Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta5601.04.20209

14105-2019 (10 03 02)

Oikaisuvaatimus kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksestä 12.2.2020 § 23 "Lautturinkatu 3:n tiloista luopuminen 31.7.2020 alkaen"

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 12.2.2020 § 23 luopua Lautturinkatu 3:n (tontti 7) tiloista 1.8.2020. Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään oikaisuvaatimuksen hylkäämistä perusteettomana.

Kasopelk § 56

Aluepäällikkö Virpi Kariluoma ja palvelualuejohtaja Vesa Kulmala 18.3.2020:

 

Eräät Lautturinkadun päiväkodin lasten vanhemmat vaativat 9.3.2020 päivätyssä oikaisuvaatimuksessa Lautturinkadun päivähoitoyksiköstä luopumista koskevan päätöksen kumoamista ja tiloista luopumisen lykkäämistä ainakin vuoteen 2022 asti.

 

Päätöksen kumoamista on perusteltu seuraavilla seikoilla:

 

-

 

Lautakunta ei saanut tarvitsemiaan tietoja tehdessään päätöksen lakkauttamisesta.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös perustuu kaupunginvaltuuston 23.9.2019 § 138 hyväksymään Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitykseen 2019 - 2022. Verkkoselvityksessä on laajasti tarkasteltu varhaiskasvatuksen kysyntää ja palveluverkkoa sekä laadittu johtopäätöksiä toteutettaviksi toimenpiteiksi.

 

-

Viranomaiset eivät toimittaneet riittäviä tietoja päätöksen tekemistä varten.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksissaan kolme kertaa 11.12.2019, 22.01.2020 sekä 12.2.2020. Valmistelevat viranomaiset ovat tuoneet lautakunnan jäsenille päätöksenteon tueksi niitä lisätietoja, joita on pyydetty joko lautakunnan jäsenten tai vetoomusten allekirjoittajien toimesta. Lisätietojen toimittaminen päätöksenteon tueksi on normaali käytäntö päätöksentekoprosessissa.

 

-

Päätöstä ei perusteltu asianosaisille.

 

Päiväkodinjohtaja Minna Pöyhönen on informoinut Lautturinkadun päiväkodin huoltajia mahdollisesta sulkemisesta 3.12.2019. Lisäksi päätöstä perustellaan lautakunnan päätöksen valmistelutekstissä monesta eri näkökulmasta.

 

-

 

Pitkin lautakuntakäsittelyä virheitä ilmeni ja niitä korjattiin, mikä asettaa kyseenalaiseksi asian huolellisen valmistelun.

 

Päätöksenteon tueksi on tuotu aina viimeisin käytettävissä oleva tieto. On totta, että muutoksia tapahtui kaksi kuukautta kestäneessä päätöksentekoprosessissa esimerkiksi avoimelle varhaiskasvatukselle suunniteltujen tilojen suhteen. Suunniteltua tilaa tullaan hyödyntämään seurakunnan toimesta perusopetuksen iltapäivätoiminnassa.

 

-

 

 

Päätös aikatauluineen ja valmisteluineen on kyseenalainen, kun kyseessä on haavoittuvassa asemassa olevien lasten palvelut ja lain edellyttämää lapsivaikutusarviointia ei ole tehty.

 

Turun kaupunki katsoo, että lasten ja huoltajien kannalta on perusteltua luopua tilasta hallitusti. Valmistelutekstissä todetaan: ”Mikäli rakennuksen huonon kunnon vuoksi kaupunki joutuisi kesken toimintakauden etsimään väistötilat, jouduttaisiin lapset sijoittamaan useampaan eri päiväkotiin eri puolille kaupunkia. Tällainen vaihtoehto on toiminnallisesti ikävintä lapsille.”

 

-

 

 

 

 

 

 

Lopetusaikataulu on kiireellinen, vaikka valtuuston hyväksymässä palveluverkkoselvityksessä mainittu toimikausi päättyy vasta vuonna 2022 ja minkään esitetyn selvityksen valossa lasten turvallisuus ei ole vaarassa. Tämä asettaa kyseenalaiseksi lautakunnan päätöksen todelliset motiivit, joiden pitäisi perustua lasten etuun ja lautakunnan laissa asettamaan tarkoitukseen. Lasten etu olisi vähintään toiminnan jatkuminen vuoden 2022 asti.

