Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta4528.03.20124
Kaupunginhallitus21330.04.201214

2566-2012 (421)

Päivähoidon järjestämissuunnitelma (Kj)

Tiivistelmä:

Hyväksyessään vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 - 2015 taloussuunnitelman kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2011 § 216, että päivähoidon järjestämissuunnitelman valmistelemisesta. Järjestämissuunnitelmaa on valmisteltu apulaiskaupunginjohtaja Jouko K. Lehmuston johdolla. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.3.2012, että asiasta pyydetään varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan lausunto. Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta on antanut asiasta lausuntonsa 28.3.2012. Em. valmistelun pohjalta kaupunginhallitukselle esitetään päivähoidon järjestämistä koskevien strategisten linjausten tekemistä.

Vapelk § 45

Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen ja palvelujohtaja Vesa Kulmala

 

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kokouksessaan 5.3.2012 § 103:ssa varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnalta päivähoidon järjestämissuunnitelmasta.

 

Taustaa

Hyväksyessään vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 – 2015 taloussuunnitelman kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2011 § 216, että päivähoidon järjestämissuunnitelma tuodaan päätettäväksi helmikuun 2012 loppuun mennessä. Samassa yhteydessä palvelusetelijärjestelmää arvioidaan ja kehitetään vastaamaan kysynnän muutoksiin ja palvelutuotannon pitkäjänteiseen kehittämiseen ja arvioidaan resurssitilanne vallitseva taloudellinen tilanne huomioiden koko kaupungin näkökulma.

 

Käsitellessään yksityisten päivähoitopaikkojen perustamiseen liittyvän investointituen myöntämisperiaatteita kaupunginhallitus päätti 5.12.2011 § 574 palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Asia sovittiin käsiteltäväksi päivähoidon järjestämissuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

 

Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Timo Jalonen ja palvelujohtaja Vesa Kulmala olivat esittelemässä kaupunginhallituksen kokouksessa 5.3.2012 kasvatus- ja opetusviraston laatimaa päivähoidon järjestämissuunnitelmaa. Lisäksi palvelujohtaja Vesa Kulmala esitteli varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnassa asiaa 7.3.2013. Varhaiskasvatuksen tulosalueen esimiehille ja henkilöstönedustajille asiaa esiteltiin 15.3.2012.

 

Ehdotus annettavaksi lausunnoksi

 

”Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta toteaa, että varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä on kasvussa. Väestöennusteiden mukaan kasvu olisi enimmillään jopa noin 250 lasta vuodessa. Kysynnän kasvuun vaikuttaa myös päivähoitoon osallistuvien alle kouluikäisten lasten suhteellisen osuuden kasvu. Edellisten vuosien pohjalta voidaan todeta, että kasvu on todellisuudessa ollut keskimäärin noin 150 lasta vuodessa. Kaupungin tulee varautua vähintään 150 lapsen vuotuiseen kysynnän kasvuun, mikäli lakisäteisen kotihoidon tuen ehdot pysyvät entisellään. Määrä on noin kolmanneksen väestöennustetta alempi. Jos kotihoidon tuen lainsäädäntöön tulee muutoksia, on kaupungin lisäksi varauduttava järjestämään päivähoito 360 – 400 noin 2-vuotiaalle lapselle. Kustannuksista tehdään erillinen laskelma talousarvioprosessin 2013 yhteydessä.

 

Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin on varhaiskasvatuksen tulosalueen kanssa yhteistyössä kehitettävä asiakkaan ohjausta, jotta perheet pystytään entistä paremmin ohjaamaan heidän tarvitseman palvelun piiriin. Palveluohjaus tulisi nivoa osaksi palvelujentilaajakokonaisuutta. Toimiva palveluohjaus edellyttää myös monipuolisia vaihtoehtoisia palveluja. Peruspäivähoidon lisäksi perheille on tarjottava ns. avoimia palveluja, kuten kerhotoimintaa ja avointa päiväkotitoimintaa kaikissa järjestämismuodoissa. Toiminnan laajentamiseen ja olemassa olevan toiminnan kehittämiseen on panostettava niin kaupungin omassa kuin yksityisessäkin palvelutuotannossa, jotta päivähoitoa jonottavien lasten määrä ei lähde kasvuun.

