Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta3613.03.20194

1615-2017 (510, 653)

Viinamäenkadun päiväkodin lyhytaikainen väistötilaratkaisu

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään, että se hyväksyy Viinamäenkadun päiväkodin väistötilaratkaisun Tommilankatu 24:n rakennukseen.

Kasopelk § 36

Toimitilapäällikkö Nora Hildén, tilacontroller Minna Juselius ja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Kirsti Yrttiaho 6.3.2019:

 

Lähtötilanne

 

Viinamäenkadun päiväkodin uudisrakennushanke on käynnistynyt. Kohde valmistuu tammikuussa 2020 ja aukeaa käyttöön 1.3.2020. Viinamäen päiväkodin tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessin aikana arvioitiin, että väistötiloja ei tarvita.

 

7.2.2017 päivätyssä tarveselvityksessä arvioitiin väistötiloista seuraavaa: Mikäli tarve päätetään ratkaista uudisrakennuksella, ei päiväkoti tarvitse väistötiloja. Uusi rakennus voidaan sijoittaa nykyiselle tontille ja siirtää toiminta suoraan uusiin tiloihin.

 

Hankesuunnitteluvaiheessa tonttia ja rakennushanketta arvioitiin tarkemmin. 31.10.2017 päivättyyn hankesuunnitelmaan on kirjattu seuraavasti: Sijoituspaikaksi ehdotetaan tontin rakentamatonta osaa; Viinamäenkadun ja Mäkikadun kulma. Tällöin väistötiloja ei tarvita, sillä toiminta jatkaisi nykyisissä tiloissa uuden rakennuksen valmistumiseen saakka lukuun ottamatta neljää viimeistä kuukautta. Tavoitteena on, että päiväkoti on piha-alueineen valmiina päiväkotitoimintaa varten syyskuun lopussa 2019. Rakennettaessa tulee ottaa huomioon, että nykyinen päiväkoti toimii uudisrakennusta tehtäessä. Päiväkoti on kuitenkin kiinni neljä kuukautta rakennusajan lopusta lukien. Tavoitteena on, että vanha rakennus puretaan ja piha-alueet tehdään valmiiksi tänä aikana. Päiväkoti voidaan sulkea kesäkuun alusta syyskuun loppuun väliseksi ajaksi. Joka vuosi osa lapsista on poissa päivähoidosta koko kesän ja kesän aikana hoitoa tarvitsevat lapset sijoitetaan muihin lähiseudun päiväkoteihin. Uusille lapsille myönnetään varhaiskasvatuspaikka päiväkodista 1.10. alkaen.

 

Hankesuunnitelman laatimisen ja hyväksymisen jälkeen Viinamäen päiväkotihankkeen aikataulu on hieman viivästynyt. Lisäksi nykyisissä päiväkotitiloissa on ollut haasteita sisäilman kanssa. Päiväkodissa on tehty erinäisiä toimenpiteitä haittojen poistamiseksi ja tilanteen korjaamiseksi. Tilat on voitu pitää käytössä, mutta rakennustöiden alkamisen jälkeen olosuhteet tulevat heikkenemään rakennustöistä aiheutuvan melun ja pölyn vuoksi. Työsuojeluvaltuutetun toimesta on myös käynnistetty keskustelu, että väistötilaratkaisua tulisi henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta pohtia. Toimiminen rakennustyömaan kanssa samassa pihassa ja ulkoilun järjestäminen erillisellä puistoalueella ovat kuormittavia tekijöitä henkilöstölle.

 

Esitys väistötilaratkaisuksi

 

Kun mahdollinen tarve väistötiloille nousi esiin vuoden 2018 lopulla, ryhtyivät Tilapalvelukeskus ja sivistystoimiala pohtimaan yhdessä vaihtoehtoja. Päiväkotikäyttöön soveltuvia tiloja ei ole kovin helppo löytää, varsinkin kun vuokra-aika olisi verrattain lyhyt. Päiväkotitiloilla on erityisiä vaatimuksia mm. eteistiloihin ja pihaan liittyen. Kaupungin omista tiloista vaihtoehdoiksi nostettiin seuraavat:

 

- Nummenpuistokadun päiväkoti

- Kellonsoittajankadun päiväkoti

- Kastun uusi päiväkoti

- Tallimäen päiväkoti

- Syvälahden monitoimitalo

- Halikonkadun päiväkoti (Moisio)

 

Olemassa oleviin päiväkoteihin arvioitiin voitavan sijoittaa pääasiassa muutamia lapsia tai enintään yksi kokonainen ryhmä. Halikonkadun päiväkotiin mahtuisi kaksi ryhmää, mutta sijainti Moisiossa on todella haastava. Pernon kouluun arvioitiin voitavan sijoittaa kolme ryhmää ja Tallimäenkentän päiväkotiin kaksi ryhmää. Sittemmin tilanne on muuttunut Tallimäenkentän päiväkodin osalta, joka onkin tulossa täyteen heti valmistuttuaan.

