Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta4007.03.20181
Kasvatus- ja opetuslautakunta5121.03.20181

10674-2016 (642, 021)

Puolalan koulun peruskorjauksen aikaisia väistötilajärjestelyjä koskevan päätöksen uudelleenarviointi

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunta on 19.10.2016 § 132 päättänyt, että Puolalan koulun peruskorjauksen ajaksi oppilaat sijoitetaan mm. Sepänkadulla olevaan koulurakennukseen. Sepänkadun koulurakennuksessa on viime aikoina koettu erilaisia sisäilmaoireita, joten lautakunnalle esitetään, että päätös arvioidaan uudelleen.

Kasopelk § 40

Toimialajohtaja Timo Jalonen 2.3.2018:

 

Puolalan koulun Kauppiaskadun yksikön peruskorjausta koskeva hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 26.10.2015 § 180. Tässä vaiheessa ei vielä tehty päätöstä väistötilasta. Kasvatus- ja opetuslauta päätti 19.10.2016 § 132, että koulun peruskorjauksen ajaksi Puolalan koulun 1.-2. -luokkien oppilaat sijoitetaan Topeliuksen kouluun ja 3.-6. -luokkien oppilaat Sepänkadulla olevaan koulurakennukseen.

 

Nyt kasvatus- ja opetuslautakunnan tulisi harkita, onko 19.10.2016 tehtyä väistötilapäätöstä syytä muuttaa siltä osin kuin se koskee Puolalan koulun väistötilaratkaisua Sepänkadulla. Sepänkadun tiloissa oli peruskorjauksen ajan väistötiloissa Turun Normaalikoulun lukio ja tämän jälkeen Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Viimeisin väistö päättyi 26.2.2018. Molempien väistöratkaisujen aikana useat kymmenet sekä henkilökuntaan kuuluvat että opiskelijat kokivat erilaisia sisäilmaoireita, vaikka tiloissa tehtiinkin monia ilmastointiin liittyviä kunnostustöitä. Sivistystoimialan poikkihallinnollinen sisäilmatyöryhmä vastustaa toiminnan jatkamista Sepänkadun koulurakennuksessa.

 

Sepänkadun koulurakennus on tarkoitus myydä. On ajateltu, että Puolalan koulu olisi viimeinen väistökoulu ko. tilassa. Rakennus on käyttöikänsä äärimmäisessä päässä ilman erittäin mittavaa ja hintavaa peruskorjausta.

 

Puolalan koulun peruskorjaus alkaa kesällä eikä vaihtoehtoisia väistötiloja ole tarjolla. Tilapäisen parakkikylän hankkiminen ja pystyttäminen on kallis vaihtoehto, eikä sitä saada paikalle tilausaikojen takia elokuuksi. Tiiviillä keskusta-alueella ei ole sellaista paikkaakaan, jonne parakkikylän voisi pystyttää. Puolalan koulun peruskorjaamisen lykkääminen on tässä vaiheessa hankalaa ja tulisi kaupungille kalliiksi vaihtoehdoksi. Mitään muutakaan vaihtoehtoista väistötilaratkaisua ei ole tiedossa lähitulevaisuudessa.

 

Ammattikorkeakoulun tilat Ruiskadulla ovat vapautumassa kesällä, ja Puolalan koulu mahtuu erinomaisen hyvin siellä oleviin tiloihin. Tilojen kunto ja monipuolisuus on merkittävästi parempi kuin Sepänkadulla tai Puolalan koulun nykyisissä tiloissa Kauppiaskadulla. Ainoa suuri ongelma on Ruiskadun Sepänkatua huonompi tavoitettavuus.

 

Puolalan koulun rehtori Tuomas Nousiainen ja apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokila toteavat, että Ruiskatu 8 soveltuu kohtuullisen hyvin väistötilaksi. Suurimpana haasteena rehtorit pitävät tavoitettavuutta.