 

Kunnallinen varhaiskasvatus on edelleen Turussa päivähoito- ja esiopetusjärjestelmän perusta. Kunnallista varhaiskasvatusta tulee kehittää koko kaupungissa asiakaslähtöisesti lapsen ja perheen tarpeet huomioiden. Tämä edellyttää investointeja päiväkotiverkkoon, mutta myös aiempaa vahvempaa panostamista osa-aikaiseen ja avoimeen päivähoitotoimintaan. Päivähoidon, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyötä tulee tiivistää edelleen sekä toiminnallista että taloudellisista (tilankäyttö) lähtökohdista. Turussa on varsin paljon pieniä ja samalla epätarkoituksenmukaisissa tiloissa toimivia päivähoitoyksiköitä. Taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkain yksikkö on 100-140 lapsen päivähoitoyksikkö.

 

Palveluseteli yksityisen päivähoidon rahoitusmuotona on päivähoitosuunnitelman perusteella vakinaistettava yksityisen päivähoidoin rahoitusmuodoksi 1.8. 2013 lukien, jotta asiakasperheille ja tuottajille voidaan taata toiminnan jatkuvuus. Vakinaistamisesta on tehty erillinen päätösesitys. Palvelusetelikäytäntöjä ohjaamaan laaditaan ns. sääntökirja, mikä tuodaan päätettäväksi huhtikuussa 2012. Tässä asiakirjassa päätetään mm. palvelusetelin arvon määritykseen liittyvistä asioista. Lähtökohtaisesti palvelusetelin arvon tulisi kattaa kohtuulliset tuotantokustannukset peruspäivähoidossa.

 

Palvelusetelin ohella yksityistä päivähoitoa tulee jatkossakin rahoittaa lakisääteisellä yksityisen hoidon tuella ja sen kuntalisällä. Kuntalisän arvon tarkistaminen tulee linjata samalla tavalla kuin palvelusetelin arvon tarkistaminen. Päivähoidon ostopalveluista luovutaan, kuitenkin ostopalvelupäiväkoteihin otetuille lapsille taataan maksusitoumuksen jatkuminen siihen saakka kun lapsi aloittaa esiopetuksessa.

 

Yksityisen palvelutuotannon laajentamiseen tulee luoda kannusteita ja tiedottamista kaupungin tarjoamista mahdollisuuksista on parannettava, esim. tuottajatilaisuudet ja –neuvottelut. Toiminnan laajentamiseen tulee kohdentaa erillistä rahoitusta, esimerkiksi investointituen muodossa.

 

Tässä vaiheessa seurataan kotihoidon tuen lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia, eikä kuntalisää kotihoidon tuessa oteta käyttöön Turussa.

 

Koska kaupunginvaltuuston päätöksenä on palvelusetelin entistä suurempi käyttö, on kiinnitettävä huomio myös järjestelmän hallinnointiin. Jo nyt on osoitettavissa, että hallinnointiprosessin osittainenkin sähköistäminen mahdollistaa tehokkaan ja henkilötyövuosia säästävän toimintatavan. On perusteltua että kasvatus- ja opetustoimi jatkaa Espoon kaupungin vetämässä suurten kaupunkien yhteisessä palvelusetelin sähköisen järjestelmän kehittämishankkeessa, mikäli sosiaali- ja terveystoimi osallistuu myös hankkeeseen.

 

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta kiinnittää huomiota myös henkilöstön saatavuuteen. Erityisesti lastentarhanopettajista on merkittävä pula. Koulutusta Turussa tulisi lisätä, jotta taataan pedagoginen osaaminen varhaiskasvatuksessa. Kaupungin tulisi osaltaan vaikuttaa siihen, että lastentarhanopettajien koulutus voitaisiin uudelleen aloittaa Turussa. Lisäksi perhepäivähoidon säilymiseen yhtenä päivähoidon vaihtoehtona on panostettava. Oma haasteensa on myös ruotsinkielisen henkilöstön saatavuus.

