Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta4013.03.20198
Kasvatus- ja opetuslautakunta5103.04.20196

13596-2018 (00 01 01, 00 01 00)

Varhaiskasvatuksen palvelualueesta vastaavan palvelualuejohtajan valinta 1.8.2019 lukien

Tiivistelmä:

Kaupunginvaltuusto on päättänyt muuttaa hallintosääntöä siten, että kunnallinen suomenkielinen varhaiskasvatus, yksityinen varhaiskasvatus sekä varhaiskasvatuksen palveluohjaus kootaan yhden johtajan alaisuuteen varhaiskasvatuksen palvelualueelle 1.8.2019 alkaen. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tulee valita varhaiskasvatuksen palvelualuejohtajan tehtävää ko. ajankohdasta lukien hoitava henkilö.

Kasopelk § 40

Toimialajohtaja Timo Jalonen 28.2.2019:

 

Kaupunginhallitus päätti 5.11.2018 § 421 mm., että sivistystoimialalla kootaan yhden johtajan alaisuuteen kunnallinen suomenkielinen varhaiskasvatus, yksityinen varhaiskasvatus sekä varhaiskasvatuksen palveluohjaus. Päätös edellytti muutoksia kaupungin hallintosääntöön. Kaupunginvaltuusto päätti 25.2.2019 § 27 muuttaa sivistystoimialaa koskevaa hallintosäännön 30 §:ää 1.8.2019 alkaen siten, että em. kaupunginhallituksen päätöksen tarkoittamat varhaiskasvatuksen palveluohjaus, varhaiskasvatuslain mukaiset hankitut varhaiskasvatuspalvelut sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain määräämät kunnalle kuuluvat tehtävät siirretään yhteisten palveluiden palvelualueelta varhaiskasvatuksen palvelualueelle. Samalla perusopetuslain mukainen hankittu esiopetus sekä perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta siirretään varhaiskasvatuksen palvelualueelle. Loput yhteisistä palveluista eli oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelut sekä hanke- ja projektitoiminnan koordinointi siirretään yhteisen hallinnon palvelualueelle. Yhteisten palveluiden palvelualue lakkautetaan.

 

Hallintosäännön 37 §:n mukaisesti kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee palvelualuejohtajan. Toimialajohtaja lähetti sivistystoimialan henkilöstölle 26.2.2019 seuraavan viestin:

 

”Varhaiskasvatuksesta vastaavan palvelualuejohtajan valinta 1.8.2019 lukien:

 

Kaupunginvaltuusto on 25.2.2019 päättänyt, että sivistystoimialalla varhaiskasvatuspalvelut yhdistetään yhden johtajan alaisuuteen ja että tehtävä täytetään toimialan sisäisin järjestelyin. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäviin kuuluu valita palvelualuejohtaja. Palvelualuejohtajan kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, varhaiskasvatuspalvelujen hyvä tuntemus ja riittävä virkaan soveltuva työkokemus.

 

Tehtävä täytetään sisäisin järjestelyin ilman ulkoista hakua ja suostumusmenettely kohdennetaan ensisijaisesti sivistystoimialan palveluksessa olevalle henkilöstölle.

 

Pyydän niitä henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita hoitamaan ko. palvelualuejohtajan tehtävää 1.8.2019 lukien lähettämään suostumuksensa viimeistään perjantaina 8.3.2019 klo 16 mennessä sähköpostiin timo.jalonen@turku.fi. Lisätietoja voi kysyä em. sähköpostilla tai numerosta 0504323646

 

Turussa 26.2.2019, Timo Jalonen toimialajohtaja”

 

Ilmoitettuun määräaikaan mennessä suostumuksensa lähetti kolme henkilöä: palvelualuejohtaja Vesa Kulmala, lastentarhanopettaja Jarkko Romppanen ja palvelualuejohtaja Maija-Liisa Rantanen.

 

Kulmala ja Rantanen täyttävät kaikilta osin viran kelpoisuusehdot, ja kummallakin on pitkä kokemus varhaiskasvatuksesta ja sen hallinnosta eri kunnissa. Romppasen puutteena on, ettei hänellä ole lainkaan esimieskokemusta varhaiskasvatuksen hallinnonalalta.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään, että varhaiskasvatuksen palvelualuejohtajaksi valitaan 1.8.2019 lukien KM Vesa Kulmala. Kulmalan valintaa puoltaa pitkä johtamiskokemus varhaiskasvatuksen eri tehtävissä ja nykyisessä tehtävässä osoitettu kehittämisvalmius, monipuolinen verkostoituminen, laajojen kokonaisuuksien hallinta sekä hyvät neuvottelutaidot.