 

Joukkoliikenteen edustajan kanssa on käyty neuvotteluja. Bussireitit 12, 18, 61 ja 99 sekä Kaarinaan menevät Föli-bussien reitit ovat väistötilan välittömässä läheisyydessä. Joukkoliikenteen näkökulmasta Ruiskatu on hyvin tavoitettavissa.

 

Oheismateriaali 1               Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös 19.10.2016 § 132

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää muuttaa päätöstään 19.10.2016 § 132 siten, että Puolalan koulun peruskorjauksen aikana käytetään väistötilana Sepänkadun koulurakennuksen sijasta Ruiskadun koulurakennusta kesästä 2018 kesään 2020.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

PäätösAsia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi Hartialan Koivusalon kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kasopelk § 51

Toimialajohtaja Timo Jalonen, tilacontroller Minna Juselius 16.3 2018:

 

Palautuksen aikana on selvitetty eri vaihtoehtojen toteuttamismahdollisuuksia. Vaihtoehtoja on kaikkiaan neljä.

 

Vaihtoehdot:

 

1. Sepänkatu 2

 

Sepänkadulla on helmi-maaliskuussa 2018 teetetty sisäilmastoselvitys rakennusterveysasiantuntijalla (Raksystems Oy). Raportissa kohteen sisäilmaolosuhteita arvioidaan 4-portaisella asteikolla seuraavasti: ”tavanomaisesta poikkeava olosuhde epätodennäköinen”, ”tavanomaisesta poikkeava olosuhde mahdollinen”, ”tavanomaisesta poikkeava olosuhde todennäköinen” ja ”tavanomaisesta poikkeava olosuhde erittäin todennäköinen”. Raportin mukaan Sepänkatu 2:ssa tavanomaisuudesta poikkeava olosuhde on epätodennäköinen.

 

Raportissa kehotetaan tekemään seuraavat toimenpiteet:

-

Ilmastointikojeiden ohjauksen järjestäminen taajuusmuuntajien avulla.

-

 

Ikkunoiden liittymien tiivistäminen seinärakenteisiin, ikkunoiden huoltomaalaus ja tiivisteiden uusiminen.

-

 

 

Ikkunoiden tiivisteisiin on jätetty tuloilmaraot sisäpuolisen ikkunapokan yläreunaan (ilmanvaihtosuunnitelman 1992 mukaisesti). Tiivisterako jätetään myös uusien tiivisteiden asennustyön yhteydessä.

-

 

Kellarikerroksen vanhan saunaosaston/opetustilojen välioven muuttaminen tiivisteillä varustettuun huoneisto-oveen.

 

Nämä kaikki toimenpiteet tullaan tekemään, mikäli kohde jatkaa opetuskäytössä. Kohteen ilmamäärät on mitattu ja tästä on raportti. Tämän pohjalta tiloihin voidaan sijoittaa Puolalan koulun noin 450 oppilasta. Jatkotutkimustarpeita ei raportin mukaan ole. Selvityksen pohjalta ei ole nähtävissä syytä, että tiloja ei voisi käyttää Puolalan koulun väistötilana alkuperäisen suunnitelman mukaan.

 

Sisäilmastoselvitys liitteenä 1.

 

2. Ruiskatu 8

 

Ruiskatu 8:n kiinteistö vapautuu Turun ammattikorkeakoulun käytöstä touko-kesäkuussa 2018. Tällä hetkellä kiinteistössä on noin 1 700 AMK:n opiskelijaa. AMK muuttaa toimintonsa Kupittaalle, jonne rakennetaan laajempaa osaamis- ja innovaatiokeskittymää. Päätökset AMK:n toimintojen keskittämisestä on tehty kaupunginvaltuustossa vuonna 2015. Ruiskadulta vapautuu noin 16 000 m2 tilaa.

 

Puolalan koulun rehtorit ovat käyneet tutustumassa Ruiskadun tiloihin ja tilat on todettu mahdollisiksi väistötiloiksi Puolalan koululle. Tämän jälkeen kohteen kunnosta on esitetty väitteitä, joiden mukaan kiinteistössä on sisäilmaongelmia. Tila on kuitenkin päivittäin useiden satojen opiskelijoiden käytössä, eikä sitä ole todettu terveyttä vaarantavaksi ympäristöksi.

