Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta4803.04.20193

1615-2017 (510, 653)

Viinamäenkadun päiväkodin lyhytaikainen väistötilaratkaisu

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 48

Toimitilapäällikkö Nora Hildén, tilacontroller Minna Juselius ja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Kirsti Yrttiaho 6.3.2019:

 

Lähtötilanne

 

Viinamäenkadun päiväkodin uudisrakennushanke on käynnistynyt. Kohde valmistuu tammikuussa 2020 ja aukeaa käyttöön 1.3.2020. Viinamäen päiväkodin tarveselvitys- ja hankesuunnittelu­prosessin aikana arvioitiin, että väistötiloja ei tarvita.

 

7.2.2017 päivätyssä tarveselvityksessä arvioitiin väistötiloista seuraavaa: Mikäli tarve päätetään ratkaista uudisrakennuksella, ei päiväkoti tarvitse väistötiloja. Uusi rakennus voidaan sijoittaa nykyiselle tontille ja siirtää toiminta suoraan uusiin tiloihin.

 

Hankesuunnitteluvaiheessa tonttia ja rakennushanketta arvioitiin tarkemmin. 31.10.2017 päivättyyn hankesuunnitelmaan on kirjattu seuraavasti: Sijoituspaikaksi ehdotetaan tontin rakentamatonta osaa; Viinamäenkadun ja Mäkikadun kulma. Tällöin väistötiloja ei tarvita, sillä toiminta jatkaisi nykyisissä tiloissa uuden rakennuksen valmistumiseen saakka lukuun ottamatta neljää viimeistä kuukautta. Tavoitteena on, että päiväkoti on piha-alueineen valmiina päiväkotitoimintaa varten syyskuun lopussa 2019. Rakennettaessa tulee ottaa huomioon, että nykyinen päiväkoti toimii uudisrakennusta tehtäessä. Päiväkoti on kuitenkin kiinni neljä kuukautta rakennusajan lopusta lukien. Tavoitteena on, että vanha rakennus puretaan ja piha-alueet tehdään valmiiksi tänä aikana. Päiväkoti voidaan sulkea kesäkuun alusta syyskuun loppuun väliseksi ajaksi. Joka vuosi osa lapsista on poissa päivähoidosta koko kesän ja kesän aikana hoitoa tarvitsevat lapset sijoitetaan muihin lähiseudun päiväkoteihin. Uusille lapsille myönnetään varhaiskasvatuspaikka päiväkodista 1.10. alkaen.

 

Hankesuunnitelman laatimisen ja hyväksymisen jälkeen Viinamäen päiväkotihankkeen aikataulu on hieman viivästynyt. Lisäksi nykyisissä päiväkotitiloissa on ollut haasteita sisäilman kanssa. Päiväkodissa on tehty erinäisiä toimenpiteitä haittojen poistamiseksi ja tilanteen korjaamiseksi. Tilat on voitu pitää käytössä, mutta rakennustöiden alkamisen jälkeen olosuhteet tulevat heikkenemään rakennustöistä aiheutuvan melun ja pölyn vuoksi. Työsuojeluvaltuutetun toimesta on myös käynnistetty keskustelu, että väistötilaratkaisua tulisi henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta pohtia. Toimiminen rakennustyömaan kanssa samassa pihassa ja ulkoilun järjestäminen erillisellä puistoalueella ovat kuormittavia tekijöitä henkilöstölle.

 

Esitys väistötilaratkaisuksi

 

Kun mahdollinen tarve väistötiloille nousi esiin vuoden 2018 lopulla, ryhtyivät Tilapalvelukeskus ja sivistystoimiala pohtimaan yhdessä vaihtoehtoja. Päiväkotikäyttöön soveltuvia tiloja ei ole kovin helppo löytää, varsinkin kun vuokra-aika olisi verrattain lyhyt. Päiväkotitiloilla on erityisiä vaatimuksia mm. eteistiloihin ja pihaan liittyen. Kaupungin omista tiloista vaihtoehdoiksi nostettiin seuraavat:

 

- Nummenpuistokadun päiväkoti

- Kellonsoittajankadun päiväkoti

- Kastun uusi päiväkoti

- Tallimäen päiväkoti

- Syvälahden monitoimitalo

- Halikonkadun päiväkoti (Moisio)

 

Olemassa oleviin päiväkoteihin arvioitiin voitavan sijoittaa pääasiassa muutamia lapsia tai enintään yksi kokonainen ryhmä. Halikonkadun päiväkotiin mahtuisi kaksi ryhmää, mutta sijainti Moisiossa on todella haastava. Pernon kouluun arvioitiin voitavan sijoittaa kolme ryhmää ja Tallimäenkentän päiväkotiin kaksi ryhmää. Sittemmin tilanne on muuttunut Tallimäenkentän päiväkodin osalta, joka onkin tulossa täyteen heti valmistuttuaan.

