Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus38616.09.20133
Kaupunginvaltuusto17823.09.20136

10297-2013 (014, 011)

Nuorisovaltuuston perustaminen

Tiivistelmä:

Turkuun ehdotetaan perustettavaksi nuorisovaltuusto, joka aloittaa toimintansa vuonna 2014. Nuorisovaltuusto on nuorten edustaja ja asiantuntijaelin sekä kunnallinen vaikuttaja nuorten asioissa. Ehdokkaiksi voivat asettua Turussa yläkoulujen, lukioiden ja ammatti-instituutin koulutaloissa opiskelevat 13 - 18 -vuotiaat. Jokaisesta koulutalosta valitaan yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Nuorisovaltuuston aloittaessa toimintansa lakkautetaan Nuortenturku -foorumin toiminta.

Kh § 386

Erityisasiantuntija Juha Rantasaari, osastopäällikkö Ritva Jykelä ja nuorisosihteeri Mirja Teräs 2.9.2013:

Taustaa

Nuorisolain (72/2006) 8 §:n mukaan ”Nuorille on järjestettävä mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.” Lain 2 §:ssä nuorilla tarkoitetaan alle 29 -vuotiaita (0–28 -vuotiaat). Lain 4 §:ssä säädetään nuorisopoliittisesta kehittämisohjelmasta, joka hyväksytään joka neljäs vuosi.

Valtioneuvosto hyväksyi 8.12.2011 Lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman vuosille 2012–2015. Ohjelman kärkeen on nostettu lasten ja nuorten kuuleminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n teettämästä Nuorten paneeli 2011 -tutkimuksesta nousee vahvasti esille se, ettei nuoria tulisi jättää vuorovaikutuksen ulkopuolelle. Nuoret kokevat, että heillä olisi paljon annettavaa päätöksiä tehtäessä. Heidän vaikutusmahdollisuuksiaan tulisi lisätä erityisesti kunnallisessa päätöksenteossa sekä kouluun ja harrastuksiin liittyvissä asioissa.

Turussa on toiminut kaupunginhallituksen 17.3.2003 § 277 päätöksen mukainen Nuortenturku -foorumi. Siinä 13–18 -vuotiaat nuoret ovat voineet osallistua vuosittain päätöskokoukseen määrärahan jakamisesta nuorten hankkeisiin. Nuortenturku -foorumin toiminnassa on ollut myös kevätkokouksia hankkeiden toteutumisesta, info- ja koulutustilaisuuksia kaupungin henkilöstölle, nuorten kehittämisryhmiä, hallintokuntien edustajista koottu tukiryhmä, nuorten ja päättäjien tapaamisia sekä tilaisuuksia nuorille. Hankkeita on toteutettu ensisijaisesti kouluissa sekä muutaman kerran nuorisotaloilla.

Nuorisolautakunta teki 28.4.2011 § 58 esityksen nuorten osallisuuden ja kuulemisen kehittämisestä ja nuorisovaltuuston perustamisesta. Turun kaupungin hallinnon uudistamiseen liittyen vuonna 2012 Osallisuuden ohjausryhmä (pj erityisasiantuntija Juha Rantasaari) ja sen alatyöryhmät kokosivat monipuolista materiaalia osallisuudesta ja kuulemisesta. Lapset ja nuoret -alatyöryhmän vastuuhenkilöinä olivat nuorisotoimesta osastopäällikkö Ritva Jykelä ja opetustoimesta palvelujohtaja Vesa Kulmala. Tiiviimmin nuorten osuuden valmisteluun osallistui yhdeksän muuta henkilöä ko. hallintokunnista. Nuorten ideoita ja kommentteja kerättiin Nuortenturku -foorumin kevätkokouksessa.  Lisäksi järjestettiin työpaja kaupungin henkilöstölle.

Ohjausryhmä kokosi loppuraportin ja laati esityksen Turun kaupungin osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalliksi. Lasten ja nuorten osallisuuden kehittäminen sisältää monipuolisesti tavoitteita, toimenpiteitä ja keinoja esim. nuorisovaltuuston. Vastuutaho varhaiskasvatuksen ja alakouluikäisten järjestelmässä on sivistystoimiala. Nuorten, 13–18 -vuotiaiden, osallisuus- ja kuulemisjärjestelmässä vastuu on vapaa-aikatoimialan nuorisopalveluilla. Valtuustoryhmät ja nuorisolautakunta antoivat lausunnot ehdotuksista. Toimintamalli hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 18.12.2012 § 605.