 

Lautturinkadun tilat ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Tilapalvelukeskus kantaa huolta muun muassa vesikatosta ja läpiruostuneista ränneistä. Vaarana on, että pelkästään olemassa olevan korjaus ei riittäisi, vaan joitakin asioita pitäisi rakentaa tiloissa uudestaan. Selvää on, ettei tiloissa riitä pelkkä pintojen maalaaminen. Vesikaton ja rännien lisäksi ainakin sähköjohdot ja putket vaatisivat joko korjausta tai kokonaan uusimista.

 

-

Vanhempia ja lapsia ei osallistettu päätöksen valmistelussa millään tavalla.

 

Päiväkodinjohtaja Minna Pöyhönen on informoinut Lautturinkadun päiväkodin huoltajia mahdollisesta sulkemisesta 3.12.2019. Kaikki huoltajien toimittamat asiakirjat on toimitettu lautakunnalle tiedoksi.

 

-

 

 

Tehdyn päätöksen liitteenä ollut ennuste hoitopaikkamääristä ei kertonut saaren tulevaa tilannetta, vaan lautakunnalle esitetty paikkatilanne kuvasi senhetkistä tilannetta.

 

Kaupunginvaltuuston käsittelemä Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys 2019 - 2022 kuvaa laajasti varhaiskasvatuspalveluiden kysyntää ja tarjontaa. Tämän tiedon pohjalta sekä kaupunginvaltuusto että kasvatus- ja opetuslautakunta ovat tehneet päätökset.

 

-

 

 

Miten Lautturin lakkauttaminen palvelee Maanpään, Pikisaaren, Särkilahden tai llloisten asukkaita, kun sillä puolella saarta ei ole muuta kunnallista päivähoitopaikkaa Lautturin lisäksi kuin Syvälahti?

 

Hirvensalo-Kakskerran alueen suomenkielisten palveluiden kapasiteetti on ollut riittävä kysyntään nähden, eikä tällä hetkellä ole näkyvissä tilannetta, että kapasiteetti ei olisi riittävä kaupunginvaltuuston päättämällä tarkastelujaksolla vuosina 2019 - 2022.

 

-

 

 

Varhaiskasvatuslain 4 §:ssä säädetään, että varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.

 

 

-

 

 

Jos päiväkodin tiloista on välttämättä luovuttava, miksi asiaa ei ole mietitty niin, että lapsiryhmät hoitajineen siirretään sellaisenaan jonkin toisen päiväkodin tiloihin?

 

 

-

 

 

Oikaisuvaatimuksessa todetaan myös: Tällöin lapsi joutuu vaihtamaan puolen vuoden sisällä kahdesti päivähoitoryhmäänsä ja se ei ole millään muotoa lapsen edun mukaista.

 

Valmistelussa on lähdetty siitä, että huoltajilla on mahdollisuus esittää toive varhaiskasvatuspaikasta, ja nämä toiveet on pystytty toteuttamaan. Lapsi ei joudu vaihtamaan päiväkotia useampaa kertaa Lautturinkadun päiväkodin sulkemisen takia. Samoin Lautturinkadun päiväkodin työntekijät ovat saaneet esittää toiveensa tulevasta työyhteisöstä, ja nämäkin toiveet voidaan toteuttaa.

 

-

 

Miten avoimen päiväkodin toiminta on ajateltu toimivan jatkossa, mikäli Lautturinkatu 3:n kiinteistön tilat eivät ole enää käytettävissä?

 

Avoimesta varhaiskasvatuksesta ja sen järjestämisestä ei ole yhtä tarkkoja säädöksiä kuin päiväkodissa tapahtuvasta varhaiskasvatuksesta. Jos tilojen kunto säilyy nykyisellä tasolla, tiloissa voidaan järjestää avointa varhaiskasvatuksen palvelua. Suunnitelmien mukaan toiminta siirtyy myöhemmin Wäinö Aaltosen koulun yhteyteen rakennettavaan tilaan.