 

Mahdollisuudet lähempää Viinamäen päiväkotia on käyty läpi ja tutkittu myös alueella sijaitsevat taloyhtiöiden kerhotilat ja seurakunnan tilat. Lähialueelta ei ole löytynyt sopivia väistötiloja.

 

Myös parakkitilat nousivat keskusteluissa esiin, mutta tätä ei todettu sopivaksi vaihtoehdoksi. Väistötilan tarve on vain 7 kuukautta, joka on aivan liian lyhyt aika elementtihankintaan liittyvien kiinteiden kulujen kuolettamiselle. Suurimmat kuluerät tässä tapauksessa muodostuisivat perustusten ja pihan tekemisestä sekä elementtitilojen asennuksista ja kuljetuksista. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Lausteen koulun kolmen vuoden väistötiloissa kuukausivuokrasta noin 30 % muodostuu perustus-, asennus- ja kuljetuskustannuksista. Pelkästään perustusten kustannusarvio oli yli 300 000 €. Kaavallisesti valmiin ja päiväkotikäyttöön soveltuvan tontin löytäminen Viinamäenkadun päiväkodin läheisyydestä on lisäksi haastavaa.

 

Väistötilaksi esitetään Tommilankatu 24:n koulukiinteistöä. Nämä tilat nousivat esiin toisen hankkeen kautta. Niitunniskantien päiväkodin korvaavia tiloja ollaan toteuttamassa Tommilankatu 24:n tontille. Tontilla sijaitsee juuri tammikuussa Kastun koulun väistökäytöstä tyhjentynyt rakennus, joka on tarkoitus purkaa. Tiloja voisi kuitenkin käyttää tätä ennen Viinamäen päiväkodin väistötiloina, kun tiloihin tehdään päiväkotitoiminnan edellyttämät pienet muutostyöt ja kalustus. Varhaiskasvatuksen edustajat ovat käyneet tutustumassa tiloihin ja arvioineet niiden soveltuvan lyhyeen väistökäyttöön. Tiloihin tarvitaan pieniä toiminnallisia muutoksia, kuten kaappisänkyjen ja ruoan jakelun edellyttämien kalusteiden asennukset, portaikkojen sulkemiset porteilla ja naulakkojen sekä kuivauskaappien tuominen tiloihin. Oheismateriaalina 1 on esitetty Tommilankadun pohjakuva.

 

Tommilankadun sijainti on etäällä Viinamäenkadusta, mutta se sijaitsee kuitenkin hyvien liikenneyhteyksien varrella. Bussilinjoilla 2 ja 6 pääsee ilman vaihtoa Nummen suunnalta lähelle Tommilankadun tiloja (ajoaika noin 21 min). Etuna Tommilankadulla on se, että kaikki ryhmät mahtuisivat yhteen paikkaan eikä hajasijoituksia tarvitsisi tehdä. Tontilla on myös tilaa aidata päiväkodin piha-alue, ja sekä ylä- että alapihalta löytyy huolto- ja saattoliikennettä varten autopaikkoja.

 

Tommilankadun kunto

 

Päiväkotilasten huoltajien keskuudessa on noussut huoli siitä, että lapsia ollaan sijoittamassa purkukohteeseen. Tilapalvelukeskus haluaa tuoda esiin, että Tommilankadun purkamispäätös ei liity sisäilmaongelmiin. Purkupäätös liittyy kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkomuutoksiin. Niitunniskantien päiväkodin korvaavat tilat rakennetaan Tommilankadun tontille. Kokonaisuuden kannalta ei ole kannattavaa peruskorjata nykyistä koulutaloa päiväkotikäyttöön, vaan purkaa se ja rakentaa tilalle uusi päiväkoti. Tommilankadun koulurakennus tyhjentyi alun perin ammatti-instituutin käytöstä toimintojen keskittämisen ja tilankäytön tehostamisen vuoksi. Sittemmin tiloja käytettiin Kastun koulun väistötiloina, ja tämä tarve loppui Yli-Maarian monitoimitalon valmistumiseen.

 

Tommilankadulla on tutkittu sisäilmaa, ja vuoden sisällä saadut tulokset eivät osoita estettä käyttää tiloja. Seuraavia mittauksia on tehty ja tuloksista on raportit:

 

- VOC-mittauksia sisäilmasta (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)

- pinta- ja rakennekosteusmittauksia

- olosuhdeseuranta: paine-ero, lämpötila, hiilidioksidi, suhteellinen kosteus.

 

Tulokset kiteytettynä:

 

-

 

 

VOC-näytteitä on otettu kuudesta luokkahuoneesta (A6, A7, A5, Y7, Y1, A4). VOC-näytteiden tulokset olivat tavanomaisia toimenpiderajoihin nähden sekä kokonaispitoisuuksien että yksittäisten yhdisteiden osalta.