 

Kaupunki omistaa tilat ja Turun AMK Oy on toiminut siellä vuokralla. Omistajalle ei ole tullut toimenpidepyyntöjä koskien sisäilmaa. Vuonna 2017 AMK on teettänyt neljästä tilasta sisäilmaa selvittäviä näytteitä. AMK:n teettämien näytteiden tulosten johdosta ei omistajalta ole pyydetty toimenpiteitä. Vuonna 2018 kohteesta on tullut ammatti-instituutin toimesta yksi sisäilmailmoitus ja yksi sisäilmaselvitysprosessi on kesken. Ainakin toisessa tapauksessa huonon sisäilmakokemuksen taustalla oli hyvin todennäköisesti käytön puutteesta kuivunut viemäri.

 

Myös Ruiskatu 8:n kiinteistöön kohdistuu sen ikään liittyviä korjaustarpeita, mutta nämä eivät ole akuutteja sisäilmaan liittyviä asioita. Ruiskatu 8:n hankesuunnittelun yhteydessä on kohteesta teetetty kuntotutkimus, jossa kohteen korjaustarpeita arvioitiin peruskorjauksen näkökulmasta ja toimenpide-ehdotukset jakautuivat kymmenen vuoden ajanjaksolle. Ruiskadun osalta asian varmistavaa rakennusterveysasiantuntijan lausuntoa odotetaan valmistuvaksi huhtikuun aikana, mutta tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään syytä, etteikö myös Ruiskatua voisi käyttää väistötilana.

 

3. Parakkivaihtoehto

 

Sivistystoimiala on edellyttänyt, että Sepänkadun ja Ruiskadun lisäksi selvitetään myös parakkivaihtoehto. Parakkitiloja tarvittaisiin noin 450 oppilaalle ja 30 opettajalle. Karkean tilaohjelman pohjalta tilantarve on noin 1 400 m2 + käytävät ja tekniset tilat. Tämä tilamäärä tulee kyseeseen siinä tapauksessa, että parakit voitaisiin sijoittaa olemassa olevan koulun lähelle, jolloin parakeissa on vain perusluokkatilat, opettajien tila, työhuoneita ja wc:t. Mikäli parakki jouduttaisiin sijoittamaan erilleen muista tukitoiminnoista, on tilantarve noin 1 800 m2 + käytävät ja tekniset tilat. Liikuntatilat eivät sisälly kumpaankaan vaihtoehtoon, vaan olettamus on, että liikunta järjestetään joka tapauksessa muualla.

 

Sijoituspaikaksi parakeille on alustavasti suunniteltu Rieskalähteen koulun pihaa/hiekkakenttää tai Klassikon lukion parkkipaikkaa. Molempia pidetään mahdollisena, mutta molempiin liittyy haasteita. Parakkitilat tulisi molemmissa vaihtoehdoissa todennäköisesti toteuttaa kahteen kerrokseen.

 

Rieskalähteen koulun piha on käytännön toiminnan kannalta parempi vaihtoehto, sillä Puolalan koulu voisi tukeutua Rieskalähteen koulun ruokailu-, liikunta- ja käsityötiloihin. Sijoituksesta riippuen parakit veisivät ehkä merkittävästikin tilaa pysäköinniltä.

 

Klassikon lukion pihaa sijoitusvaihtoehtona puoltaa keskustasijainti, mutta huomioitava on, että hyvin todennäköisesti kaikki pihan parkkipaikat lähtisivät pois käytöstä ja piha-alue jäisi silti kovin pieneksi alakoulun tarpeet huomioon ottaen. Klassikon lukion tilat ovat Rieskalähdettä ahtaammat eivätkä tue alakoulun tarpeita.

