Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta10005.06.20135

4795-2013 (653)

Katedralskolanin väistötilajärjestelyt 1.8.2014 lukien

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 100

Suunnittelupäällikkö Tapio Alapaattikoski:

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 3.12.2012 vuosien 2013 -2016 rakennusinvestointiohjelman. Hyväksytyssä ohjelmassa on mukana Katedralskolanin peruskorjaus. Hankkeen kustannusarvio on 7 430 000 euroa.

 

Hanketta varten on varattu 2 000 000 euroa vuodelle 2013, 1 000 000 euroa vuodelle 2014 ja 4 380 000 euroa vuodelle 2015.

 

Hanke käsittää kiinteistön perustusten vahvistamisen ja sisäpuoliset korjaustyöt. Perustustyöt on ollut tarkoitus käynnistää loppukeväästä 2013 ja saattaa päätökseen alkusyksystä 2013. Lukio on tämän aikataulun mukaisesti jo tyhjentänyt ns. lisäsiiven tiloja.

 

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 22.5.2013 esittää kaupunginhallitukselle päätettäväksi, että esitetyt toimenpiteet investointikohteiden siirtämiseksi tai poistamiseksi toteutetaan vuoden 2013 talousarviossa pysymiseksi.

 

Yhtenä toimenpiteenä johtokunnan esityksessä on Katedralskolanin kiinteistön peruskorjaukseen vuoden 2013 talousarviossa varattujen määrärahojen (2 000 000 euroa) supistaminen yhteensä 1 940 000 eurolla, jolloin hanketta varten jäisi vuodelle 2013 vain 60 000 euroa. Päätöksen liitemateriaalissa todetaan, että hankkeen aloitus siirtyy vuodella.

 

Sivistystoimialan Talouspalvelut on keskustellut Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelujen edustajien kanssa esityksen toteuttamisen vaikutuksista hankkeen aikatauluun. Keskusteluissa on todettu, että

 

-perustusten vahvistustyöt siirtyvät vuodelle 2014 siten, että työt käynnistyvät alkukesästä 2014

-sisäpuoliset korjaustyöt käynnistyvät aikaisemmin sovitun aikataulun mukaisesti kesällä 2014, ja ne jatkuvat vuoden 2015 loppuun

 

Töiden siirtyminen vuodella koskee siis vain ulkopuolisten perustustöiden aloittamista. Muuten ei aikataulu ole muuttumassa.

 

Säästötoimenpiteet, mikäli ne toteutetaan, evät näin ollen vaikuta väistötilatarpeeseen. Opetustoiminta täytyy korjaustöiden vuoksi siirtää kokonaan muihin tiloihin ajalla 1.8.2014- 31.12.2015. Esille on käydyissä neuvotteluissa noussut seuraavat väistötilamahdollisuudet:

 

1.Juhana Herttuan koulukiinteistö, Hansakatu 2

 

-Juhana Herttuan lukion toiminta lakkaa 31.7.2013, ja lukion tilat vapautuvat muuhun käyttöön

-Topeliuksen koulu ottaa lukiolta vapautuvat tilat kokonaan käyttöönsä, mutta tilasuunnittelussa on varauduttu niiden käyttämiseen lähivuosina Katedralskolanin, ja myöhemmin mahdollisesti ainakin Puolalan koulutalon (Kauppiaskatu 14), peruskorjausten aikaisena väistötilana

-Lukiolla (324 opiskelijaa) on Hansakatu 2:ssa käytössään 11 tavallista luokkatilaa ja lisäksi kielistudio ja kuvataideluokka, yhteensä siis 13 luokkatilaa, lisäksi lukio käyttää toiminnassaan yhdessä peruskoulun (Topeliuksen koulu) kanssa myös talon muita tiloja, mm. ruokailu- ja liikuntatiloja

-Tilat ovat määrällisesti riittävät Katedralskolanin väistötiloiksi

 

2.Aboa Maren (Ammattikorkeakoulu Novia) tilat

 

-Aboa Mare Akatemia ja Training Centre on siirtynyt uusiin tiloihin, Juhana Herttuan Puistokatu 21

-Ruotsinkieliseltä ammattikorkeakoululta on muuton seurauksena vapautunut Juhana Herttuan koulukiinteistön vierestä, Malminkatu 5, tiloja noin 3 600 m2, omistaja (Åbo Akademin säätiö) on valmis vuokraamaan tilat Turun kaupungille

-Kiinteistötoimipalvelujen Tilapalvelujen, Sivistystoimialan Tilapalvelujen sekä Katedralskolanin edustajat tekivät yhdessä omistajan edustajien kanssa katselmuksen ko. tiloissa 2.5.2013