-

 

 

 

Pinta- ja rakennekosteuksia mitattiin seinistä ja lattioista. Rakennuksesta löytyi paikoittain kohonneita arvoja pintakosteudenosoittimella. Mitatut rakennekosteusarvot ovat tyypillisiä maanvaraisien alapohjarakenteen arvoja eivätkä mitenkään erityisen korkeita.

-

 

 

 

 

 

 

Olosuhdeseurannan mukaan tilojen alipaineisuus vaihtelee käytön mukaan ja tilat ovat myös yli-paineisia hetkittäin ulkoilmaan nähden. Mittausarvot eivät ylitä asumisterveysasetuksen ohjeen mukaista toimenpiderajaa. Sisäilman hiilidioksidipitoisuudet alittavat mittausjaksolla kaikissa mittauspisteissä asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaisen toimenpiderajan. Sisäilman suhteellisen kosteuden keskiarvot olivat 21-23 %:n välillä, mikä on tavanomaista.

 

Tilojen käyttöönoton varmistamiseksi kohteessa suoritettiin 26.2.2019 tarkemittauksia kohdissa, joissa aikaisemmin oli todettu kohonneita kosteusarvoja. Samassa yhteydessä ensimmäisen kerroksen ulkoseinään ja lattiaan tehtiin rakenneavaus.

 

Raportit ovat luettavissa kaupungin internetsivustolla osoitteessa http://www.turku.fi/organisaatio/palvelukeskukset/Tilapalvelukeskus/ajankohtaiset-kiinteistot.

 

Jatkotoimenpiteet:

 

-

 

 

 

 

 

Saadussa raportissa on selkeät toimenpide-ehdotukset. Todetut kohonneet kosteusarvot ovat helposti korjattavissa. Toimenpiteinä ovat ulkopuolen sadevesien ohjaus poispäin ulkoseinästä, ikkunakarmien kittauksia ja tiivistyksiä sekä sisällä ko. tiloissa muovimaton poisto, lattian kuivaus kohonneissa kosteusarvokohdissa sekä uuden muovimaton asennus.

-

 

Alakerran tilat, joita ei tarvita väistötiloina käyttöön, eristetään ja alipaineistetaan.

-

Koko IV-kanavisto nuohotaan ja säädetään.

-

 

 

Tiloissa tehdään pieniä käyttäjän toivomia toiminnallisia korjaus-/muutostoimenpiteitä, kuten portaikkojen sulkeminen, maalaustöitä ja sänkykaappien asennuksia.

 

Aikataulu

 

Viinamäenkadun uudishankkeen alkuperäinen aikataulu oli muodostettu niin, että päiväkoti olisi valmistunut elokuussa 2019 ja otettu varhaiskasvatuksen käyttöön 1.10.2019 alkaen. Tällöinkin tarkoituksena oli, että päiväkotitoiminta päättyisi nykyisessä päiväkotirakennuksessa toukokuussa 2019 ja kesäajan turvauduttaisiin muihin ratkaisuihin kysynnän ollessa alhaisimmillaan.

 

Hankkeen alussa kohdattiin heti haasteita, sillä sen kilpailutus jouduttiin tekemään keväällä 2018 kahteen kertaan. Ensimmäisellä kierroksella hankintayksikkö (kaupunki) ei saanut ainoatakaan hyväksyttävää tarjousta ja hankinta keskeytettiin. Seuraava kilpailutus tuotti kolme tarjousta, jonka pohjalta kohdetta lähdettiin toteuttamaan. Kahdesta kilpailutuksesta johtuen hankesuunnitelmassa esitetystä 14 kuukauden toteutusajasta oli jo käytetty aiottua enemmän, mutta siitä huolimatta tavoitteena oli pysyä edellä mainitussa aikataulussa.

 

Syksyllä 2018 suunnitteluvaihe, viranomaisneuvottelut ja -päätökset omine aikatauluineen siirsivät kuitenkin työmaan aloitusaikaa, ja sitä kautta hankkeen valmistumisaikataulua siirrettiin vastaavasti eteenpäin. Rakennuslupa tuli lainvoimaiseksi 21.1.2019. Tammikuussa vahvistui myös aikataulu, jonka mukaan uuden päiväkodin vastaanottoaika on tammikuun lopussa 2020. Tämän jälkeen käyttäjälle varataan aikaa helmikuussa tilojen kalustamiseen ja varustamiseen. Toiminta voi käynnistyä päiväkodissa 1.3.2020.