 

Kumpikaan sijoitusvaihtoehdoista ei noudata tämän hetken kaavaehtoja, mutta tilapäinen rakennuslupa voidaan tästä huolimatta myöntää. Rakennusluvan kaikki edellytykset arvioidaan lupavalmistelun yhteydessä.

 

Hyvin alustava kustannusarvio (vuosivuokra) parakeille on noin 600 000 – 900 000 euroa vuodessa ja tarve noin kahdeksi vuodeksi. Lopullinen hinta selviää vasta kilpailutuksen kautta, mutta arvio perustuu aikaisempiin parakkihankintoihin, lyhyeen vuokra-aikaan ja sisältää myös perustamiskustannukset. Budjetissa ei ole tällä hetkellä varauduttu ko. parakkihankintaan, joten mikäli hankkeeseen ryhdytään, tulee rahoitusasia käsitellä mahdollisesti kaupunginvaltuustossa. Tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen mukaan päätöksen hankinnasta tekee kaupunginvaltuusto, kun kyse on yli 300 000 euron vuosivuokrasta. Tämä tulee huomioida kokonaisaikataulussa.

 

Käytännössä siis mikäli kasvatus- ja opetuslautakunta päätyisi kokouksessaan 21.3.2018 Puolalan väistötilojen osalta (Sepänkadun korvaava osuus) parakkiratkaisuun, tulisi asia saattaa kaupunginhallituksen seuraavaan mahdolliseen kokoukseen ja edelleen kaupunginvaltuustoon. Seuraava valtuuston kokous on 16.4.2018. Mikäli valtuusto hyväksyy parakkihankinnan, voidaan kilpailutus käynnistää. Tarjoukset voitaisiin saada arviolta toukokuun aikana. Tämän jälkeen toimittaja tulee vielä valita ja päätös tulisi lainvoimaiseksi arviolta kesäkuun lopussa. Rakennuslupaprosessiin tulisi varata aikaa noin 2 kuukautta. Perustuksia päästäisiin tekemään ehkä elokuussa ja sen jälkeen vasta pystyttämään parakkeja.

 

Tämä aikatauluarvio on hyvin suuntaa antava ja sisältää erilaisia epävarmuustekijöitä. Parakkien toimitusaika on toimittajien tilanteesta ja hankinnan koosta riippuen noin 2 - 5 kk, ja siten parakkiratkaisu on mahdollisesti toteutettavissa vuoden 2018 loppuun mennessä, mutta ei elokuuksi.

 

4. Luokkien hajasijoittamien kaupungin eri peruskouluihin

 

Tämä vaihtoehto tarkoittaisi käytännössä yksittäisten luokkien sijoittamisen eri puolille kaupunkia Syvälahdesta Runosmäkeen. Malli on toteutettavissa, koska yksittäisissä kouluissa on jonkin verran vapaata tilaa. Tämä tarkoittaisi käytännössä Puolalan koulun alaluokkien hajautumista niin moneen toimipaikkaan, että olisi luontevinta liittää luokat opettajineen osaksi sijoittavaa peruskoulua. Luokkakokonaisuudet pysyisivät tässäkin vaihtoehdossa ehyinä, mutta vaihtoehto hajoittaa täydellisesti toimivan kouluyhteisön.

 

Yhteenveto

 

Puolalan koulun peruskorjausurakan on määrä käynnistyä 4.6.2018, jolloin Kauppiaskadun tilojen tulee olla tyhjät. Tästä aikataulusta ei ole varaa joustaa, sillä mikäli urakkaa ei päästä aloittamaan sovittuun aikaan, on mahdollista, että hankkeessa kumppanina oleva urakoitsija ei sitoudu uuteen aikatauluun. Tämä on rahallinen tappio mutta myös aikataulullinen ongelma, sillä hanke jouduttaisiin kilpailuttamaan kokonaan uudestaan ja hanke viivästyy merkittävästi. Koulu on huonossa kunnossa, eikä peruskorjausta pidä enää siirtää.

 

Sepänkatu 2:n kohteesta on tilattu rakennusterveysasiantuntijan sisäilmastoselvitys, joka on esitetty liitteenä 1. Sen pohjalta ei ole todettavissa, etteikö tiloja voisi käyttää vielä Puolalan koulun väistötiloina.

