2.9.2013

 

Turun nuorisovaltuuston perustamisen ja toiminnan linjaukset

 

Toiminta-ajatus:

 

Nuorisovaltuusto on nuorten edustaja ja asiantuntijaelin Turun kaupungissa. Se ajaa nuorten asioita ja etuja, seuraa tekemiensä aloitteiden ja projektien etenemistä sekä toimii kunnallisena vaikuttajana. Nuorisovaltuusto on yksi kanava nuorten mielipiteiden, ehdotusten ja palautteen välittämisessä valmisteluun ja päätöksentekoon kaupungin toimialoille, luottamushenkilöille ja päättäjille.

 

Visio:

Turkulaisten 13–18-vuotiaiden nuorten ääntä kuullaan ja näkemykset otetaan kaupungissa huomioon. Nuoret voivat osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin ja tärkeiksi kokemiinsa asioihin ja päätöksiin.

 

Perustaminen:

- nuorisovaltuuston perustamista johtaa ja koordinoi kaupungin osallisuusverkosto

- nuoret ovat mukana valmistelussa koko ajan

- valmisteluvaiheessa media, koulut ja nuorisotalot/-tilat otetaan mukaan nuorisovaltuustosta tiedottamiseen

- kootaan nuorisovaltuustoa valmisteleva työryhmä, jossa on mukana sekä viranhaltijoita että nuoria (esimerkiksi oppilaskunnista ja nuorisotiloilta)

- valmisteleva työryhmä luonnostelee nuorisovaltuustotoiminnan käytännöt ja laatii nuorisovaltuustolle alustavasti konkreettiset säännöt, joista päätetään lopullisesti nuorisovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa

- valmisteleva työryhmä vastaa ensimmäisten vaalien toteuttamisesta syksyllä 2013

 

Johto, tuki ja ohjaus

- nuorisovaltuuston toimintaa ja muuta nuorten osallisuustoimintaa johtaa ja koordinoi kaupungin osallisuusverkosto

- toimintaa ohjaa ja tukee osallisuusverkoston jäsenistä valittu tukiryhmä

 

Säännöt:

- sääntöjä tehtäessä on huomioitava kuntalain § 50 "Hallintosäännössä voidaan myös määrätä, että 15 vuotta täyttäneellä henkilöllä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa", jonka mukaan alle 15-vuotiaat eivät voisi edustaa nuorisovaltuustoa lautakunnissa

- Turun kaupungin uuden hallintosäännön 68 §:ssä todetaan näin ”Toimielimien alaikäiset jäsenet:

 

Mikäli toimielimeen on valittu 15 vuotta täyttäneitä alle 18-vuotiaita jäseniä, tällaisilla jäsenillä on vain läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.”

 

Tavoitteet:

- nuorilla, viranhaltijoilla ja luottamushenkilöillä on yhteinen näkemys nuorisovaltuuston tavoitteista

- edistää turkulaisten 13–18-vuotiaiden nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia

- saada nuorten mielipiteet otetuksi huomioon, kun asioita suunnitellaan ja valmistellaan

- lisätä nuorten ja päättäjien vuoropuhelua

- saada nuorisovaltuuston edustajille puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntien ja valtuuston kokouksissa

- kehittää kunnan peruspalveluja nuorten näkökulmasta

- innostaa ja tukea nuorten kiinnostusta osallistua pitkäjänteisesti asioiden valmisteluun, päätöksentekoon ja seurantaan

- kasvattaa toimintaan osallistuvista nuorista aktiivisia kansalaisia

- opettaa nuorille vaikuttamisen taitoja, ohjata nuoria laatimaan ja esittämään perusteltuja ehdotuksia ja mielipiteitä

- vahvistaa sosiaalisuutta, lisätä yhteisöllisyyttä, kasvattaa sosiaalista pääomaa eli edistää hyvinvointia

 

Toimintaperiaatteet:

- nuorisovaltuuston tehtävät sekä jäsenten velvollisuudet, vastuut ja oikeudet tehdään selviksi kaikille jo ennen ehdolle asettumista (tiedotus: oppilaskunnat, nuorisotilat, nuorisojärjestöt, paikallinen media, internet)