 

-

Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman luvussa 2.4 Lapsen oikeudet todetaan Turun toteuttavan Suomen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia. Erityisesti luvussa todetaan, että "kunnan päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan ja arvioidaan päätösten lapsivaikutuksia". Miten tämän kyseisen päätöksen kohdalla on huomioitu ne lapset, joita päätös koskee?

 

 

 

 

 

 

Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa tuodaan esille juuri lapsen mahdollisuutta vaikuttaa päiväkodin arjessa tapahtuviin asioihin, ei niinkään siihen, missä rakennuksessa toimintaa toteutetaan.

 

Suunnitelman luvussa Osallistuminen ja vaikuttaminen tuodaan esille seuraavia seikkoja:

 

-

 

 

”Lasten osallisuus toteutuu päivittäin kohtaamalla lapset ja keskustelemalla heidän kanssaan sekä antamalla mahdollisuuden vaikuttaa.

-

 

 

 

Oppimisympäristön muokkaaminen yhdessä lasten kanssa edesauttaa lasten osallisuuden lisääntymistä. Osallisuus on myös osallisuutta lasten yhteisössä eli vertaisryhmässä. Suuri merkitys yhteisöön kuulumisen tunteelle onkin sillä, miten lapsen oma jälki näkyy ympäristössä.

-

 

 

 

Kun lapsen työtä, tekemisiä, ajatuksia ja olemista arvostetaan, lisääntyy myös hänen tunteensa tärkeydestä ja ryhmään kuulumisesta. Edellä kuvattu periaate toteutuu lasten kanssa toteutettujen projektien dokumentoinnissa ja näkyväksi tekemisessä.”

 

Tilapalvelukeskus, va. toimitilapäällikkö Minna Juselius 23.3.2020:

 

Palveluverkko sekä väestöennuste

 

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että “valtuuston hyväksymässä palveluverkkoselvityksessä mainittu toimikausi päättyy vasta vuonna 2022”. Tämä on oikaistu tulkinta verkkoselvityksestä. Varhaiskasvatusverkkoselvityksessä 2019 - 2022 on tosiasiassa määritelty, että “Lautturinkadun päiväkodista luovutaan verkkoselvityksen tarkastelujaksolla 2019-2022.”

 

Jo aikaisemmassa sivistystoimialan palveluverkkoselvityksessä 2015 - 2019 oli mukana Lautturinkadun päiväkodin tiloista luopuminen ja tämä oli kytketty Syvälahden monitoimitalon valmistumiseen. Lautakunta ei kuitenkaan laittanut tätä päätöstä täytäntöön, joten asia tuotiin uudessa verkkoselvityksessä edelleen linjattavaksi.

 

Hirvensalon alueen väestöennusteella ei ole vaikutusta Lautturinkadun päiväkodin lakkauttamiseen. Lautturinkadun päiväkodista on päätetty luopua ajanjaksolla 2019 - 2022. Väestöennusteet eivät vaikuta tähän aikaikkunaan.

 

Lautturinkatu 5:n rakennuksen toimivuus ilman Lautturinkatu 3:n tiloja

 

Oikaisuvaatimuksessa nostetaan esiin huoli tiskausmahdollisuuksista ja pyykkihuollosta: ”Lautakunnan päätöksen mukaan Lautturinkatu 5:n tiloissa järjestetty avoin varhaiskasvatustoiminta jatkuu Lautturinkadun päiväkodin (Lautturinkatu 3) lakkautuksesta huolimatta. Avoin päiväkoti käyttää toiminnassaan Lautturinkadun päiväkodin keittiötiloja (mm. tiskikone), siivousvälineitä sekä pyykkikonetta. Näistä ainoastaan käsintiskausmahdollisuus on Lautturinkatu 5 tiloissa. Miten avoimen päiväkodin toiminta on ajateltu toimivan jatkossa, mikäli Lautturinkatu 3:n kiinteistön tilat eivät ole enää käytettävissä? ”

 

Tilapalvelukeskus toteaa, että tiskikone voidaan tarvittaessa siirtää tai hankkia Lautturinkatu 5:een, mikäli se on avoimen varhaiskasvatustoiminnan kannalta tarpeellista.

