Turun kaupunki

Muutoksenhaku

Liite

Varsinais-Suomen

 

 

aluepelastuslautakunta

 

 

 

19.4.2018

§ 26-34

 

 

 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

 

Kieltojen perusteet

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

Pykälät: 26-29, 31-34

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla

 

Pykälät: 30

 

Seuraaviin päätöksiin ei hankintalain mukaan saa hakea muutosta kuntalain

eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

 

Pykälät: 30

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen

 

Pykälät:

 

Oikaisuvaatimus-

viranomainen

 

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Postiosoite: Eerikinkatu 35, 20100 TURKU

sähköpostisoite: pelastuslaitos@turku.fi

 

AikaOikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 

 

 

LisätietojaYksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa.


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

Seuraavaan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen muutoshakemuksen.

 

Pykälä:

Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi

 

Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoikeuden tutkittavaksi.

 

Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

 

Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asiakirja katsotaan saadun tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota hakemus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.

Hakemukseen on liitettävä:

-päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä

-asiakirjat, joihin vedotaan

-valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä

 

EU- kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut

 

Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, energia-, liikenne- ja postipalvelut) koskevissa hankinnoissa markkinaoikeuden toimivalta alkaa vasta EU- kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa.

 

Valituskielto

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

 

Postiosoite: PL 118, 00131 Helsinki

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki

puh. 010 364 3300

faksi 010 364 3314

markkinaoikeus@om.fi