 

Vaikka uudisrakennuksen valmistumisaikataulu on muuttunut alkuperäisestä, on nykyisen päiväkotirakennuksen käytön lopettaminen päätetty yhteisesti pitää alkuperäisessä aikataulussa. Tähän vaikuttaneita syitä ovat mm. se, että purkutyön kilpailutuksessa on määritelty purkutyön suorittamisajankohta ennen kuin aikataulua on muutettu tammikuulle. Purkutyön suorittaminen aiotussa aikataulussa helpottaa osaltaan myös uudisrakennustyömaata, mutta ennen kaikkea pienentää turvallisuusriskiä työmaa-alueella ja sen ympäristössä. Viinamäenkadun päiväkotia ei voida käyttää enää syksyllä, koska rakennus tulee purkaa ja piha-alue rakentaa valmiiksi rakennuksen vastaanottoon mennessä.

 

Väistötilojen myötä päiväkodin sulkuaika kestää vain kaksi kuukautta ja toiminta voi käynnistyä Tommilankadulla 1.8.2019. Toiminta väistötiloissa jatkuu helmikuun 2020 loppuun, jonka jälkeen otetaan käyttöön uudet tilat Viinamäenkadulla. Tämä aikataulu ei vaikuta Niitunniskantien päiväkodin korvaavien tilojen toteuttamisen aikatauluun Tommilankadulle.

 

Lasten huoltajilta tulleisiin kyselyihin on vastattu yhteisellä tiedotteella, joka on esitetty oheismateriaalina 2.

 

Kustannusvaikutukset

 

Tommilankadulla tehtävien pienten muutostöiden karkea kustannusarvio on noin 60 000 - 70 000 €.

 

Väistötilaratkaisulla ei ole vaikutusta sivistystoimialan vuokrakustannuksiin. Toimiala maksaa vuokraa Viinamäenkadun nykyisen vuokran verran siihen saakka, kunnes uudet tilat ovat käyttöönotettavissa. Tämän jälkeen toimiala ryhtyy maksamaan uuden päiväkodin vuokraa. Toimialan vastattavaksi tulevat kalusteisiin, muuttoon ja tavaroiden kuljettamiseen liittyvät kustannukset.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen 26.3.2019:

 

Sivistystoimiala voi käyttää tilaa enintään 31.5.2020 asti, vaikka Itäharjun päiväkoti voidaan ottaa käyttöön aikaisemminkin. Toimialan tulee osaltaan varautua siihen, että jälleen löytyy jostain uusi kriittinen kohde, jolloin päiväkotihoidon kysyntä saattaa lisääntyä myös maaliskuusta-toukokuuhun 2020. Kesällä 2020 päiväkotihoidon kysyntä pienenee eikä syksyllä 2020 ole sellaista tilannetta tiedossa, että tilanne voisi tilojen suhteen olla kriittinen. Toimiala pidättää mahdollisuuden irtisanoutua tilasta myös 28.2.2020 lukien, jos tilalle ei ole tarvetta.

 

Itäharjun päivähoitoyksikön vanhempainyhdistys on toimittanut kasvatus- ja opetuslautakunnalle väistötilaratkaisua koskevan vetoomuksen (oheismateriaali 3).

 

Asiaa käsiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa 13.3.2019 § 36. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

 

Toimitilapäällikkö Nora Hildén ja tilacontroller Minna Juselius 26.3.2019:

 

Tilapalvelukeskuksen vastaukset vanhempainyhdistyksen vetoomukseen

 

(lainaukset vetoomuksesta kursiivilla)

 

”Hankintakilpailutuksissa ei ole lyöty lukkoon työn ajankohtaa. Se voidaan vielä neuvotella tarjouskilpailun voittajan kanssa erikseen. Myös hankintaoikaisu lienee mahdollinen.”

 

Purkutyön tarjouspyyntöasiakirjoissa on määritetty työn suoritusajankohta kesälle 2019. Tarjoajat ovat määrittäneet oman tarjouksensa tähän annettuun suoritusajankohtaan perustuen. Purkutyön siirtäminen kuukausilla muuttaisi annettujen tarjousten perusteena olleita tekijöitä merkittävästi, vaikeuttaisi urakoitsijan suunnittelemaa resursointia ja jopa mahdollisesti hintoja. Toki sopimis­mahdollisuuksia on monessa suhteessa, mutta kaupunki pyrkii pitäytymään tarjouspyynnön mukaisissa aikatauluissa tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi erityisesti tällaisissa tapauksissa, kun ylivoimasta estettä sopimuksessa pitäytymiseksi ei ole.

 

”Rakennustyöt saadaan varmasti tehtyä myös niin, että vanha rakennus on paikallaan. Sehän oli alkuperäinen tarkoituskin.”

 

Alkuperäisessä toteutusaikataulussa nykyinen päiväkotirakennus poistuu käytöstä toukokuun 2019 lopussa ja tavoitteena oli aiemmin, että toiminta uudisrakennuksessa olisi alkanut 1.10.2019. Eli hankkeeseen oli lähtökohtaisesti varattu neljä kuukautta, jolloin tontilla ei ole lainkaan varhaiskasvatustoimintaa. Tällöin voidaan purkaa nykyinen rakennus sekä tehdä valmiiksi rakennusluvan alaiset piha-alueet. Kohteen käyttöönottoajankohdan siirryttyä maaliskuulle 2020 olisi tämä vastaava neljän kuukauden muusta toiminnasta vapaa aika osunut talvikuukausille, jolloin ei kyetä varmistumaan siitä, että pihatyöt ovat laadukkaasti toteutettavissa.