 

Kiinteistön korjaustarpeet

 

Oikaisuvaatimuksen liitteenä on vanhempien pyytämä hinta-arvio vesikaton huoltotyöstä. Arvio on suuruudeltaan 26 000 €, alv 24 %. Huoltotoimenpiteellä itse vesikatteelle saataisiin varmasti jatkoaikaa. Tämä ei tosin poista riskejä, joita puuttuva aluskate aiheuttaa. Osa vesikatosta on kylmän ullakkotilan kohdalla, kuten hinta-arviossa todetaan, mutta sen sijaan parvekerakenteen kohdalla tämä ei toteudu, jolloin sisäilman kosteuden tiivistyminen peltikatteen alapintaan on todennäköisempää. Lisäksi vanhojen rakennusten vesikatot keräävät herkästi jäätä talvisin lämpövuotojen takia, tämä on todettu myös Lautturinkadulla. Peltikate on jään muodostumisen vuoksi kriittinen etenkin silloin, kun katteen alla ei ole aluskatetta.

 

Tulee lisäksi huomioida, että vesikaton ohella rakennukseen kohdistuu myös muita korjaustarpeita. Etenkin keittiön sisäpinnat ovat teknisen käyttöikänsä päässä, ja keittiö oheistiloineen on peruskorjauksen tarpeessa. Samassa yhteydessä tulisi myös keittiön ilmanvaihto ajanmukaistaa. Keittiö on tilana kriittisin, koska pintoihin kohdistuu paljon kosteusrasitetta.

 

Yleisestikin sisäpinnat ovat suurelta osin ylittäneet teknisen käyttöikänsä, joka esimerkiksi muovimatoilla on noin 30 vuotta. Kulunut vanha pinta vaikuttaa tilojen siivottavuuteen ja hygieenisyyteen.

 

Rakennuksessa tulee varautua myös vesi- ja viemäriputkien saneeraukseen. Tämä tulisi eteen ainakin keittiön saneerauksen yhteydessä.

 

Paloviranomaisten lausuma käyttörajoitus

 

Oikaisuvaatimuksessa kyseenalaistetaan paloviranomaisen lausunto: ”Sivistystoimiala oli pyytänyt palotarkastajalta lausuntoa toisen kerroksen varatiejärjestelyistä ja lausunnossa todettiin, että puutteellisen poistumisreitin vuoksi yläkerrassa ei saa pitää lapsia. Palotarkastajan kanssa keskusteltuamme hän mainitsi, että jos hoitaja on yksin lasten kanssa ylhäällä, niin silloin ei ole kukaan ottamassa lapsia vastaan ulkona alhaalla, vaan pienten lasten tulisi yksin pystyä kulkemaan varatien kautta pois talosta. Hoitajat kertoivat, että hätäpoistumistie asia on huomioitu päiväkodin toiminnassa siten, että jos hoitaja on yksin lasten kanssa talossa, eikä talossa ole tällöin muita hoitajia läsnä, niin silloin ei ole sallittua olla yläkerrassa, vaan hoitajat ovat aina lasten kanssa alakerrassa.”

 

Sivistystoimiala ei pyytänyt paloviranomaisen lausuntoa. Lautturinkadun päiväkotiin tehtiin määräaikainen palotarkastus 20.11.2019. Palotarkastuspöytäkirjassa pyydettiin selvitystä rakennuksen 2. kerroksen tilojen rakennusluvan mukaisesta käyttötarkoituksesta sekä siitä, onko lasten sallittua oleskella 2. kerroksen tiloissa. Palotarkastaja on antanut 22.1.2020 päivätyn lausunnon, jossa todetaan: “Vanhasta rakennuslupakuvasta näkee, että yläkerrassa ei ole lapsille merkittyjä tiloja. Yläkerrassa ei siis ole sallittua pitää lapsia”. Lausunto on kirjallisesti saatu paloviranomaiselta ja se on määräävä. Tilojen käyttötarkoitus ei salli lasten oleskelua yläkerrassa.