 

Mahdollisuudet lähempää Viinamäen päiväkotia on käyty läpi ja tutkittu myös alueella sijaitsevat taloyhtiöiden kerhotilat ja seurakunnan tilat. Lähialueelta ei ole löytynyt sopivia väistötiloja.

 

Myös parakkitilat nousivat keskusteluissa esiin, mutta tätä ei todettu sopivaksi vaihtoehdoksi. Väistötilan tarve on vain 7 kuukautta, joka on aivan liian lyhyt aika elementtihankintaan liittyvien kiinteiden kulujen kuolettamiselle. Suurimmat kuluerät tässä tapauksessa muodostuisivat perustusten ja pihan tekemisestä sekä elementtitilojen asennuksista ja kuljetuksista. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Lausteen koulun kolmen vuoden väistötiloissa kuukausivuokrasta noin 30 % muodostuu perustus-, asennus- ja kuljetuskustannuksista. Pelkästään perustusten kustannusarvio oli yli 300 000 €. Kaavallisesti valmiin ja päiväkotikäyttöön soveltuvan tontin löytäminen Viinamäenkadun päiväkodin läheisyydestä on lisäksi haastavaa.

 

Väistötilaksi esitetään Tommilankatu 24:n koulukiinteistöä. Nämä tilat nousivat esiin toisen hankkeen kautta. Niitunniskantien päiväkodin korvaavia tiloja ollaan toteuttamassa Tommilankatu 24:n tontille. Tontilla sijaitsee juuri tammikuussa Kastun koulun väistökäytöstä tyhjentynyt rakennus, joka on tarkoitus purkaa. Tiloja voisi kuitenkin käyttää tätä ennen Viinamäen päiväkodin väistötiloina, kun tiloihin tehdään päiväkotitoiminnan edellyttämät pienet muutostyöt ja kalustus. Varhaiskasvatuksen edustajat ovat käyneet tutustumassa tiloihin ja arvioineet niiden soveltuvan lyhyeen väistökäyttöön. Tiloihin tarvitaan pieniä toiminnallisia muutoksia, kuten kaappisänkyjen ja ruoan jakelun edellyttämien kalusteiden asennukset, portaikkojen sulkemiset porteilla ja naulakkojen sekä kuivauskaappien tuominen tiloihin. Oheismateriaalina 1 on esitetty Tommilankadun pohjakuva.

 

Tommilankadun sijainti on etäällä Viinamäenkadusta, mutta se sijaitsee kuitenkin hyvien liikenneyhteyksien varrella. Bussilinjoilla 2 ja 6 pääsee ilman vaihtoa Nummen suunnalta lähelle Tommilankadun tiloja (ajoaika noin 21 min). Etuna Tommilankadulla on se, että kaikki ryhmät mahtuisivat yhteen paikkaan eikä hajasijoituksia tarvitsisi tehdä. Tontilla on myös tilaa aidata päiväkodin piha-alue, ja sekä ylä- että alapihalta löytyy huolto- ja saattoliikennettä varten autopaikkoja.

 

Tommilankadun kunto

 

Päiväkotilasten huoltajien keskuudessa on noussut huoli siitä, että lapsia ollaan sijoittamassa purkukohteeseen. Tilapalvelukeskus haluaa tuoda esiin, että Tommilankadun purkamispäätös ei liity sisäilmaongelmiin. Purkupäätös liittyy kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkomuutoksiin. Niitunniskantien päiväkodin korvaavat tilat rakennetaan Tommilankadun tontille. Kokonaisuuden kannalta ei ole kannattavaa peruskorjata nykyistä koulutaloa päiväkotikäyttöön, vaan purkaa se ja rakentaa tilalle uusi päiväkoti. Tommilankadun koulurakennus tyhjentyi alun perin ammatti-instituutin käytöstä toimintojen keskittämisen ja tilankäytön tehostamisen vuoksi. Sittemmin tiloja käytettiin Kastun koulun väistötiloina, ja tämä tarve loppui Yli-Maarian monitoimitalon valmistumiseen.