 

Ruiskadun osalta asian varmistavaa rakennusterveysasiantuntijan lausuntoa odotetaan valmistuvaksi huhtikuun aikana, mutta tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään syytä, etteikö myös Ruiskatua voisi käyttää väistötilana.

 

Mikäli päädytään parakkiratkaisuun, tulee Puolalan koulun oppilaat elokuussa koulun alkaessa sijoittaa jonnekin muualle, sillä parakkeja ei vielä silloin ole käytössä. Tällöin koulun irtaimisto tulee sijoittaa varastokontteihin parakkiratkaisun toteutumiseen saakka. Kouluyhteisön hajauttaminen eri kouluihin ei ole onnistunut ratkaisu.

 

Liite 1                                  Sisäilmastoselvitys

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää pysyttää 19.10.2016 § 132 tekemänsä päätöksen, jonka mukaan Puolalan koulun peruskorjauksen aikana käytetään väistötilana Sepänkadun koulurakennusta kesästä 2018 kesään 2020. Kasvatus- ja opetuslautakunta edellyttää, että kiinteistössä tehdään kuntoraportissa mainitut korjaustyöt.

PäätösKasvatus- ja opetuslautakunta totesi, että Sepänkadun kiinteistö ei sovellu Puolalan alakoulun väistötilaksi. Lautakunnalle toimitettu Raksystemsin 1.3.2018 päivätty sisäilmastoselvitys ei täytä terveydensuojelulaissa mainitun kuntotutkimuksen vaatimuksia mahdollisen terveyshaitan selvittämiseksi ja näin ollen rakennuksen turvallisuutta ei voida todentaa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että Puolalan alakoulun väistötilatarve tulee ratkaista vuokraamalla parakit Puolalan alakoulun remontin ajaksi. Lautakunta kiirehtii kaupunginhallitusta sekä kaupunkiympäristötoimialaa aloittamaan parakkien hankintaprosessin välittömästi, jotta ratkaisu voidaan toteuttaa mahdollisimman pian. Mikäli parakkiratkaisua ei saada käyttöön perusopetuksen alkaessa elokuussa 2018, on väliaikainen tilatarve ratkaistava jollakin muulla tavoin, esimerkiksi hajasijoittamalla luokat Turun muihin peruskouluihin, ennen parakkien valmistumista. Tämä ratkaisu tuodaan erikseen kasvatus- ja opetuslautakunnan päätettäväksi, mikäli sellainen ratkaisu tarvitaan.

Päätöksenteko

Ennen päätöksentekoa äänestettiin Koivusalon Aallon kannattamana tekemästä pöydällepanoehdotuksesta. Pöydällepanoehdotus hylättiin äänin 8 – 3, 2 tyhjää. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Ronkainen, Schauman, Sorto, Haapanen, Oksanen, Liljenbäck, Karlsson ja Laura Rantanen. Pöydällepanoehdotuksen puolesta äänestivät Aalto, Koivusalo ja Hartiala. Rusi ja Sini Rantanen äänestivät tyhjää.

Päätös asiassa tehtiin äänin 8 - 5. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen Karlssonin Oksasen kannattamana tekemän ehdotuksen puolesta äänestivät Ronkainen, Schauman, Sorto, Haapanen, Oksanen, Liljenbäck, Karlsson ja Laura Rantanen. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Aalto, Koivusalo, Rusi, Sini Rantanen ja Hartiala.

Hartiala, Rusi ja Koivusalo ilmoittivat eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan.

Tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi, tilacontroller Minna Juselius ja kiinteistön ylläpitoinsinööri Janne Virtanen olivat kokouksessa vastaamassa kysymyksiin.

Jakelu

tpvKaupunkiympäristötoimiala
tpvTilapalvelukeskus
tpvJalonen Timo


Liitteet:

Kasopelk § 51
Liite 1:Sisäilmastoselvitys