 

Liite 1                                  Päivähoidon järjestämissuunnitelma

Liite 2                                  Tuottajakyselyn tulokset

Liite 3                                  Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

   

Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Timo Jalonen

 

Ehdotus        Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta päättää antaa asiassa kaupunginhallitukselle edellä olevan ehdotuksen mukaisen lausunnon.

PäätösVarhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavanlaisen lausunnon.

”Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta toteaa, että varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä on kasvussa. Väestöennusteiden mukaan kasvu olisi enimmillään jopa noin 250 lasta vuodessa. Kysynnän kasvuun vaikuttaa myös päivähoitoon osallistuvien alle kouluikäisten lasten suhteellisen osuuden kasvu. Edellisten vuosien pohjalta voidaan todeta, että kasvu on todellisuudessa ollut keskimäärin noin 150 lasta vuodessa. Kaupungin tulee varautua vähintään 150 lapsen vuotuiseen kysynnän kasvuun, mikäli lakisäteisen kotihoidon tuen ehdot pysyvät entisellään. Määrä on noin kolmanneksen väestöennustetta alempi.

Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin on varhaiskasvatuksen tulosalueen kanssa yhteistyössä kehitettävä asiakkaan ohjausta, jotta perheet pystytään entistä paremmin ohjaamaan heidän tarvitseman palvelun piiriin. Palveluohjaus tulisi nivoa osaksi palvelujentilaajakokonaisuutta. Toimiva palveluohjaus edellyttää myös monipuolisia vaihtoehtoisia palveluja. Peruspäivähoidon lisäksi perheille on tarjottava ns. avoimia palveluja, kuten kerhotoimintaa ja avointa päiväkotitoimintaa kaikissa järjestämismuodoissa. Toiminnan laajentamiseen ja olemassa olevan toiminnan kehittämiseen on panostettava niin kaupungin omassa kuin yksityisessäkin palvelutuotannossa, jotta päivähoitoa jonottavien lasten määrä ei lähde kasvuun.

Kunnallinen varhaiskasvatus on edelleen Turussa päivähoito- ja esiopetusjärjestelmän perusta. Myös kunnallisen päivähoidon palveluverkko on säilytettävä riittävän kattavana kaikilla kaupungin asuinalueilla. Kunnallista varhaiskasvatusta tulee kehittää koko kaupungissa asiakaslähtöisesti lapsen ja perheen tarpeet huomioiden. Tämä edellyttää investointeja päiväkotiverkkoon, mutta myös aiempaa vahvempaa panostamista osa-aikaiseen ja avoimeen päivähoitotoimintaan. Päivähoidon, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyötä tulee tiivistää edelleen sekä toiminnallista että taloudellisista (tilankäyttö) lähtökohdista. Turussa on varsin paljon pieniä ja samalla epätarkoituksenmukaisissa tiloissa toimivia päivähoitoyksiköitä. Taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkain yksikkö on 100-140 lapsen päivähoitoyksikkö.

Palveluseteli yksityisen päivähoidon rahoitusmuotona on päivähoitosuunnitelman perusteella vakinaistettava yksityisen päivähoidoin rahoitusmuodoksi 1.8. 2013 lukien, jotta asiakasperheille ja tuottajille voidaan taata toiminnan jatkuvuus. Vakinaistamisesta on tehty erillinen päätösesitys. Palvelusetelikäytäntöjä ohjaamaan laaditaan ns. sääntökirja, mikä tuodaan päätettäväksi huhtikuussa 2012. Tässä asiakirjassa päätetään mm. palvelusetelin arvon määritykseen liittyvistä asioista. Lähtökohtaisesti palvelusetelin arvon tulisi kattaa kohtuulliset tuotantokustannukset peruspäivähoidossa.

Palvelusetelin ohella yksityistä päivähoitoa tulee jatkossakin rahoittaa lakisääteisellä yksityisen hoidon tuella ja sen kuntalisällä. Kuntalisän arvon tarkistaminen tulee linjata samalla tavalla kuin palvelusetelin arvon tarkistaminen. Päivähoidon ostopalveluista luovutaan, kuitenkin ostopalvelupäiväkoteihin otetuille lapsille taataan maksusitoumuksen jatkuminen siihen saakka kun lapsi aloittaa esiopetuksessa.

