Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta10004.09.20193

7961-2018 (00 01 02)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2019 talouden 2. osavuosikatsaus

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 100

Toimialajohtaja Timo Jalonen, talouspäällikkö Anne Takalo ja palvelualuejohtajat 23.8.2019:

 

Toisen osavuosikatsauksen käsitteleminen

 

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2019 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. - 30.6.2019. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen toiminnallisten, taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

 

Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan strategisissa sopimuksissa vahvistettujen strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti sekä annetaan selvitys sisäisten ja ulkoisten toimintamenojen poikkeamista.

 

Strategisen sopimuksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

 

Liite 1                                  Sivistystoimiala, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta

 

Liite 2                                  Talousarvion toinen toteutumisennuste 2019, määrärahat ja tuloerät

 

Toimialan nettoylitysennuste vuodelle 2019 on kesäkuun lopun toteuman yhteydessä 5,3 milj. euroa. Tulojen ylitystä ennustetaan 135 000 euroa ja menojen ylitystä 5 433 098 euroa. Ilman budjetoimatonta 1 800 000 euron lomarahaleikkauksen poistuman kustannusvaikutusta vuodelle 2019 ylitysennuste olisi 3,5 milj. euroa.

 

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen (sisältäen aamu- ja iltapäivätoiminnan) ylitysennuste on 3,6 milj. euroa. Talousarviossa 2019 ei varauduttu asiakasmäärien kasvuun, mutta tammi-heinäkuussa kunnallisen palvelun lapsimäärä on kasvanut 130 lapsella ja palvelusetelillä 146 lapsella verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2018. Samalla on siirrytty avoimesta toiminnasta (puistot ja kerhot) kalliimpaan kokoaikaiseen päivähoitoon.

 

Ammatillisessa koulutuksessa on syksyllä 2018 haettu korotus vuoden 2019 suoritepäätökseen. Opiskelijavuosien kokonaismäärän kasvu on 105 opiskelijavuotta, joka kohdentuu työvoimakoulutukseen ja joka ei sisälly talousarvioon. Nämä kompensoidaan kuitenkin kaupungille täysimääräisinä valtionosuuksissa. Ammatillisen koulutuksen ylitysennuste on 1,1 milj. euroa.

 

Suomenkielisessä perusopetuksessa ennustetaan ylitystä noin 1,0 milj. euroa. Ylitykset kohdistuvat pääosin henkilöstömenoihin.

 

Toimialan yhteisen hallinnon ennustetaan alittavan talousarvion 0,9 milj. eurolla. Säästöstä suurin osa kertyy muihin henkilösivukuluihin, joihin kirjautuvat aikaisempien vuosien tapaturma- ym. vakuutusmaksujen täsmäytyserät.

 

Henkilötyövuosien osalta sivistystoimialalle annettu tavoitearvo 3 695 htv on suuntaa antava, ei sitova. Toisena osavuosikatsauksen raportointiajankohtana lukema on 3 822 eli htv-toteuma on 127 yli tavoitteen. Syitä määrän kasvuun ovat oppilasmäärän kasvu perusopetuksessa, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäynnin tukemiseksi saadulla avustuksella palkattu lisäohjaaja- ja opettajaresurssi, projektitoimintaan ulkoisella rahoituksella palkattu henkilöstö sekä varhaiskasvatuksen uusien yksikköjen tai ryhmien (ml. vuorohoito) toiminnan aloittaminen. Lisäksi osa-aikaisten opettajien kirjaamistapamuutoksella on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

 

Toimenpiteenä toisen osavuosikatsauksen ennusteen johdosta voidaan todeta, että toimialajohtaja on kehottanut palvelualuejohtajia pysymään talousarviossa ja etsimään keinoja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Operatiivisten sopimusten toteutuminen

 

Tavoitteet ovat toteutuneet pääsääntöisesti hyvin.

 

Liite 3                                  Varhaiskasvatuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2019

 

Liite 4                                  Perusopetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2019

 

Liite 5                                  Lukiokoulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2019

 

Liite 6                                  Ammatillisen koulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2019

 

Liite 7                                  Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2019

 

Liite 8                                  Yhteisten hallintopalvelujen ja yhteisten toimintojen operatiivisen sopimuksen toteuma 2019

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee vuoden 2019 toisen osavuosikatsauksen tiedokseen. Samalla lautakunta toteaa, että lautakunnan talousarviossa ei ole otettu huomioon ammatillisen koulutuksen määrän kasvua.

PäätösKasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi vuoden 2019 toisen osavuosikatsauksen tiedokseen. Samalla lautakunta totesi, että lautakunnan talousarviossa ei ole otettu huomioon ammatillisen koulutuksen määrän kasvua (105 opiskelijavuotta), joka kohdentuu työvoimakoulutukseen ja joka ei sisälly talousarvioon. Nämä on kompensoitu kuitenkin kaupungille täysimääräisinä valtionosuuksissa.

Päätöksenteko

Haapanen teki Tättilän kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

"Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee vuoden 2019 toisen osavuosikatsauksen tiedokseen.

Sen pohjalta kasvatus- ja opetuslautakunta esittää toisen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 3,5 miljoonan euron lisämäärärahaa sivistystoimialan budjettiin vuodelle 2019."

Koivusalo teki Hartialan kannattamana päätökseksi tulleen muutosehdotuksen.

Päätös asiassa tehtiin äänestyksen jälkeen. Koivusalon ehdotus voitti Haapasen ehdotuksen äänin 7 - 3. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Koivusalon ehdotuksen puolesta äänestivät Schauman, Aalto, Koivusalo, Tuimala, Gardberg, Kajander ja Hartiala. Haapasen ehdotuksen puolesta äänestivät Sorto, Haapanen ja Tättilä.

Äänestyksen jälkeen Koivusalon ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sini Rantanen, Laura Rantanen ja Ronkainen olivat poissa kokouksesta.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, talous ja rahoitus


Liitteet:

Kasopelk § 100
Liite 1:Sivistystoimiala, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta
Liite 2:Talousarvion toinen toteutumisennuste 2019, määrärahat ja tuloerät
Liite 3:Varhaiskasvatuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2019
Liite 4:Perusopetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2019
Liite 5:Lukiokoulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2019
Liite 6:Ammatillisen koulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2019
Liite 7:Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2019
Liite 8:Yhteisten hallintopalvelujen ja yhteisten toimintojen operatiivisen sopimuksen toteuma 2019