 

Tommilankadulla on tutkittu sisäilmaa, ja vuoden sisällä saadut tulokset eivät osoita estettä käyttää tiloja. Seuraavia mittauksia on tehty ja tuloksista on raportit:

 

- VOC-mittauksia sisäilmasta (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)

- pinta- ja rakennekosteusmittauksia

- olosuhdeseuranta: paine-ero, lämpötila, hiilidioksidi, suhteellinen kosteus.

 

Tulokset kiteytettynä:

 

-

 

 

VOC-näytteitä on otettu kuudesta luokkahuoneesta (A6, A7, A5, Y7, Y1, A4). VOC-näytteiden tulokset olivat tavanomaisia toimenpiderajoihin nähden sekä kokonaispitoisuuksien että yksittäisten yhdisteiden osalta.

-

 

 

 

Pinta- ja rakennekosteuksia mitattiin seinistä ja lattioista. Rakennuksesta löytyi paikoittain kohonneita arvoja pintakosteudenosoittimella. Mitatut rakennekosteusarvot ovat tyypillisiä maanvaraisien alapohjarakenteen arvoja eivätkä mitenkään erityisen korkeita.

-

 

 

 

 

 

 

Olosuhdeseurannan mukaan tilojen alipaineisuus vaihtelee käytön mukaan ja tilat ovat myös yli-paineisia hetkittäin ulkoilmaan nähden. Mittausarvot eivät ylitä asumisterveysasetuksen ohjeen mukaista toimenpiderajaa. Sisäilman hiilidioksidipitoisuudet alittavat mittausjaksolla kaikissa mittauspisteissä asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaisen toimenpiderajan. Sisäilman suhteellisen kosteuden keskiarvot olivat 21-23 %:n välillä, mikä on tavanomaista.

 

Tilojen käyttöönoton varmistamiseksi kohteessa suoritettiin 26.2.2019 tarkemittauksia kohdissa, joissa aikaisemmin oli todettu kohonneita kosteusarvoja. Samassa yhteydessä ensimmäisen kerroksen ulkoseinään ja lattiaan tehtiin rakenneavaus.

 

Raportit ovat luettavissa kaupungin internetsivustolla osoitteessa http://www.turku.fi/organisaatio/palvelukeskukset/tilapalvelukeskus/ajankohtaiset-kiinteistot.

 

Jatkotoimenpiteet:

 

-

 

 

 

 

 

Saadussa raportissa on selkeät toimenpide-ehdotukset. Todetut kohonneet kosteusarvot ovat helposti korjattavissa. Toimenpiteinä ovat ulkopuolen sadevesien ohjaus poispäin ulkoseinästä, ikkunakarmien kittauksia ja tiivistyksiä sekä sisällä ko. tiloissa muovimaton poisto, lattian kuivaus kohonneissa kosteusarvokohdissa sekä uuden muovimaton asennus.

-

 

Alakerran tilat, joita ei tarvita väistötiloina käyttöön, eristetään ja alipaineistetaan.

-

Koko IV-kanavisto nuohotaan ja säädetään.

-

 

 

Tiloissa tehdään pieniä käyttäjän toivomia toiminnallisia korjaus-/muutostoimenpiteitä, kuten portaikkojen sulkeminen, maalaustöitä ja sänkykaappien asennuksia.

 

Aikataulu

 

Viinamäenkadun uudishankkeen alkuperäinen aikataulu oli muodostettu niin, että päiväkoti olisi valmistunut elokuussa 2019 ja otettu varhaiskasvatuksen käyttöön 1.10.2019 alkaen. Tällöinkin tarkoituksena oli, että päiväkotitoiminta päättyisi nykyisessä päiväkotirakennuksessa toukokuussa 2019 ja kesäajan turvauduttaisiin muihin ratkaisuihin kysynnän ollessa alhaisimmillaan.

 

Hankkeen alussa kohdattiin heti haasteita, sillä sen kilpailutus jouduttiin tekemään keväällä 2018 kahteen kertaan. Ensimmäisellä kierroksella hankintayksikkö (kaupunki) ei saanut ainoatakaan hyväksyttävää tarjousta ja hankinta keskeytettiin. Seuraava kilpailutus tuotti kolme tarjousta, jonka pohjalta kohdetta lähdettiin toteuttamaan. Kahdesta kilpailutuksesta johtuen hankesuunnitelmassa esitetystä 14 kuukauden toteutusajasta oli jo käytetty aiottua enemmän, mutta siitä huolimatta tavoitteena oli pysyä edellä mainitussa aikataulussa.