 

Oheismateriaali 1               Vesa Kulmalan suostumus (vain paperisena, nähtävillä kokouksessa ja ke 13.3.2019 klo 8.15 - 16.00 toimialan hallinnossa osoitteessa Yliopistonkatu 27a, 3. krs)

 

Oheismateriaali 2               Jarkko Romppasen suostumus (vain paperisena, nähtävillä kokouksessa ja ke 13.3.2019 klo 8.15 - 16.00 toimialan hallinnossa osoitteessa Yliopistonkatu 27a, 3. krs)

 

Oheismateriaali 3               Maija-Liisa Rantasen suostumus (vain paperisena, nähtävillä kokouksessa ja ke 13.3.2019 klo 8.15 - 16.00 toimialan hallinnossa osoitteessa Yliopistonkatu 27a, 3. krs)

 

Palvelualuejohtajan valinnan jälkeen valmistellaan uuden organisaation muodostaminen, josta toimialajohtaja päättää. Tämä johtamisjärjestelmäpäätös tuodaan hyvissä ajoin lautakunnan käsittelyyn mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten, koska varainhoitovuoden 2020 talousarvio tulee tehdä uuden organisaation mukaiseksi. Uudessakin vuotta 2020 koskevassa talousarviossa on erikseen näkyvissä kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan ja palveluohjauksen nettokustannukset, koska ne raportoidaan tilastokeskukselle erikseen.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että varhaiskasvatuksen palvelualuejohtajaksi valitaan 1.8.2019 lukien KM Vesa Kulmala.

PäätösAsia pantiin pöydälle Haapasen Hartialan kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Ennen päätöksentekoa äänestettiin asian palauttamisesta. Palautusehdotus hylättiin äänin 9 - 3. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Schauman, Sorto, Aalto, Koivusalo, Gardberg, Laura Rantanen, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala. Oksasen Tuimalan kannattamana tekemän palautusehdotuksen puolesta äänesti heidän lisäkseen Haapanen.

Ronkainen oli poissa kokouksesta. Koivusalo ja Schauman poistuivat kokouksesta äänestyksen jälkeen ennen päätöksentekoa.

Kasopelk § 51

Pöydältä 13.3.2019 § 40

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että KM Vesa Kulmalan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan kunnallisesta viranhaltijalaista annetun lain 23 §:n mukaisesti siten, että hän toimii varhaiskasvatuksen palvelualueesta vastaavana palvelualuejohtajana 1.8.2019 lukien.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Haapanen teki Oksasen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

”Esitän, että varhaiskasvatuksen palvelualuejohtajaksi valitaan 1.8.2019 lukien Maija-Liisa Rantanen.

Perustelut:

Rantasella on pitkä ja monipuolinen kokemus varhaiskasvatuksesta.

Hän on hoitanut nykyisen tehtävänsä erinomaisesti.

Hän on vastannut suuresta osasta varhaiskasvatuksesta nykyisessä tehtävässään.

Hän on perehtynyt hyvin myös esiopetuksen järjestämiseen.

Hänellä on vankka tuntemus Turun päiväkotiverkosta ja vahva luottamus henkilöstön keskuudessa.

Hänellä on laaja asiantuntemus erityisvarhaiskasvatuksesta.”

Haapanen vaati, että varhaiskasvatuksen palvelualueesta vastaava palvelualuejohtaja valitaan suljetuin lipuin toimitettavassa vaalissa.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Hartiala esitti, että ääntenlaskijoina toimisivat kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitut Aalto ja Sini Rantanen. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suljetuin lipuin suoritetussa vaalissa KM Vesa Kulmala sai yhdeksän ääntä ja KM Maija-Liisa Rantanen kaksi ääntä.

Laura Rantanen ja Koivusalo olivat poissa kokouksesta.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, strateginen HR
tpvSivistystoimiala, varhaiskasvatus
tpvSivistystoimialan hallinto, yleishallinto- ja henkilöstöpalvelut
aoKulmala Vesa
aoRantanen Maija-Liisa
aoRomppanen Jarkko