Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta7930.05.20237

9666-2022 (00 00 00)

Selvitys ja lausunto esteettömistä vaalijärjestelyistä ja äänestäjien opastuksesta ennakkoäänestyspaikoilla

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 79

Kaupunginlakimies Annika Nieminen ja lakimies Henna Saanakorpi 26.5.2023:

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kolme virkamiestä suoritti ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia eduskuntavaalien 2023 satunnaisesti valituissa ennakkoäänestyspaikoissa. Tarkastusten tavoitteena oli selvittää äänestyspaikkojen esteettömyyttä ja saavutettavuutta sekä tilojen yleistä järjestystä ja äänestystapahtuman toimivuutta vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Yksi tarkastuksen toimittajista liikkui pyörätuolilla.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on ottanut eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 4 §:n nojalla tutkittavaksi, miten äänestyspaikkojen esteettömät vaalijärjestelyt on toteutettu Turun kaupungissa. Kantelun tutkimiseksi Turun kaupunkia pyydetään toimittamaan Turun keskusvaalilautakunnan selvitys ja antamaan asiassa oma lausunto. Selvityksessä ja lausunnossa tulee kiinnittää huomiota erityisesti tarkastuspöytäkirjassa viitattuihin oikeusohjeisiin ja siihen, miten esteettömyys ja äänestäjien opastus on käytännössä toteutettu Turun kaupungin Varissuon kirjaston ennakkoäänestyspaikalla.

Ennalta ilmoittamaton tarkastus on suoritettu muun ohella Turun kaupungin Varissuon kirjaston ennakkoäänestyspaikkaan 23.3.2023. Erityisesti huomiota kiinnitettiin siihen, että Turun kaupungin Varissuon kirjaston ennakkoäänestyspaikan sisäänkäynti ei ollut esteetön ja todellinen äänestyspaikka oli vaikeasti saavutettavissa pyörätuolilla Varissuon kirjaston ulko-ovelta.

Turun kaupungin keskusvaalilautakunta on vastaanottanut 24.4.2023 päivätyn lausunto- ja selvityspyynnön asiassa EOAK/2698/2023. Turun kaupungin keskusvaalilautakunta on pyytänyt selvitystä eduskuntavaaleissa 2023 toimineesta Turun kaupungin Varissuon kirjaston ennakkoäänestyspaikasta esteettömyyden toteutumisesta päivittäisessä kirjaston toiminnassa ja remontin aikana. Lisäksi keskusvaalilautakunnan sihteerit ovat laatineet keskusvaalilautakunnalle luonnoksen lausunnoksi koskien äänestyspaikkojen esteettömien vaalijärjestelyjen toteuttamista Turun kaupungissa.

Liite 1Selvitys- ja lausuntopyyntö 26.4.2023 EOAK/2698/2023

Liite 2Eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastuspöytäkirja 30.3.2023 EOAK/1545/2023

Liite 3Keskusvaalilautakunnan selvitys ja lausunto asiassa EOAK/2698/2023

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta merkitsee saapuneen selvitys- ja lausuntopyynnön sekä eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastuspöytäkirjan tiedoksi liitteissä 1 ja 2. Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää antaa liitteen 3 mukaisen keskusvaalilautakunnan selvityksen ja lausunnon eduskunnan oikeusasiamiehelle asiassa EOAK/2698/2023.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esittelivät kaupunginlakimies Annika Nieminen ja lakimies Henna Saanakorpi.

Jakelu

lausEduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
tiedKaupunginhallitus


Liitteet:

Kevaalk § 79
Liite 1:Selvitys- ja lausuntopyyntö 26.4.2023 EOAK/2698/2023
Liite 2:Eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastuspöytäkirja 30.3.2023 EOAK/1545/2023
Liite 3:Keskusvaalilautakunnan selvitys ja lausunto asiassa EOAK/2698/2023