 

”Uusi piha voidaan tarvittaessa tehdä vasta kesällä 2020, jolloin päiväkoti voisi olla kiinni kesäkuusta elokuun puoliväliin, jolloin esikoulu alkaa.”

 

Rakennuslupa edellyttää päiväkodin valmiiksi saattamisen kokonaisuutena ja mikäli pihatyöt jäävät seuraavaan kesään, kohteen lopputarkastusta ja vastaanottoa ei voida suorittaa ennen niiden valmistumista. Purkutyöurakka tulee tehdä joka tapauksessa aiotussa aikataulussa. Lisäksi pihatyöt ja piharakennus kuuluvat jo hankittuun urakkaan, jonka toteutusaikataulua ei ole sovittu kesään 2020 asti. Aikataulumuutoksista seuraa kaupungille sopimusseuraamuksia nykyisen urakoitsijan ja purkutyöurakoitsijan kanssa. Toimiminen kohteessa, jota ei ole hyväksytysti lopputarkastettu ja vastaanotettu, aiheuttaa lisäjärjestelyjä viranomaisten kanssa.

 

”Varhaiskasvatuksen edustajat ovat käyneet tutustumassa tiloihin ja arvioineet niiden soveltuvan lyhyeen väistökäyttöön. Tässä yhteydessä varhaiskasvatuksen edustajilla ei tarkoiteta päiväkodin johtajaa tai henkilökuntaa.”

 

Päiväkodin johtaja on tutustunut tiloihin 4.2.2019, ja tässä yhteydessä todettiin tilojen soveltuvuus väliaikaiseen käyttöön pienten muutostöiden kautta.

 

”..koska talossa on sisäilmaongelmia..”

 

Tommilankadun sisäilmaolosuhteita on selvitetty VOC-mittausten, pinta- ja rakennekosteus­mittausten ja olosuhdeseurantojen avulla. VOC-näytteenottojen tulokset ja olosuhdeseurannan tulokset eivät ylittäneet asumisterveysasetuksen mukaisia toimenpiderajoja. Mitatut rakenne­kosteusarvot ovat tyypillisiä maanvaraisien alapohjarakenteen arvoja eivätkä mitenkään erityisen korkeita. Näiden tutkimustulosten valossa ei ole löytynyt estettä tilojen käyttöönotolle.

 

Tommilankatu tullaan vuonna 2020 purkamaan, mutta purkamispäätös ei liity sisäilmaongelmiin. Purkupäätös perustuu kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkomuutoksiin. Niitunniskantien päiväkodin korvaavat tilat rakennetaan Tommilankadun tontille. Alun perin koulukäyttöön rakennettua Tommilankadun nykyistä rakennusta ei ole tilankäytöllisesti ja taloudellisesti kannattavaa peruskorjata päiväkotikäyttöön vaan purkaa se ja rakentaa tilalle uusi päiväkoti.

 

”Vaadimme tiloihin perusteellisempia tutkimuksia. Tiloista tulisi selvittää myös mahdolliset mikrobit, home- ja sieni-itiöt sekä kuitu ja pölynkoostumus. Mikrobit ovat hyvin vaikeasti määritettäviä. Ehdotamme esimerkiksi homekoiran käyttöä ja jos se tekee löydön, niin materiaalinäytettä Aerobiologian laitokselle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin toivomme usean erillisen kahden viikon välein otetun ilmanäytteen ottamista.”

 

Sisäilma-asioissa toiminta perustuu asumisterveysasetukseen (545/2015) ja sen soveltamisohjeeseen ja niiden toimenpiderajoihin. Homekoiratutkimukset eivät sisälly tähän.

 

Teollisten mineraalikuitujen mahdollisia lähteitä ovat mm. ilmanvaihtolaitteistojen rikkoutuneet äänenvaimentimet ja vanhentuneet tai rikkoutuneet mineraalikuituiset akustiikka-levyt huonetiloissa. Tommilankadulla äänenvaimennuslevyt on tarkoitus maalata ja lisäksi IV-kanavistoon tehdään nuohous- ja säätötyöt.

 

Ilmanäytteiden avulla voidaan osoittaa mahdollinen epätavanomainen olosuhde, ei mahdollisen vaurion paikkaa rakennuksessa. Ilmanäytteen lisäksi tulee myös löytyä muuta näyttöä toimen­piderajan ylittymiseksi, kuten homeen hajua, näkyviä vauriojälkiä, todettuja kosteusvaurioita rakenteiden sisällä tai pinnoilta otettuja mikrobinäytteitä. Lisäksi luotettavan tuloksen saamiseksi tulisi näytteitä ottaa useita eri ajankohtina.