Yksityisen palvelutuotannon laajentamiseen tulee luoda kannusteita ja tiedottamista kaupungin tarjoamista mahdollisuuksista on parannettava, esim. tuottajatilaisuudet ja –neuvottelut.  Toiminnan laajentamiseen tulee kohdentaa erillistä rahoitusta, esimerkiksi investointituen muodossa.

Tässä vaiheessa seurataan kotihoidon tuen lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia, eikä kuntalisää kotihoidon tuessa oteta käyttöön Turussa.

Koska kaupunginvaltuuston päätöksenä on palvelusetelin entistä suurempi käyttö, on kiinnitettävä huomio myös järjestelmän hallinnointiin. Jo nyt on osoitettavissa, että hallinnointiprosessin osittainenkin sähköistäminen mahdollistaa tehokkaan ja henkilötyövuosia säästävän toimintatavan. On perusteltua että kasvatus- ja opetustoimi jatkaa Espoon kaupungin vetämässä suurten kaupunkien yhteisessä palvelusetelin sähköisen järjestelmän kehittämishankkeessa, mikäli sosiaali- ja terveystoimi osallistuu myös hankkeeseen.

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta kiinnittää huomiota myös henkilöstön saatavuuteen ja sitoutumiseen. Erityisesti lastentarhanopettajista on merkittävä pula. Koulutusta Turussa tulisi lisätä, jotta taataan pedagoginen osaaminen varhaiskasvatuksessa. Kaupungin tulisi osaltaan vaikuttaa siihen, että lastentarhanopettajien koulutus voitaisiin uudelleen aloittaa Turussa. Lisäksi perhepäivähoidon säilymiseen yhtenä päivähoidon vaihtoehtona on panostettava. Oma haasteensa on myös ruotsinkielisen henkilöstön saatavuus.”

Ennen päätöksentekoa:

Esittelijä poisti lausunnon ensimmäisen kappaleen kaksi lausetta: "Jos kotihoidon tuen lainsäädäntöön tulee muutoksia, on kaupungin lisäksi varauduttava järjestämään päivähoito 360-400 noin 2 -vuotiaalle lapselle. Kustannuksista tehdään erillinen laskelma talousarvioprosessin 2013 yhteydessä".

Karlsson ehdotti Koikkalaisen kannattamana lisäystä lausunnon kolmannen kappaleen ensimmäisen lauseen jälkeen "myös kunnallisen päivähoidon palveluverkko on säilytettävä riittävän kattavana kaikilla kaupungin asuinalueilla". Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Torppa ehdotti Nordqvistin kannattamana lisäystä viimeisen kappaleen ensimmäisen lauseeseen "varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta kiinnittää huomiota myös henkilöstön saatavuuteen ja sitoutumiseen. Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Koikkalainen ehdotti Karlssonin kannattamana, että kuudennen kappaleen viimeinen lause poistetaan. "Toiminnan laajentamiseen tulee kohdentaa erillistä rahoitusta, esimerkiksi investointituen muodossa".

Yrttiaho ehdotti Kunnarin kannattamana, että kappale kuusi poistetaan "Yksityisen palvelutuotannon laajentamiseen tulee luoda kannusteita ja tiedottamista kaupungin tarjoamista mahdollisuuksista on parannettava, esim. tuottajatilaisuudet ja -neuvottelut. toiminnan laajentamiseen tulee kohdentaa erillistä rahoitusta, esimerkiksi investointituen muodossa".

Koikkalaisen Karlssonin kannattamasta ja Yrttiahon Kunnarin kannattamasta ehdotuksista äänestettiin.

Koikkalaisen Karlssonin kannattamana tekemän ehdotuksen lauseen poistoehdotuksen puolesta äänestivät lisäksi Auvinen, Heinonen, Lindholm, Nordqvist, Nyman, Raiskila, Peltonen ja Torppa. Yrttiahon ehdotuksen puolesta äänesti lisäksi Kunnari.

