Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus22005.06.202310
Kaupunginvaltuusto14319.06.202337
Keskusvaalilautakunta9904.09.202319

5554-2022 (05.11, 00 01 05)

Turun kaupungin ohjelma kotouttamisen edistämiseksi 2022-2025

Tiivistelmä: -

Kh § 220

Integraatiojohtaja Minna Sartes ja palvelujohtaja Mika Helva 1.6.2023:

Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) edellyttää, että kunnan on laadittava kotouttamisohjelma, joka hyväksytään valtuustossa kerran valtuustokaudessa. Hyväksyminen on edellytyksenä, että kunta on oikeutettu saamaan kansainvälistä turvaa hakeneista maksettavat korvaukset. Yhdessä muun kuntien palveluita ohjaavan lainsäädännön kanssa laki kotoutumisen edistämisestä määrittelee kotoutujalle tuotettavat palvelut.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.12.2022 § 252 Turun kotouttamisohjelman 2022–2025. Samalla se edellytti, että ohjelman osalta käynnistetään keväällä 2023 osallistava päivitystyö ja päivitetty ohjelma tuodaan päätettäväksi kevätkauden 2023 aikana.

Päivitetty ohjelma

Päivitys toteutettiin laajan kuulemisen kautta saatujen lausuntojen mukaisesti. Ohjelma oli kaikkien kommentoitavana Kerro kantasi –palvelussa. Lisäksi pyydettiin kaupungin sisäiset lausunnot ja lausunto Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta. Samalla ohjelma päivitettiin ajankohtaiseksi eli otettiin huomioon toimintaympäristön muutokset ja eduskunnan hyväksymät kotoutumislain päivitykset.

Kotouttamisohjelman nimi muutettiin – uusi nimi on Turun kaupungin ohjelma kotoutumisen edistämiseksi 2022–2025. Ohjelmaa tiivistettiin, rakennetta ja kieltä selkeytettiin sekä terminologia yhtenäistettiin. Lisättiin kaupunginhallituksen päätös kiintiöpakolaisten vastaanotosta ja digi-koto uudistus sekä päivitettiin ohjelman tilastotiedot.

Nykytoiminnan kuvaukseen tehtiin palvelualueiden toivomat tarkistukset ja samalla päivitettiin ne ajan tasalle, kun hyvinvointialueuudistuksen myötä vastuut ovat muuttuneet. Lisäksi otettiin mukaan Turun kärkihankkeet.

Toimenpiteet koottiin ohjelman loppuun yhdeksi taulukoksi ja samalla vastuutahot päivitettiin ja mittareita tarkennettiin.

Vastuutahot rajattiin kaupungin nykyiseen toimintaan, mutta samalla avattiin enemmän järjestöyhteistyötä.

Ohjelmaa on lausuntojen jälkeen käsitelty monikulttuurisuusneuvostossa ja maahanmuuton johtoryhmässä sekä kaupungin johtoryhmässä. Kaupunginvaltuustolle päivitetty versio esiteltiin infossa 29.5.2023.

Ohjelman toimeenpano

Ohjelmatyötä koordinoidaan maahanmuuttajapalveluista, mutta ohjelma ohjaa koko kaupungin toimintaa kotoutumisen edistämisessä. Ohjelman toimenpiteisiin on kirjattu kunnan vastuutahot. Työtä tehdään laajan verkoston kanssa yhdessä.

Ohjelma tullaan raportoimaan kaupunginvaltuustolle vuosittain.

Uuden kotolain myötä ei enää ole pakko laatia erillistä kotouttamisohjelmaa, jos vastaavat tavoitteet asetetaan jonkin muun kaupungin strategisen ohjelman kautta.

Liite 1Turun kaupungin ohjelma kotoutumisen edistämiseksi vuosille 2022–2025

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 143

Liite 1Turun kaupungin ohjelma kotoutumisen edistämiseksi vuosille 2022–2025

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely kokouksessa

Tehty muutosehdotus ja sen käsittely

Lampi Anttilan kannattamana teki seuraavansisältöisen lisäysehdotuksen:

​”Lisäksi kaupunginvaltuuston päättää, että Turun kaupungin ohjelma kotoutumisen edistämiseksi päivitetään viimeistään keväällä 2024 ottaen huomioon uuden hallituksen mukaiset kirjaukset kotoutumisesta. Päivitystyö aloitetaan viimeistään eduskunnan hyväksyttyä kotoutumislain muutokset.”

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät "jaa", jos "ei" voittaa, on Lampin tekemä lisäysehdotus tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin.

​Suoritetussa koneäänestyksessä 59 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 7 valtuutettua kannatti Lampin tekemää lisäysehdotusta, yksi poissa, joten kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2​Äänestyslista​

Kevaalk § 99

Lakimies Henna Saanakorpi 30.8.2023:

Oheismateriaali 1Turun kaupungin ohjelma kotoutumisen edistämiseksi vuosille 2022–2025

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli lakimies Henna Saanakorpi.​


Liitteet:

Kh § 220
Liite 1:Turun kaupungin ohjelma kotoutumisen edistämiseksi vuosille 2022-2025

Kv § 143
Liite 1:Turun kaupungin ohjelma kotoutumisen edistämiseksi vuosille 2022-2025 / Åbo stads program för främjande av integration 2022-2025
Liite 2:Äänestyslista / Omröstningsförteckning