 

Tommilankadun tiloissa tehdään korjausten jälkeen tarvittavat kontrollimittaukset.

 

”Turun kaupungin Tilapalvelukeskus selkeästi tietää tilaan liittyvät ongelmat, mutta pyrki salaamaan ne alkuvaiheessa. Tommilankadun kiinteistöön liittyvät raportit ovat luettavissa Turun kaupungin nettisivuillaviikolla 9.”

 

Tilapalvelukeskus toimii avoimesti. Tommilankadun raportit ovat luettavissa nettisivuilla. Toimintamalliin kuuluu, että ajankohtaiseksi nousevien kiinteistöjen raportit lisätään nettisivuille kaikkien luettaviksi. Näin toimittiin myös Tommilankadun osalta. Viimeisimmät näytteet otettiin 26.2.2019 ja raportti siitä saatiin viikolla 10 ja vietiin silloin myös nettisivuille.

 

”Mikäli väistöiloja tarvitaan, ehdotamme väistötiloiksi parakkeja. Parakit voidaan sijoittaa Ruukinkentälle, jolla sijaitsee jo nyt päiväkodin väistöpiha. Sopivia alueita parakeille löytyy myös Hannunniitun koulun läheltä tai Säkönkadun varrella olevalta niityltä tai Vanhan Littoistentien varrelta olevalta jalkapallokentältä. Nämä kaikki vaihtoehtoiset paikat sijaitsevat päiväkodin lähialueella eivätkä aiheita kuljetusongelmia.”

 

Tilapalvelukeskus on käynyt asiaa läpi kaavoituksen kanssa ja lopputulema oli, että alueelta ei löydy sellaista sijoituspaikkaa, joka olisi rakentamiskelpoinen kesällä 2019. Vetoomuksessa esitetyt paikat eivät ole kaavallisesti käyttökelpoisia. Parakkien toimitus elokuun alkuun ei myöskään ole enää aikataulullisesti mahdollista. Ruukinkenttä on lisäksi kooltaan liian pieni.

 

”Tommilankadun kiinteistön kunnostaminen vaatii huomattavasti rahaa ja sijaitsee kaukana nykyisestä päiväkodista. Tommilankadun kiinteistö on tarkoitus purkaa, joten on järkevämpää harkita väistötiloiksi nykyisen päiväkodin lähialueella sijaitsevia parakkeja.”

 

Tommilankadun muutostöiden kustannukseksi on arvioitu 60 000 - 70 000 €. Parakkiratkaisussa perustamiskustannukset olisivat arviolta 300 000 €. Lisäksi siitä aiheutuu kuljetus- ja asennus­kustannuksia ja varsinainen vuokra. Karkeasti arvioituna 7 kuukauden parakkihankinnan kustannus kaupungille olisi vähintään noin 400 000 €. Parakkien vuokravaikutus sivistystoimialalle olisi merkittävä, kun taas Tommilankadulla vuokravaikutusta nykyiseen verrattuna ei ole.

 

”Toivomme, että Kasvatus- ja opetuslautakunta ottaa nämä näkökulmat huomioon päätöksen teossa ja päättää ehdotuksemme mukaisesti, että vanhaa päiväkotirakennusta ei pureta, ennen kuin uusi päiväkoti valmistuu tai mikäli väistötilat tarvitaan, väistötiloina toimisivat parakit Ruukinkentällä tai muualla päiväkodin omalla alueella.”

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimivallassa ei ole rakennusten purkamiseen liittyvät asiat.

 

Mikäli esitettyä väistötilaratkaisua Tommilankadulle ei hyväksytä, ei Tilapalvelukeskus voi taata muita väistötiloja samassa aikataulussa. Nykyinen päiväkoti sulkeutuu toukokuun lopussa.

 

Vastaukset lautakunnan 13.3.2019 esittämiin kysymyksiin

 

1.

Mistä syystä rakennusprojekti on siirtynyt?

 

 

 

Viinamäen päiväkodin uudisrakennushankkeen tavoiteaikataulu oli muodostettu siten, että päiväkoti piha-alueineen olisi otettu varhais­kasvatuksen käyttöön 1.10.2019 alkaen. Tarkoituksena oli, että päiväkotitoiminta päättyisi nykyisessä päiväkotirakennuksessa toukokuussa 2019 purkutöiden alkaessa ja kesäajan turvauduttaisiin muihin ratkaisuihin kysynnän ollessa alhaisimmillaan.