-Tilojen vuokra on ilman korjaustöitä omistajan ilmoituksen mukaan 5,50 euroa/m2

-Osa tiloista (noin 150 -200 m2) voidaan keskustelujen perusteella jättää vuokra-alueen ulkopuolelle, koska niihin on oma erillinen sisäänkäynti

-Mahdollisesti vuokrattavien tilojen (noin 3 400 m2) vuokra on em. perustein vuositasolla noin 224 400 euroa, koko vuokra-ajalta (1.8.2014 -31.12.2015) vuokrakustannukset olisivat noin 317 900 euroa

-Em. vuokra-arviossa ei vielä ole otettu huomioon välttämättömien korjaustöiden vaikutuksia

-Varsinaista kuntotutkimusta ei tiloissa ole tehty

-Omistaja on kuitenkin valmis tekemään tiloissa kuntotutkimuksen, mikäli kaupunki päätyy tilat vuokraamaan, ennen kuin kaupunki lopullisesti sitoutuu vuokraukseen

 

3. Parakkitilat

 

-Tässä vaihtoehdossa vuokrataan riittävä määrä parakkitiloja, jotka sijoitetaan jonkin olemassa olevan lukio- tai yläkoulukiinteistön viereen

-Tällöin Katedralskolan voisi hyödyntää vieressä olevan koulutalon aineopetus-, ruokailu- ja liikuntatiloja

-Omien parakkitilojen vähimmäistarve on yhdeksän (9) 65 -70 m2:n luokkatilaa teoriaopetusta varten

-Wc - ja aulatilat huomioon ottaen tilantarve olisi 760 -820 huoneistom2

-Tilojen vuokra kuukaudessa olisi arviolta noin 15 200 -16 400 euroa, ja vuositasolla noin 182 400- 196 800 euroa, ja koko vuokra-ajalta (1.8.2014-31.12.2015) 258 400 – 278 800 euroa

-Vuokra tarkentuu, jos vaihtoehtoon päädyttäisiin, jatkosuunnittelun yhteydessä

-Potentiaalisena sijoituspaikkana on esim. Kastun koulutalon kenttä, mitään tarkempia keskusteluja Kastun koulutalon aineopetustilojen, liikuntatilojen, ruokailutilojen jne. riittävyydestä sekä Raunistulan koululle että Katedralskolanille ei kuitenkaan ole käyty

 

Kiinteistötoimialan Tilapalvelut on 6.5.2013 toimittanut Sivistystoimialan Tilapalveluille näkemyksensä Novian tilojen kunnosta.

 

Oheismateriaali 1               Rakennuttamispäällikkö Merja Lumme 6.5.2013

 

Yhteenvetona rakennuttamispäällikkö toteaa, että kohde vaatii muutaman sadantuhannen euron korjauksen, ennen kuin se otetaan lukiokäyttöön. Tehtävät korjaustyöt nostavat vuokrakustannuksia. Tarkempia vaikutuksia ei ole tässä vaiheessa arvioitu.

 

Juhana Herttuan koulukiinteistössä on tiloja kaikkiaan 4 421 huoneistom2. Tilojen vuokra - ym. käyttökuluja varten on varattu yhteensä 640 733 euroa vuoden 2013 talousarviossa. Tästä lukion laskennallinen osuus on 429 291 euroa (67 %).

 

Tilat ja tilakustannukset siirtyvät kokonaan perusopetuksen tulosalueelle 1.8.2013 lukien, ellei muusta ratkaisusta päätetä.

 

Topeliuksen koulun vuosiluokilla 7-9 oli syksyllä 2012 yhteensä 174 oppilasta. Oppilasmäärää ei ole perusteltua korottaa mitenkään merkittävästi ennen suunniteltuja väistötilakäyttöjä ja tilojen peruskorjausta.

 

Juhana Herttuan koulutalon peruskorjatut tilat riittävät vuosikymmenen loppupuolella noin 310 oppilaalle.

 

Katedralskolanin, Vanha Suurtori 1, käytössä on kaikkiaan 3 860 m2. Opiskelijoita on lukuvuonna 2012 -2013 yhteensä 283. Tilojen vuokrakustannuksia varten on varattu 386 470 euroa vuoden 2013 talousarviossa.

 

Juhana Herttuan koulukiinteistön tilojen käyttö väistötiloina ei lisää sivistystoimialan vuokrakustannuksia, koska tilat pysyvät koko ajan omassa käytössä. Ulkopuolisten tilojen (Novian tilat, parakkitilat) käyttö sen sijaan lisää ko. kustannuksia.