 

Syksyllä 2018 suunnitteluvaihe, viranomaisneuvottelut ja -päätökset omine aikatauluineen siirsivät kuitenkin työmaan aloitusaikaa, ja sitä kautta hankkeen valmistumisaikataulua siirrettiin vastaavasti eteenpäin. Rakennuslupa tuli lainvoimaiseksi 21.1.2019. Tammikuussa vahvistui myös aikataulu, jonka mukaan uuden päiväkodin vastaanottoaika on tammikuun lopussa 2020. Tämän jälkeen käyttäjälle varataan aikaa helmikuussa tilojen kalustamiseen ja varustamiseen. Toiminta voi käynnistyä päiväkodissa 1.3.2020.

 

Vaikka uudisrakennuksen valmistumisaikataulu on muuttunut alkuperäisestä, on nykyisen päiväkotirakennuksen käytön lopettaminen päätetty yhteisesti pitää alkuperäisessä aikataulussa. Tähän vaikuttaneita syitä ovat mm. se, että purkutyön kilpailutuksessa on määritelty purkutyön suorittamisajankohta ennen kuin aikataulua on muutettu tammikuulle. Purkutyön suorittaminen aiotussa aikataulussa helpottaa osaltaan myös uudisrakennustyömaata, mutta ennen kaikkea pienentää turvallisuusriskiä työmaa-alueella ja sen ympäristössä. Viinamäenkadun päiväkotia ei voida käyttää enää syksyllä, koska rakennus tulee purkaa ja piha-alue rakentaa valmiiksi rakennuksen vastaanottoon mennessä.

 

Väistötilojen myötä päiväkodin sulkuaika kestää vain kaksi kuukautta ja toiminta voi käynnistyä Tommilankadulla 1.8.2019. Toiminta väistötiloissa jatkuu helmikuun 2020 loppuun, jonka jälkeen otetaan käyttöön uudet tilat Viinamäenkadulla. Tämä aikataulu ei vaikuta Niitunniskantien päiväkodin korvaavien tilojen toteuttamisen aikatauluun Tommilankadulle.

 

Lasten huoltajilta tulleisiin kyselyihin on vastattu yhteisellä tiedotteella, joka on esitetty oheismateriaalina 2.

 

Kustannusvaikutukset

 

Tommilankadulla tehtävien pienten muutostöiden karkea kustannusarvio on noin 60 000 - 70 000 €.

 

Väistötilaratkaisulla ei ole vaikutusta sivistystoimialan vuokrakustannuksiin. Toimiala maksaa vuokraa Viinamäenkadun nykyisen vuokran verran siihen saakka, kunnes uudet tilat ovat käyttöönotettavissa. Tämän jälkeen toimiala ryhtyy maksamaan uuden päiväkodin vuokraa. Toimialan vastattavaksi tulevat kalusteisiin, muuttoon ja tavaroiden kuljettamiseen liittyvät kustannukset.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen 6.3.2019:

 

Sivistystoimiala voi käyttää tilaa enintään 31.5.2020 asti, vaikka Itäharjun päiväkoti voidaan ottaa käyttöön aikaisemminkin. Toimialan tulee osaltaan varautua siihen, että jälleen löytyy jostain uusi kriittinen kohde, jolloin päiväkotihoidon kysyntä saattaa lisääntyä myös maaliskuusta-toukokuuhun 2020. Kesällä 2020 päiväkotihoidon kysyntä pienenee eikä syksyllä 2020 ole sellaista tilannetta tiedossa, että tilanne voisi tilojen suhteen olla kriittinen. Toimiala pidättää mahdollisuuden irtisanoutua tilasta myös 28.2.2020 lukien, jos tilalle ei ole tarvetta.

 

Oheismateriaali 1               Tommilankatu 24:n pohjakuva

 

Oheismateriaali 2               Tiedote päiväkodin henkilökunnalle ja huoltajille

 

Oheismateriaali 3               Itäharjun päivähoitoyksikön vanhempainyhdistyksen vetoomus

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy edellä esitellyn Viinamäenkadun päiväkodin väistötilaratkaisun Tommilankatu 24:n kiinteistössä toimintakaudella 2019 - 2020.

PäätösAsia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi Koivusalon Hartialan kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Liite 1Tilapalvelukeskuksen vastauksia vanhempainyhdistyksen vetoomukseen

Jakelu

palTilapalvelukeskus
palHildén Nora
palJuselius Minna
palYrttiaho Kirsti


Liitteet:

Kasopelk § 36
Liite 1:Tilapalvelukeskuksen vastauksia vanhempainyhdistyksen vetoomukseen