 

Keväällä 2019 kohteen hankinta eteni kilpailutukseen st-urakka­muodolla (suunnittele ja toteuta). Toukokuussa hankinta keskeytettiin, koska kohteelle ei tullut yhtään hyväksyttävää tarjousta. Tarjouspyyntö lähti uudestaan kyselyyn kesäkuussa, ja hankintayksikkö sai kolme hyväksyttävää tarjousta. Sopimus allekirjoitettiin syyskuun alussa. Koko prosessiin oli kulunut sen verran aikaa, että tavoiteaikatauluun pääsemiseen oli jo haaste - siitä huolimatta pyrittiin vielä tässä vaiheessa laadittuun aikatauluun tiedostamalla käyttäjän tarve. Syksyllä 2018 suunnitteluvaihe, viranomaisneuvottelut ja -päätökset siirsivät kuitenkin selkeästi työmaan aloitusaikaa, ja sitä kautta hankkeen valmistumisaikataulua siirrettiin vastaavasti eteenpäin. Tällöin esitettiin, että päiväkodin valmistumisajankohta on marraskuun 2019 lopussa ja toiminta alkaisi vuoden vaihteessa 2019/2020. Valmistumisajan muututtua tässä kohtaa asiasta tiedotettiin heti sivistystoimialaa ja Tilapalvelukeskusta, jotta asiaan pystyttäisin reagoimaan nopeasti yhteisesti.

 

Vuodenvaihteessa nousi esiin riski rakennusluvasta tulevaan valitukseen ja tilaaja sekä urakoitsija tekivät päätöksen rakennus­aikaisesta muutosluvan hakemisesta riskien minimoimiseksi. Näitä olivat mm. valituksen aiheuttamat kustannukset ja aikatauluvaikutukset koko hankkeeseen. Muutosluvan vaatima suunnitteluaika ja prosessi siirsivät hankkeen valmistumisaikaa 1 - 2 kuukaudella eteenpäin. Työmaa aloitti tontilla maa- ja perustustöillä 4.2.2019. Koska suunniteltu rakennus piha-alueineen on isohko (10 ryhmää, 230 lasta ja henkilökunta), sen rakentaminen vaatii oman aikansa. Rakennus on suunniteltu ja se tehdään vähintään 50 vuodeksi. Rakennusta ei tehdä tilaelementtinä, se ei ole väliaikainen rakennus, vaan pysyvä rakentamismääräykset täyttävä päiväkotirakennus.

 

Toteutusvaiheessa puretaan myös nykyinen osittain kolmikerroksinen, 50-luvulla valmistunut kivirakennus pihatöiden, pihavarastojen ja ulkorakennuksen tieltä. Tontti on nyt jaettu kahteen osaan, jossa nykyinen päiväkoti on käytössä ja käyttää Ruukinaukiota väistöpihana. Toinen puoli tontista on työmaa-alueena. Alueen turvallisuuden huomioiminen sekä tontin eri osissa että katualueella ja pientalo­valtaisessa ympäristössä on tärkeimpiä asioita koko hankkeen aikana. Jotta tontin rakentaminen kokonaisuudessa saadaan hoidettua hallitusti, on tärkeää saada käyttäjät väistötiloihin, kunnes kohde valmistuu.

 

 

2.

Pilaantuneet maat Viinamäenkadulla, vaikuttaako aikatauluun?

 

 

 

Viinamäen päiväkodin tontilta on poistettu pieneltä alueelta pilaantunutta maata. Rakennuttaja ja asiantuntijaorganisaatio tekevät yhteistyössä jatkotutkimuksen siitä, onko ko. maa-ainesta muissa osissa tonttia. Mahdolliset lisälöydökset tontilla eivät vaikuta päiväkodin valmistumisaikatauluun. Jo nykyisen rakennuksen purkutöiden yhteydessä maata kaivetaan suurelta alueelta niin syvältä, että työ tulisi tehtyä joka tapauksessa. Lisäksi nykyinen urakoitsija etenee töissään normaalisti ja huomioi asian omassa aikataulussaan asianmukaisesti.

 

 

3.

 

Onko tutkittu seuraavia sijoitusvaihtoehtoja: Hila (Kulkurinvalssi), liikehuoneistot, T-talo?

 

 

 

Hilan kiinteistössä / Kulkurinvalssissa on vapaana liiketilaksi käyttötarkoitukseltaan luokiteltu tila. Sinne ei ilman käyttötarkoitus­muutosta voi päiväkotia sijoittaa. Tällöin astuvat voimaan kaikki päiväkoteja koskevat viranomaisvaatimukset, mm. ilmanvaihdon ja wc-tilojen riittävyyden yms. osalta. Käytännössä tämä tarkoittaisi ko. tilan peruskorjausta melko raskaasti, joten kustannukset olisivat todella mittavat, eikä väistötilaksi tätä kannata tehdä, tuskin edes 5 vuoden vuokrasopimuksella. Tässä aikataulussa (kesän aikana) muutostyötä ei pystyttäisi toteuttamaan.