- nuorisovaltuusto on demokraattisesti valittu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton

- ehdolle asettuminen: Turussa opiskelevat 13–18-vuotiaat voivat ilmoittautua ehdokkaaksi

- vaaleissa saavat äänestää Turussa asuvat tai opiskelevat 13–18-vuotiaat

- nuorille ei makseta kokouspalkkiota, mutta nuorisovaltuustolle tarjotaan koulutusta sekä muun muassa kokoustilat ja -tarjoilut

- nuorisovaltuusto tekee yhteistyötä oppilaskuntien hallitusten kanssa

- nuorisovaltuustolla on oikeus tehdä aloitteita kaupunginhallitukselle

 

Toimintatavat:

- nuorisovaltuuston toimintaan varataan määrärahat (nuorisolautakunta, kasvatus- ja opetuslautakunta)

- nuorisovaltuusto päättää toimintaansa varattujen määrärahojen käytöstä

- nuorisovaltuuston toiminnassa huomioidaan kaksikielisyys, esteettömyys ja yhdenvertaisuus

- toimintakausi on 2 kalenterivuotta

- vaalit järjestetään syksyllä yhden viikon aikana

- yksi äänestyspäivä kussakin äänestyspaikassa

- valinta: nuorisovaltuustoon valitaan vaaleilla kouluissa ja oppilaitoksissa ehdolle asettuneista eniten ääniä saaneista ehdokkaista 1 edustaja ja 1 varaedustaja jokaisesta koulutalosta

- äänestäminen: lippuäänestys toteutetaan kouluissa/oppilaitoksissa ja Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa

- nuorisovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa järjestäydytään ja päätetään valtuuston säännöistä ja käytännön asioista (esimerkiksi nimi, puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt, kokoontumisajat ja -paikat, sisäiset ryhmät jne.)

- nuorisovaltuusto voi nimetä erilaisia toimikuntia/ryhmiä asioiden hoitoon (esimerkiksi tiedotustoimikunta, kouluyhteistyötoimikunta, projektitoimikunta)

 

Tehtävät:

- nuorisovaltuustoon valitut nuoret saavat itse vapaasti päättää, mihin asioihin he haluavat vaikuttaa

- nuorisovaltuusto nostaa esiin ja ajaa nuorten asioita ja etuja Turun kaupungissa, toimii kunnallisena vaikuttajana sekä seuraa tekemiensä aloitteiden ja projektien etenemistä

- nuorisovaltuusto suunnittelee ja valmistelee asioita vuorovaikutuksessa kuntaorganisaation kanssa

- nuorisovaltuusto valmistelee ja toteuttaa hankkeita sekä järjestää tapahtumia ja toimintaa

- nuorisovaltuustolla on aktiivinen rooli ja valtaa nuoria koskevista asioista päätettäessä

- nuorisovaltuusto päättää vuosittain tietyn summan jakamisesta nuorten esittämiin hankkeisiin

 

Vastuut:

- vastuu nuorisovaltuuston toiminnan toteuttamisesta on Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan nuorisopalveluilla yhteistyössä sivistystoimialan ja konsernihallinnon hallintoryhmän kanssa

- tapaus- ja asiakohtaisesti vastuu on kaupunginvaltuustolla, kaupunginhallituksella ja kaikilla toimialoilla

- nuorisovaltuuston perustamista ja toimintaa johtaa ja koordinoi osallisuusverkosto, jossa on edustajia kaikilta toimialoilta ja konsernihallinnosta

- osallisuusverkoston edustajista nimetty tukiryhmä ohjaa, opastaa ja tukee nuorisovaltuuston toimintaa

 

Seuranta:

- kokousten, tapahtumien ja työryhmätapaamisten määrä

- toimintaan osallistuneiden määrä

- aloitteiden ja kannanottojen määrä

 

Raportointi:

- nuorisovaltuuston toiminnasta raportoidaan kaupunginhallitukselle, kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja nuorisolautakunnalle

- nuorisovaltuuston kokousten esityslistat, pöytäkirjat ja muut asiakirjat ovat kaikkien luettavissa Turun kaupungin verkkosivuilla