Äänestyksen tulos 10-2.

Äänestettiin esittelijän ehdotuksen ja Koikkalaisen tekemän ehdotuksen puolesta.

Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Auvinen, Lindholm, Nordqvist, Nyman, Raiskila ja Torppa.

Koikkalaisen tekemän ehdotuksen puolesta äänestivät Heinonen, Karlsson, Kunnari, Peltonen ja Yrttiaho.

Äänestyksen tulos 6-6. Esittelijän ehdotus voitti äänestyksen puheenjohtajan äänen ratkaistessa.

Yrttiaho ehdotti Kunnarin kannattamana että, lautakunta lausuu lisäksi kantanaan, että selvityksen skenaarioista "nykytila" on kannatettavin! Oman tuotannon ja yksityisen palvelun suhde pysyy nykyisenä. Lisäksi kaupungin tulee huolehtia kunnallisen päivähoidon riittävästä tarjonnasta kaikilla asunalueilla.

Äänestettiin esittelijän ehdotuksen ja Yrttiahon Kunnarin tekemän ehdotuksen puolesta.

Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Auvinen, Karlsson, Lindholm, Nordqvist, Nyman, Raiskila ja Torppa.

Yrttiahon tekemän ehdotuksen puolesta äänestivät Heinoen, Koikkalainen, Kunnari ja Peltonen.

Päätös asiassa tehtiin esittelijän ehdotuksen puolesta 7-5.

Mickelsson oli poissa kokouksesta.

Kh § 213

Apulaiskaupunginjohtaja Jouko K. Lehmusto 13.4.2012:

Päivähoidon järjestämissuunnitelmaehdotuksen sekä varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan siitä antaman lausunnon perusteella tulisi tehdä seuraavat johtopäätökset ohjeena päivähoidon kehittämiselle.

Varhaiskasvatuspalvelujen kysynnän kasvua tulisi ohjata yksityiseen palvelutuotantoon tavoitteena yksityisen palvelutuotannon osuuden kasvattaminen vuoden 2012 tavoitetasosta (23 %) kahdeksassa vuodessa 30 %:iin. Tällöin yksityisen palvelutuotannon osuus nousisi vuosille 2012-2015 talousarviossa ja –suunnitelmassa asetettuja tavoitteita vastaavasti n. 1 %-yksiköllä vuodessa.

Kunnallisen päivähoidon riittävän kattavuus tulisi turvata kaupungin eri alueilla, jotta vaihtoehtoisten päivähoitomuotojen saatavuus tulisi huomioon otetuksi.

Peruspäivähoitoa kevyempien palvelumuotojen tarjontaa tulisi lisätä ja palveluohjausta sekä palveluneuvontaa kehittää osana palvelun tilaajakokonaisuutta. Tällöin olisi mahdollista tarjota nykyistä paremmin peruspäivähoitoa kevyempiä sekä kustannuksiltaan palvelujen käyttäjälle ja kaupungille edullisempia palvelumuotoja silloin, kun asiakkaan tarve ei edellytä peruspäivähoidon tasoista palvelua.

Kaupungin tuottaman päivähoidon osalta tulisi lisätä panostusta henkilöstön hyvinvointiin, ammatilliseen kehittymiseen ja sitoutumiseen. Perusteena ovat toiminnan sairauspoissaololuvut sekä erityisesti palvelujen laadun turvaaminen sekä ammattitaitoisen henkilökunnan saanti sijaisuuksiin sekä tarvittavilta osin korvaamaan eläkkeelle siirtyvää henkilöstöä. Päivähoidon rekrytointijärjestelmää tulisi kehittää osana kaupungin henkilöstöhallinnon kehittämishanketta.

Nykyistä kevyempien tilaratkaisujen ja olemassa olevan tilakannan nykyistä laajempaa hyödyntämistä tulisi selvittää määrältään riittävien ja ominaisuuksiltaan tarkoitukseen sopivien tilojen saannin turvaamiseksi nykyistä taloudellisemmilla ratkaisuilla.

