Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus21430.04.201215

13165-2011 (041, 421)

Yksityisten päivähoitopaikkojen perustamiseen liittyvän investointituen myöntämisperiaatteet (Kj)

Tiivistelmä:

Kaupunginvaltuuston 28.11.2011 hyväksymässä kaupungin vuoden 2012 talousarvi-ossa on vuodelle 2012 osoitettu 80.000 euron varausmääräraha yksityisten päivähoitopaikkojen perustamiseen liittyvään investointitukeen. Investointituen käyttöönottoa on valmisteltu keskushallinnon ja kasvatus- ja opetustoimen viranhaltijoiden muodostamassa valmisteluryhmässä. Kaupunginhallitus on käsitellyt investointitukiasiaa 5.12.2011 palauttaen asian. Investointitukiasia tuodaan uudelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi yhdessä päivähoidon järjestämissuunnitelman kanssa. Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyisi investointituen myöntämisperiaatteet.

Kh § 214

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jouko K. Lehmusto 26.4.2012:

Kaupunginvaltuuston 28.11.2011 hyväksymässä Turun kaupungin vuoden 2012 talousarviossa ja vuosien 2012-2015 taloussuunnitelmassa on vuodelle 2012 varattu 80.000 euron määräraha yksityisten päivähoitopaikkojen perustamiseen liittyvään investointitukeen.

Investointituen mahdollista käyttöönottoa on valmisteltu keskushallinnon ja kasvatus- ja opetustoimen viranhaltijoiden muodostamassa valmisteluryhmässä. Valmisteluryhmä on selvittänyt Helsingissä, Espoossa ja Tampereella käytössä olevia tukimalleja. Valmisteluryhmä on lisäksi laatinut investointituen myöntämistä koskevan prosessikuvauksen ja ehdotuksen investointituen myöntämisperiaatteista.

Valmisteluryhmän työn tuloksia on esitelty kaupunginhallituksen iltakoulussa 7.11.2011 § 514.

Helsingissä investointituki on ollut käytössä vuoden 2010 alusta lukien. Vuosina 2010 ja 2011 investointitukeen on varattu 150.000 euron määräraha. Helsingistä saatujen tietojen mukaan vuonna 2010 tukea myönnettiin 139.5000 euroa ja uusia hoitopaikkoja perustettiin 184. Vuoden 2011 määrärahasta on syyskuun loppuun mennessä käytetty 138.000 euroa ja paikkoja perustettu 154.

Espoossa investointituki on ollut käytössä vuodesta 2007 alkaen. Espoosta saatujen tietojen mukaan investointitukea on myönnetty seuraaville paikkamäärille:

vuonna 2007                       11 paikkaa

vuonna 2008                       25 paikkaa

vuonna 2009                       38 paikkaa

vuonna 2010                       59 paikkaa

vuonna 2011                       n. 60 paikkaa.

Keskimääräinen tuki on Espoossa vuosina 2007-2010 ollut 1.590 euroa.

Tampereella investointituki/starttiraha on ollut käytössä vuodesta 1997. Tampereella talousarviossa ei ole erityisesti kohdennettu määrärahaa investointitukeen, vaan investointitukeen ”varatut rahat” on kohdennettu yleisesti ostopalvelupäivähoitoon. Tästä syystä yksityiskohtaisten tietojen saaminen investointitukeen käytetystä rahamäärästä on hankalaa. Tampereelta saadun arvion mukaan investointituki on vaikuttanut hoitopaikkojen määrään, mutta ei merkittävästi.

Valmisteluryhmän laatimassa investointitukiprosessimallissa kaupunginvaltuusto hyväksyisi vuosittain talousarvioon varattavan investointitukimäärärahan. Kaupunginhallitus hyväksyisi investointituen yleiset myöntämisperiaatteet. Periaatteet olisivat voimassa toistaiseksi. Lautakunnan (tällä hetkellä varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta) tehtävä olisi päättää tuen myöntämisen yksityiskohdista. Investointituen varsinaisen myöntämispäätöksen tekisi päätöspöytäkirjalla lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin palvelujohtaja kaupunginhallituksen hyväksymien myöntämisperiaatteiden ja lautakunnan hyväksymien yksityiskohtaisten ohjeiden perusteella. Lautakunnalla on luonnollisesti otto-oikeus palvelujohtajan tekemään yksittäiseen päätökseen. Investointitukiprosessi ilmenee tarkemmin oheismateriaalina 1olevasta esityksestä.

Valmisteltujen investointituen myöntämisperiaatteiden mukaan investointituen määrä perustettavaa uutta kokopäiväistä päiväkotipaikkaa kohden olisi enintään 1.000 euroa, mikäli hoitopaikkoja lisätään uutta toimitilaa hankkimalla. Mikäli kyseessä olisi hoitopaikkojen lisääminen olevien toimitilojen puitteissa, tuen enimmäismäärä olisi 500 euroa hoitopaikkaa kohden. Maksimimäärät tuelle olisivat 40.000/20.000 euroa (uusi toimitila/olevan toimitilan puitteissa tapahtuva paikkojen lisääminen) palvelun tuottajan toimipistettä kohden.

Yksityiskohtaiset Investointituen myöntämisperiaatteet ilmenevät liitteestä 1.

Investointituen myöntämisperiaatteet tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginhallituksen tulisi hyväksyä periaatteet ehdolla, että kaupunginvaltuusto varaa vuoden 2012 talousarvioon määrärahan investointituen myöntämistä varten.

Liite 1Investointituen myöntämisperiaatteet  

Oheismateriaali 1Investointitukiprosessi

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevat investointituen myöntämisperiaatteet.

PäätösAsia pantiin pöydälle Eklundin Elon kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.


Liitteet:

Kh § 214
Liite 1:Investointituen myöntämisperiaatteet