Nuorisovaltuusto-ehdotuksen valmistelu

Hallintoryhmän johtajan 12.3.2013 § 20 nimeämä, toimialojen edustajista koostuva osallisuusverkosto (pj erityisasiantuntija Juha Rantasaari) päätti ensimmäisessä kokouksessaan, että hyväksytyn toimintamallin yhtenä pilottina valmistellaan ehdotus nuorisovaltuustosta. Nuorisopalvelujen osastopäällikkö Ritva Jykelä ja nuorisosihteeri Mirja Teräs sekä sivistystoimialan suunnittelija Paula Gestranius, ohjelmatoiminnan koordinaattori Satu Hovi, suunnittelija Mia Hoikka ja suunnittelija Tiina Heimo ovat toimineet työryhmänä.

Perusmateriaalina on ollut mm. vuonna 2012 koottu aineisto sekä nuorisolautakunnan esitys vuodelta 2011 ja lausunto vuodelta 2012. Luonnosta on käsitelty kaupungin henkilöstön työpajassa 23.4.2013 sekä nuorten työpajassa 6.5.2013 ja Nuortenturku -foorumin kevätkokouksen työpajassa 20.5.2013. Alkuvaiheessa luonnoksessa oli monista kohdista useita vaihtoehtoja. Lopulliseen versioon valikoituivat ne, jotka saivat eniten kannatusta valmisteluun osallistuneilta, erityisesti nuorilta. Luonnoksesta on pyydetty Valtakunnallisen Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton Nuva ry:n lausunto ja kerätty nuorten kommentteja sähköisen Aloitekanavan kautta.  Ehdotus esiteltiin kaupunginhallituksen iltakoulussa 12.8.2013.

Mikä muuttuu?

Turkulaisten ja Turussa kouluja käyvien/opiskelevien nuorten osallisuutta ja kuulemista kehitetään monilla tasoilla ja tavoilla: Nuorisolautakunta on päättänyt ottaa käyttöön ”Itse tehty” -rahoituksen, jossa nuoret saavat rahaa omiin hankkeisiinsa. Vimmassa on aloittanut tänä syksynä nuorten oma toimitusryhmä NUTO. Tavoitteena on, että kaikilla kouluilla, oppilaitoksissa ja nuorisotaloilla tarjotaan nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua suunnitteluun. Kaupungin henkilöstölle ja luottamushenkilöille tarjotaan säännöllistä koulutusta. Toimialojen osallisuusvastaavien lisäksi toimialojen sisälle nimetään osallisuuden vastuuhenkilöitä, joiden tehtävänä on tukea ja kannustaa nuoria osallisuustoiminnassa.

Nuorisovaltuusto on ”virallisin” osa nuorten osallisuusjärjestelmästä toimintakausineen ja säännöllisine kokouksineen. Se on nuorten edustaja ja asiantuntijaelin Turun kaupungissa ja toimii nuorten asioissa kunnallisena vaikuttajana. Näin nuoret voivat osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin ja tärkeiksi kokemiinsa asioihin ja päätöksiin. Nuorisovaltuusto on näin ollen yksi kanava nuorten mielipiteiden, ehdotusten ja palautteen välittämisessä valmisteluun ja päätöksentekoon. Kukin luottamuselin ja toimiala voi hyödyntää ja halutessaan kuulla sen kautta nuoria esim. valmistelussa olevista asioista.

Nuorisovaltuuston perustamisen yhteydessä on syytä lakkauttaa Nuortenturku -foorumin toiminta.

Perustaminen

Nuorisovaltuuston varsinainen toimintakausi alkaa vuoden 2014 alusta. Valmistelu, viestintä ja ohjeistus syksyllä 2013 hoidetaan nuorisopalvelujen ja sivistystoimialan edustajien sekä valmisteluun osallistuneiden ja muiden kiinnostuneiden nuorten (oppilaskunnista ja nuorisotaloilta) kanssa. Ohjeistus hoidetaan infotilaisuuksissa koulujen ja oppilaskuntien edustajille sekä kirjallisesti. Ensimmäiset vaalit toteutetaan kouluissa sekä koulujen ulkopuolisille nuorille Vimmassa.

Nuorisovaltuuston koko ja toimikausi 

Jokaisesta koulutalosta valitaan nuorisovaltuustoon äänimäärän perusteella yksi varsinainen edustaja ja yksi varaedustaja. Näin varmistetaan maantieteellinen, ikäjakauma- ym. hajautuminen.  Lukioita on Turussa 7, ammatti-oppilaitoksia 5 ja yläkouluja 17 sekä Turun normaalikoulu ja Turun Steiner koulu. Eli yhteensä nuorisovaltuustoon tulee 31 varsinaista ja 31 varajäsentä. Nuorisovaltuusto perustaa harkintansa mukaan kehittämis- ja muita ryhmiä, joissa voi olla myös valtuuston ulkopuolisia jäseniä.

Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Ehdokkaat ja vaalit 

Turussa yläkoulujen (kaupungin koulut, Normaalikoulu, Steinerkoulu), lukioiden ja ammatti-instituutin koulutaloissa opiskelevat 13–18 -vuotiaat voivat ilmoittautua koulunsa ehdokkaaksi määräaikana. Koulut/oppilaskunnat järjestävät vaalit yhteistyössä nuorisovaltuustoa valmistelevan työryhmän kanssa, jossa on mukana sekä viranhaltijoita että nuoria esimerkiksi oppilaskunnista ja nuorisotiloilta.

Vaalit toteutetaan yhden viikon aikana yhtenä päivänä/äänestyspaikka. Oppilas äänestää omassa koulussaan. Turussa asuva nuori, joka ei ole koulussa tai oppilaitoksessa, voi äänestää Vimmassa, jolloin hänen tulee todistaa henkilöllisyytensä. Ensimmäisissä vaaleissa äänestystapa on lippuäänestys. Tulevaisuudessa siirrytään sähköiseen äänestykseen, mikäli nuorisovaltuusto niin päättää.

Vastuut ja rahoitus

Vastuu nuorisovaltuuston toiminnan toteuttamisesta on Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan nuorisopalveluilla yhteistyössä sivistystoimialan sekä konsernihallinnon hallintoryhmän asiakkuudet ja osallisuus -vastuualueen kanssa. Toimintaa johtaa ja koordinoi kaupungin osallisuusverkosto. Nuorisovaltuuston tukiryhmässä, joka ohjaa, opastaa ja tukee, on osallisuusverkoston jäseniä eri toimialoilta. 

Toimintaan varataan perusrahoitus vapaa-aikatoimialan nuorten palvelujen osallisuustoiminnan määrärahoista. Niihin sisältyy mm. työntekijä, hankeraha, koulutus-, kokous- ja muun toiminnan menot. Määräraha on ollut jo Nuortenturku -foorumin toiminnan ajan.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

Kaupunginvaltuusto on 23.1.2012 päättänyt hallinnonjärjestämisen linjauksista. Linjaukset pitävät sisällään mm. nuorten kuulemiseen liittyvien toimintamallien vahvistamista. Nuorisovaltuuston perustamisessa on kyse tuon päätöksen täytäntöönpanosta, joten toimivalta asiassa olisi kaupunginhallituksen johtosäännön 7.1 § 2)-kohdan mukaisesti kaupunginhallituksella.

Nuorisovaltuuston perustamisessa on kuitenkin kyse niin merkittävästä uudesta, osallisuuteen liittyvästä koko kaupunkia koskevasta toimintamallista, että asia tulee saattaa valtuuston päätettäväksi.

Liite 1Nuorisovaltuuston perustamisen ja toiminnan linjaukset 2.9.2013

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää perustaa Turun nuorisovaltuuston ja hyväksyä liitteenä 1 olevat nuorisovaltuuston perustamisen ja toiminnan linjaukset.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että 17.3.2003 käynnistetyn Nuortenturku -foorumin toiminta lakkautetaan, kun nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 178

Liite 1Nuorisovaltuuston perustamisen ja toiminnan linjaukset 2.9.2013

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää perustaa Turun nuorisovaltuuston ja hyväksyä liitteenä 1 olevat nuorisovaltuuston perustamisen ja toiminnan linjaukset.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että 17.3.2003 käynnistetyn Nuortenturku -foorumin toiminta lakkautetaan, kun nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa.

PäätösKaupunginvaltuusto päätti perustaa Turun nuorisovaltuuston ja hyväksyä liitteenä 1 olevat nuorisovaltuuston perustamisen ja toiminnan linjaukset siten tarkistettuna, että ehdolle nuorisovaltuustoon voi asettua myös sellainen nuori, joka ei ole kirjoilla missään oppilaitoksessa.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että 17.3.2003 käynnistetyn Nuortenturku -foorumin toiminta lakkautetaan, kun nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa.

Asian käsittely kokouksessa

Päätös asiassa tehtiin Huovisen Rosenlöfin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Jakelu

tpvKonsernihallinto, asiakkuudet ja osallisuus
tpvKonsernihallinto, hallintoryhmä
tiedSivistystoimiala
tiedVapaa-aikatoimiala
tiedSartes Minna


Liitteet:

Kh § 386
Liite 1:Nuorisovaltuuston perustamisen ja toiminnan linjaukset 2.9.2013

Kv § 178
Liite 1:Nuorisovaltuuston perustamisen ja toiminnan linjaukset 2.9.2013