Palveluseteli yksityisen päivähoidon rahoitusmuotona tulisi vakinaistaa ja laatia sääntökirja palvelusetelikäytäntöjen toimintakäytäntöjen ohjaamiseksi. Sääntökirjassa otetaan kantaa mm. palvelun laatuvaatimusten määrittelyyn sekä seurantaan ja palvelusetelin arvon tarkistamiseen,

Sähköinen palvelusetelijärjestelmä tulisi ottaa käyttöön.

Yksityistä päivähoitoa tulisi rahoittaa edelleen myös yksityisen hoidon tuella ja sen kuntalisällä.

Yksityisen palvelutuotannon käynnistämisen edellytyksien, mm. tilaratkaisujen löytämiseksi sekä kaupungin oman ja yksityisen palvelutoiminnan yhteensovittamiseksi tulisi kehittää palvelu- ja neuvottelujärjestelmä sekä ottaa yksityisten päiväkotien investointitukijärjestelmä.

Valmisteilla olevan päivähoidon palveluverkkoselvityksen yhteydessä otetaan tarkemmin kantaa päivähoidon tilojen sijoittumiseen.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell 27.4.2012:

Hyväksyessään vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 – 2015 taloussuunnitelman kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2011 § 216, että päivähoidon järjestämissuunnitelman valmistelemisesta. Järjestämissuunnitelmaa on valmisteltu vs. apualaiskaupunginjohtaja Jouko K. Lehmuston johdolla ja siitä on pyydetty varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan lausunto.

Kaupunginhallituksen tulisi päättää päivähoidon järjestämiseen liittyvistä strategisista linjauksista. Strategisiin linjauksiin liittyvästä resurssoinnista tullaan päättämään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Kaupunginhallitus on 13.2.2012 § 86 päättänyt hyväksyä lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin strategisen palvelusopimuksen ja tehdä kaupunginvaltuustolle varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakuntaa koskevan 2 miljoonan euron lisämäärärahaesityksen. Lisämäärärahaesitys tullaan käsittelemään kaupunginvaltuustossa välitilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Liite 1Päivähoidon järjestämissuunnitelma

Oheismateriaali 1Tuottajakyselyn tulokset

Oheismateriaali 2Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan tulee talousarviossa määriteltyjen resurssien puitteissa kehittää päivähoitoa seuraavien strategisten linjausten mukaisesti:

-  varhaiskasvatuspalvelujen kysynnän kasvua ohjataan yksityiseen palvelutuotantoon tavoitteena yksityisen palvelutuotannon osuuden kasvattaminen vuoden 2012 tavoitetasosta (23 %) kahdeksassa vuodessa 30 %:iin,

-  peruspäivähoitoa kevyempien palvelumuotojen tarjontaa lisätään ja palveluohjausta sekä palveluneuvontaa kehitetään osana palvelun tilaajakokonaisuutta,

-  henkilöstön rekrytointijärjestelmää kehitetään osana kaupungin henkilöstöhallinnon kehittämistä,

-  nykyistä kevyempien tilaratkaisujen ja olemassa olevan tilakannan nykyistä laajempaa hyödyntämistä selvitetään,

-  palveluseteli yksityisen päivähoidon rahoitusmuotona vakinaistetaan ja palvelusetelikäytäntöjen toimintakäytäntöjen ohjaamiseksi laaditaan sääntökirja, jossa otetaan kantaan mm. palvelujen laatuvaatimusten määrittelyyn sekä seurantaan ja palvelusetelin arvon tarkistamiseen,

-  sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönottomahdollisuudet selvitetään osana kaupungin palvelusetelihanketta,

-  yksityistä päivähoitoa rahoitetaan edelleen myös yksityisen hoidon tuella ja sen kuntalisällä ja

-  kaupungin oman ja yksityisen palvelutoiminnan yhteensovittamiseksi kehitetään palvelu- ja neuvontajärjestelmä.

PäätösAsia pantiin pöydälle Eklundin Elon kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.


Liitteet:

Vapelk § 45
Liite 1:Päivähoidon järjestämissuunnitelma
Liite 2:Tuottajakyselyn tulokset
Liite 3:Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Kh § 213
Liite 1:Päivähoidon järjestämissuunnitelma