 

Vuokrakustannuksia nostaviin ulkopuolisiin tiloihin päätymiseen täytyy näin ollen olla vahvat perustelut.

 

Esille on keskusteluissa nostettu Juhana Herttuan koulukiinteistön huono kunto ja mahdolliset sisäilmaongelmat, sekä tilojen turvallisuus. Vuonna 1961 valmistuneen talon korjaustarve nousi esille jo 2000-luvun alussa. Silloin alettiin valmistella Pakkarinkatu 10:n ja Hansakatu 2:n tilojen peruskorjausta Topeliuksen koulua ja Juhana Herttuan lukiota varten.

 

Rakennushankkeen 1.vaihe (Pakkarinkatu 10:n tilojen peruskorjaus) toteutettiin vuosina 2007 -2008.

 

Juhana Herttuan koulutaloa koskeva kosteustekninen kuntotutkimus valmistui vuonna 2004. Kiinteistön kiireellisiin korjaustöihin käytettiin vuosina 2000 -2007 kaikkiaan noin 2,1 miljoona euroa. Ruokasali - ja keittiötilat saneerattiin vesivuotovaurioiden vuoksi, ikkunoita ja putkistoja korjattiin jne.

 

Kiinteistön ikä ja tekninen kunto edellyttää kuitenkin tilojen täysimittaista saneerausta. Kaupunginvaltuuston 3.12.2012 hyväksymässä vuosien 2013 -2016 investointiohjelmassa onkin varattu Juhan Herttuan koulukiinteistön peruskorjausta varten 200 000 euroa vuonna 2015 ja 4 900 000 euroa vuonna 2016.

 

Hankkeen toteuttamisaikataulu tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä.

 

Se, että jokin kiinteistö on valtuuston hyväksymällä peruskorjauslistalla, ei ole merkki tilojen soveltumattomuudesta opetuskäyttöön. Peruskorjauslistalla on Juhana Herttuan koulutalon lisäksi monia muitakin koulu- ja päiväkotikiinteistöjä, joissa toiminta jatkuu täysipainoisesti remonttia odotellessa.

 

Ympäristöterveydenhuolto teki tarkastuksen Juhana Herttuan tiloissa 19.2.2013 terveydensuojeluviranomaiselle tehdyn valituksen vuoksi. Tarkastuspöytäkirjassa, joka on päivätty 1.3.2013, todetaan ympäristöterveydenhuollon johtopäätöksenä seuraavaa:


”Tarkastuksen, mittausten ja muiden selvitysten perusteella ei ole syytä olettaa, että koulussa opiskelu aiheuttaisi terveyshaittaa, joka vaatisi koulun tai sen osien käytön rajoittamista.”

 

Luokissa tehtiin CO2-mittauksia 1.3.20133. Parissa luokassa todettiin hiilidioksidipitoisuuden olevan suositusarvoa korkeampi.

 

Ympäristöterveydenhuolto edellytti tarkastuspöytäkirjassaan, että kiinteistön omistajan tulee toimittaa 2.4.2013 mennessä ympäristöterveydenhuoltoon selvitys siitä, miten luokkien, joissa CO2-nousua todettiin, ilmanvaihtoa tehostetaan. Toimenpiteiden vaikutus tulee varmistaa CO2-mittauksin.

 

Kiinteistötoimialan Tilapalvelut on tarkastuksen perusteella tutkinut ko. luokkien koneellisen ilmanvaihdon toimivuuden ja tilannut pariin luokkatilaan poistoilman määrän mittaukset. Koulua on kehotettu huolehtimaan luokkien tuuletuksesta välituntisin.

 

Työterveyshuolto teki työpaikkakäynnin Juhana Herttuan lukioon 24.4.2013. Käynti ei sinällään suoraan liittynyt ympäristöterveydenhuollon tarkastuskäyntiin. Tarkastusraportti valmistui 14.5.2013.

 

Raportissa suositellaan selvitettäväksi ilmanvaihdon riittävyys koulut iloissa ja jatkossa tehtäväksi aiemmin suunnitellut korjaustoimenpiteet ilmanvaihdon parantamiseksi.

 

Muut suositukset koskevat mm. teknisen työn tilojen peruskorjausta ja kotitaloustilojen liesituulettimien suodattimien säännöllistä puhdistamista.

 

Raportissa todetaan, että työterveyshuollon saamien tietojen mukaan yhdellä työntekijällä on ollut työpaikalla oireilua, joita on epäilty sisäilmaperäisiksi. Työterveyshuollon tiedossa ei ole oireilua muilla työntekijöillä.

