittaa pysäköintipaikkoja, jos katsotaan, että se kaasukellon kulttuurikäytön kannalta on tarpeellista ja alueen yleisen liikennöinnin kannalta tarkoituksenmukaista.  

L-tehtaan ns. vanhimpaan asennushalliin liittyvää kaavamääräystä (sr-4/RKY) on muutettu siten, että uudisrakentaminen toteutetaan suojeltavan rakennuksen sisällä parvikerroksina rakenteista irrallisena ja alkuperäiset rakenteet säilyttäen. Rakentaminen kerroksiin tulee toteuttaa niin, että vähintään neljäsosa rakennusosan pohjapinta-alasta jää yhtenäiseksi, avoimeksi valoaukoksi.

Muistutusten johdosta kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ovat luonteeltaan kiinteistöjen omistajien toivomia teknisiä korjauksia. Kaavaehdotusta ei näin ollen ole nähtävillä olon jälkeen muistutusten johdosta olennaisesti muutettu, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville (maankäyttö- ja rakennusasetus 32 §).

Asemakaavanmuutokseen liittyvät maankäyttösopimukset on kiinteistöliikelaitokselta saadun tiedon mukaan allekirjoitettu.

Liite 1Selostus "L-tehdas ja Kaasukello"

Liite 2Kartta "L-tehdas ja Kaasukello"

Liite 3Tilastolomake "L-tehdas ja Kaasukello"

Oheismateriaali 1Ympäristö- ja kaavoitusvirasto 9.10.2012 § 419

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 15.10.2011 päivätyn sekä 4.5.2012 ja 9.10.2012 muutetun (V) 5 kaupunginosan kortteleille 4, 38 ja 39 sekä liittyville katualueitten osille ja Kaasukellonmäki-puistolle laaditun asemakaavanmuutosehdotuksen. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako/tonttijaonmuutos (V kaupunginosa) 5-39 tontit 4-13.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto


Liitteet:

Ympkaalk § 304
Liite 1:Selostus (V) 5 kaup.osa, korttelit 4, 38 ja 39 ym. "L-tehdas ja Kaasukello"
Liite 2:Tilastolomake (V) 5 kaup.osa, korttelit 4, 38 ja 39 ym. "L-tehdas ja Kaasukello"
Liite 3:Kartta (V) 5 kaup.osa, korttelit 4, 38 ja 39 "L-tehdas ja Kaasukello"

Kh § 256
Liite 1:Selostus, "L-tehdas ja Kaasukello"
Liite 2:Kartta, "L-tehdas ja Kaasukello"
Liite 3:Tilastolomake "L-tehdas ja Kaasukello"