 

Kustannukset

 

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että: “Päiväkodin lakkauttamisessa vedottiin kustannusvaikutuksiin. Kuitenkaan lautakunta ei vaatinut päätöksensä perusteluiksi yhtäkään kustannuksia tarkentavaa asiantuntijan kirjoittamaa erittelyä. Kustannussäästöille ei ole koko päätöksenteon aikana esitetty summaa tai erittelyä, mistä kustannukset syntyvät. Ottaen huomioon sen, että kaupunki omistaa Lautturinkadun tilat ja lapsien hoitajamitoitus on kiinteä, ei kustannuksia ole säästettävissä tiloissa tai suuremman yksikön hoitajamitoituksessa.”

 

Päiväkodin kustannukset koostuvat kiinteistön osalta korjaus- ja ylläpitokustannuksista. Ylläpitokustannuksia ovat mm. kiinteistönhoito, lämmitys, sähkö, vesi ja jätehuolto sekä käyttäjän itse hankkima siivous. Nämä kustannukset jäävät pois, kun toiminta sijoitetaan muihin olemassa oleviin tiloihin. Jo palveluverkkoselvityksessä 2015 - 2018 todettiin, että päiväkotikäytön päätyttyä kohde voidaan myydä. ”Päiväkoti sijaitsee keskellä omakotiasutusta, mikä on luonteva käyttötarkoitus tonteille myös jatkossa.” Tällöin kohteen myyntituotoiksi arvioitiin 500 000 - 700 000 euroa. Kohteen käytöstä luopumiselle on näin ollen kustannuksia säästävä vaikutus.

 

Ympäristöterveys, terveystarkastaja Jaana Annunen 25.3.2020:

 

Oikaisuvaatimuksen mukaan ”terveystarkastajan lausunnossa todetaan, että yläkerran tilojen poistumisen jälkeen päiväkodin alakerran tilojen pinta-ala on 118m2 ja näin ollen lapsimäärä täytyy laskea 17 lapseen. Kun katsoo 2019 tehtyä sivistystoimialan palveluverkkoselvitystä, niin siinä on myös mainittu, että Lautturinkatu 3 tilat ovat 118m2 ja lapsimäärä 26 kpl. Joten vaikka yläkerta otettiin pois laskuista, niin neliömäärä pysyi silti samana. Tilat ovat tällä mitoituksella toimineet viimeiset 70 vuotta, joten miten on mahdollista, että nykypäivän lapsille ne ovat liian ahtaat. Kun vertaa muiden päiväkotien tiloja terveystarkastajan antamaan laskukaavaan, niin huomaa, että tätä laskukaavaa ei juurikaan Turun päiväkotien mitoituksessa käytetä. Lautturi on siis neliöissä katsottuna tilojen käytön osalta Turun tehokkain yksikkö, jossa ei makseta turhaan vuokraa hukkatilasta.”

 

Oikaisuvaatimuksessa viitataan terveystarkastajan lausuntoon, mutta kyseessä on ympäristöterveyden asiakirjatarkastus kiinteistön omistajalta pyydetyistä lisäselvityksistä.

 

Päiväkotiin on tehty terveydensuojelulain mukainen valvontatarkastus 14.1.2020 ja tarkastuksesta on laadittu pöytäkirja 1118683/21.1.2020. Pöytäkirjassa todetaan mm., että päiväkodin pinta-ala on noin 240 m2, mikä on suositusten mukaan riittävä 26 samanaikaisesti tiloissa olevalle lapselle, sekä että tilojen mitoitus käyttäjämäärään nähden arvioidaan ilmanvaihdon ja tilojen pinta-alan perusteella. Lisäksi kiinteistön omistajalta on pyydetty päiväkodin pohjakuvat pinta-ala tietoineen.