 

Mahdollisesti oireilevia työntekijöitä suositellaan hakeutumaan tutkimuksiin työterveyshuoltoon. Suositus on vakio-ohje kaikille kouluille.

 

Raportti ei miltään osin anna aihetta epäilyihin siitä, että työskentelyä Juhana Herttuan koulukiinteistössä olisi rajoitettava.

 

Kouluterveydenhuolto on tehnyt oirekyselyn Juhana Herttuan oppilaille toukokuussa 2013. Raportti valmistunee kesäkuun 2013 alkupuolella.

 

Koulutyö kiinteistössä jatkuu toistaiseksi normaalisti.

 

Todettavissa on, että

 

-Katedralskolanin toiminnan siirtäminen Juhana Herttuan tiloihin 1.8.2014 lukien on sivistystoimialan sisäinen ratkaisu ja lautakunnan päätettävissä.

 

-Mikäli lautakunta päätyy ulkopuolisten tilojen vuokraukseen, se tekee vuokrauksesta esityksen Kiinteistötoimialan Tilapalveluille, joka vastaa tältä osin tilojen vuokraamisen jatkovalmistelusta

 

Ruotsinkielinen jaosto merkitsi kokouksessaan 25.4.2013 tiedoksi selvityksen Katedralskolanin väistötilajärjestelyistä 1.8.2014 lukien. Jaosto antoi asiasta lausuntonsa lautakunnalle.

 

Liite 1                                  Ruotsinkielinen jaosto 25.4.2013

 

Jaosto esittää Novian tilojen vuokraamista Katedralskolanin käyttöön toiminnallisesti parempina ja väljempinä tiloina.

 

Rehtori Bertel Wahlström on 2.5.2013 antanut asiasta lausuntonsa.

 

Liite 2                                  Rehtori Bertel Wahlström 2.5.2013

 

Bertel Wahlström on täydentänyt lausuntoaan 10.5.2013

 

Liite 3                                  Rehtori Bertel Wahlström 10.5.2013

 

Rehtori pitää Novian tiloja esitetyistä vaihtoehdoista toiminnallisesti parhaimpana.

 

Ympäristöterveydenhuolto teki tarkastuksen Novian tiloissa 29.5.2013.

 

Liite 4                                  Ympäristöterveydenhuollon lausunto 29.5.2013

 

Jos Novian tilat otetaan uudestaan koulukäyttöön, se edellyttää ympäristöterveydenhuollon lausunnon mukaan terveydensuojelulain 13 §:n mukaista hyväksymistä.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta tekee katselmuksen Novian tiloissa, Malminkatu 5, sekä Juhana Herttuan koulukiinteistössä, Hansakatu 2, 3.6.2013.

 

Sivistystoimialan Tilapalvelut katsoo edellä olevaan viitaten, että ei ole nähtävissä mitään Juhana Herttuan koulutalon kuntoon tai tilojen riittävyyteen liittyviä esteitä sille, että ko. tiloja käytetään Katedralskolanin lukion väistötiloina ajalla 1.8.2014- 31.12.2015.

 

Myös taloudelliset näkökohdat puoltavat sivistystoimialan hallinnassa jo olevien tilojen käyttämistä väistötiloina, koska ulkopuolisten tilojen vuokraaminen tuottaa sivistystoimialalle merkittäviä lisäkustannuksia.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus         Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Katedralskolanin toiminta siirretään koulukiinteistön peruskorjauksen vuoksi Juhana Herttuan koulutaloon ajalla 1.8.2014 -31.12.2015.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Schaumanin ehdotus asian pöydälle panemisesta raukesi kannatuksen puuttuessa.

Schauman ilmoitti eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan perustellen sitä seuraavasti: ”Jag föreslog bordläggning av ärende 5 för att nämnden skulle hinna få resultaten av symptomkartläggningen som gjorts på Juhana Herttuan lukio till behandling. Denna kartläggning var en av de åtgärder som svenska sektionen bad att skulle genomföras innan beslutet om tillfälliga utrymmen tas. Mitt förslag fick tyvärr inte understöd.”

Jakelu

esiKiinteistöliikelaitos, tilapalvelut


Liitteet:

Kasopelk § 100
Liite 1:Ruotsinkielinen jaosto 25.4.2013
Liite 2:Rehtori Bertel Wahlström 2.5.2013
Liite 3:Rehtori Bertel Wahlström 10.5.2013
Liite 4:Ympäristöterveydenhuollon lausunto 29.5.2013