 

Liikehuoneistoihin pätevät edellisessä kohdassa esitetyt seikat (viranomaisvaatimukset, muutostöiden kustannukset ja aikataulu). Näin ollen ei ole ollut tarkoituksenmukaista käydä läpi kaikki alueella sijaitsevia liiketiloja. Seurakuntien ja TVT Asuntojen osalta tilakartoitus on tehty, eikä tiloja ollut tarjolla.

 

T-talo on päivisin ja iltaisin muiden käyttäjien käytössä. Päiväkodin käyttöön tarvitaan omat tilat, joissa kalusteet ja varusteet ovat koko ajan paikoillaan, eikä niitä voi siirtää esimerkiksi illaksi pois tiloista. Ko. tilojen osalta pätee myös edellä mainitussa kohdassa kerrotut seikat.

 

 

4.

Voiko perustaa extra-ulkoryhmän?

 

 

 

Nykyinen Itäharjun päivähoitoyksikön 14 lapsen ulkoryhmälle on jo jouduttu hakemaan uudet toimintatilat. Nämä ovat järjestyneet siten, että ryhmä ulkoilee Nummenpuiston leikkipaikassa (leikkipuisto). Ryhmän tukitilat sijaitsevat Kuuvuoren päivähoitoyksikön (Nummenpuistokatu 1) laulusalissa, jossa tapahtuu ryhmän ruokailu ja päivälepo. Myös ko. päiväkodin wc:t ovat ulkoryhmän käytössä. Kapasiteetti ei riitä tämän ryhmän koon kasvattamiseen.

 

Ulkoryhmä vaatii tukitiloikseen aina myös sisätiloja (wc-tiloja, vaatteiden kuivatusmahdollisuutta, tila jossa ruokailu järjestetään). Kota palvelee osittain näitä tarpeita, mutta vaatii luonnollisesti tontin, jonne se voidaan pystyttää. Itäharjun päivähoitoyksikön lähialueilla ei tällaisia tontteja ole olemassa. Itse kodan pystyyn saattaminen vaatii tietyt pohjatyöt, perustukset, luvat, ympäristöterveydenhuollon vaatiman sähköistyksen ym., joita ei ole mahdollista saada aikaiseksi Viinamäen päiväkodin väistötilatarpeen vaatimassa aikataulussa.

 

Itäharjun päivähoitoyksikön lapset ovat kokopäivähoidossa olevia lapsia, joten tässä tapauksessa korvaaviksi muodoiksi ei tule kysymykseen erilaiset varhaiskasvatuksessa toimivat osapäiväiset ulkokerhot, joiden vaatimustaso varustuksen osalta olisi huomattavasti kevyempi.

 

Varhaiskasvatuksen näkemys väistötila-asiaan

 

Mikään edellä palautuksen yhteydessä kysytyistä vaihtoehdoista ei mahdollistaisi koko päiväkodin siirtymistä samoihin väistötiloihin. Päiväkodin hajasijoittaminen eri osoitteisiin ei ole hyvää varhaiskasvatuksen palvelua. Tällaiseen tilanteeseen jouduttiin, kun esim. Rauninaukion päiväkodin toiminta jouduttiin keskeyttämään pikaisella aikataululla. Tästä varhaiskasvatus sai runsaasti kriittistä palautetta asiakkailta. Etukäteen tiedossa olevan väistötilan tarpeeseen ei vastaavan kaltaista ratkaisua tule tehdä.

 

Oheismateriaali 1               Tommilankatu 24:n pohjakuva

 

Oheismateriaali 2               Tiedote päiväkodin henkilökunnalle ja huoltajille

 

Oheismateriaali 3               Itäharjun päivähoitoyksikön vanhempainyhdistyksen vetoomus

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Viinamäenkadun päiväkodin väistötilaratkaisun Tommilankatu 24 kiinteistössä toimintakaudella 2019 - 2020.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Oksanen teki Haapasen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: ”Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää Viinamäenkadun päiväkodin väistötilaratkaisuksi parakit eli moduulit. Perusteluna ratkaisulle on se, että näin mahdollistetaan päivähoitopaikkojen saatavuus Viinamäenkadun lähialueella. Tulevina vuosina tarve varhaiskasvatuksen väistötiloille on ilmeinen ja parakkien perustamiskustannukset jakautuvat pidemmälle ajanjaksolle. Mahdollinen sijoituspaikka väistötiloille olisi esim. Hannunniitun koulun läheisyydessä.”

Päätös asiassa tehtiin äänin 8 - 3. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Ronkainen, Sorto, Aalto, Liljenbäck, Gardberg, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala. Oksasen ehdotuksen puolesta äänestivät Schauman, Oksanen ja Haapanen.

Koivusalo ja Laura Rantanen olivat poissa kokouksesta.

Jakelu

tiedTilapalvelukeskus
tiedHildén Nora
tiedJuselius Minna
tiedYrttiaho Kirsti