 

Ympäristöterveys on vastaanottanut 21.1.2020 tilapalvelukeskukselta kohteen pohjapiirustukset, jossa on tilojen neliötiedot, ja 22.1.2020 pelastuslaitoksen lausunnon Lautturin päiväkodista. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan Lautturin päiväkodin yläkerta ei ole lapsille tarkoitettu tila. Pohjapiirustuksen mukaan päiväkodin alakerran hyötypinta-ala on 118 m2, mikä on riittävä 17 tiloissa samanaikaisesti olevalle lapselle.

 

Ympäristöterveys on tehnyt 21.1.2020 ja 22.1.2020 vastaanottamistaan asiakirjoista asiakirjatarkastuspöytäkirjan 1120136/27.1.2020. Asiakirjatarkastuspöytäkirjassa todetaan, että tilojen mitoitus ei ole oikea tilojen käyttäjämäärään nähden, ja toimenpiteenä, että lapsiryhmien kokoa muutetaan niin, että tiloissa oleskelee samanaikaisesti enintään 17 lasta.

 

Ympäristöterveys arvioi päiväkodin lapsimäärää mm. tilojen toimivuuden, yleiseen hygieniaan vaikuttavien tilojen riittävyyden (eteiset, kuraeteiset, wc:t, vaatehuoltotilat ja siivoustilat), asumisterveysasetuksen 545/15 ja päiväkotien suunnitteluohjeen RT 103083/06-2019 mukaan.

Tilavaatimukset ja lainsäädäntö ovat muuttuneet vuosikymmenten aikana. Asumisterveysasetus on tullut voimaan 15.5.2015. Tilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta arvioidaan kohteisiin tehtävillä tarkastuksilla.

 

Asumisterveysasetuksen 10 §:ssä säädetään päiväkotien ja muiden oleskelutilojen ilmanvaihdosta. Asetuksen 545/15 mukaan ulkoilmavirran päiväkodeissa tulee olla vähintään 6 l/s henkilöä kohden. Vanhoissa rakennuksissa, joissa on esim. painovoimainen ilmanvaihto tai muu ilmanvaihtojärjestelmä, saa ulkoilmavirta kuitenkin olla 4 l/s henkilöä kohden, jos varmistutaan siitä, että terveyshaittoja ei synny kosteuslisän, lämpökuorman tai epäpuhtauksien näkökulmasta.

 

Päiväkotien suunnitteluohjeen RT 103083 mukaan hyötyalaa tulisi olla 7…8 m2/tilapaikka. Suunnitteluohjeen mukaan päiväkodin tilat voidaan jakaa lasten toimintatiloihin, henkilökunta- ja huoltotiloihin. Henkilökunta-, sosiaali- tai huoltotiloja ei lasketa mukaan toimintatiloihin. Suunnitteluohjeessa tilapaikkaluvulla tarkoitetaan päiväkodissa samanaikaisesti olevien lasten määrää. Lasten toimintatiloiksi varataan hyötyalaa vähintään 7 m2 tilapaikkaa kohden.

 

Aluepäällikkö, palvelualuejohtajan varahenkilö Virpi Kariluoma 26.3.2020:

 

Edellä olevaan viitaten katson, että oikaisuvaatimus tulisi hylätä perusteettomana.

 

Liite 1                                  Oikaisuvaatimus

 

Oheismateriaali 1               Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös 12.2.2020 § 23

 

Palvelualuejohtaja, toimialajohtajan varahenkilö Vesa Kulmala:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hylätä liitteenä 1 olevan oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 9-3.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Schauman, Aalto, Koivusalo, Tuimala, Gardberg, Laura Rantanen, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala.

Oksasen tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänestivät hänen lisäkseen häntä kannattanut Haapanen ja Sorto: ”Kasvatus- ja opetuslautakunta yhtyy oikaisuvaatimukseen ja kumoaa tekemänsä päätöksen Lautturin päiväkodin lakkauttamisesta.”

Ronkainen oli poissa kokouksesta.

Jakelu

aoPellinen Anu
tiedKariluoma Virpi
tiedKulmala Vesa


Liitteet:

Kasopelk § 56
Liite 1:Oikaisuvaatimus