Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta3319.04.20188

4363-2018 (00 01 02)

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen varautumiseen liittyvä valmistelutilanne pelastustoimen- ja maakuntauudistukseen liittyen

Tiivistelmä: -

Vsaluelk § 33

Pelastuspäällikkö Mika Viljanen 12.4.2018:

Pelastustoimen- ja maakuntauudistukseen liittyy merkittäviä toiminnallisia varautumiseen, valmiussuunnitteluun sekä toimintavalmiuteen liittyviä muutostarpeita. Tulevien maakuntien tehtäväksi on muutosta koskevassa lainsäädäntöesityksissä määritelty merkittävää yhteiskunnallista ja alueellista roolia varautumisen osalta. Pelastustoimen uudistuksessa taas korostuvat varautumisen toimintaohje- ja suunnitelma-arkkitehtuurin uudistaminen. Koska tulevat maakunnat jatkossa myös järjestävät pelastustoimen palveluita, on molemmilla muutoskokonaisuuksilla luonnollisesti vaikutusta myös pelastustoimen varautumisen kokonaisuuteen.

Maakunnan valmiussuunnittelun ja varautumisen valmistelu

Maakunnan kokonaisuutta valmistelevan muutosorganisaation tueksi on perustettu useita poikkihallinnollisia työryhmiä. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen vastuulle on määritelty pelastustoimen ja varautumisen valmisteluryhmän koordinointi. Valmistelutyöryhmän kokoonpano muodostuu maakunnan alueen kuntien, ELY-keskuksen, Aluehallintoviraston ja sairaanhoitopiirin edustajista. Valmistelevan työryhmän tavoitteena on laatia yhteinen esitys maakunnan tehtäviin liittyvien valmius- ja varautumisprosessien järjestämiseksi. Varautumisen kokonaisuus jakautuu kolmeen pääkohtaan:

1.    Maakunnan toimialojen varautumisen järjestelyt sekä kunkin lainsäädännön edellyttämät toimialaa koskevat velvoitteet varautumisen poikkihallinnollisesta yhteensovittamisesta

2.    Maakuntakonsernin varautuminen ja toimialojen varautumisen yhteensovittaminen

3.    Maakunnan alueellisen varautumisen yhteensovittaminen (sovitettava yhteen alueella toimivien viranomaisten, kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen varautumista huolehtimalla yhteiseen varautumiseen liittyvistä tehtävistä)

Valmistelutyöryhmän työskentely on edennyt tavoitteiden ja laaditun aikataulun mukaisesti.

Pelastustoimen valmiussuunnittelu ja varautumisen valmistelu

Pelastustoimen uudistuksen valmisteluun on sisäministeriön päätöksellä perustettu 15 valmistelu työryhmää. Pelastustoimen varautumisen kokonaisuuta uudistushankkeen valmistelua varten on asetettu ”alueellinen yhteistoiminta pelastustoimessa ja poikkeusoloissa” -työryhmä, jossa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella on edustus. Valtakunnallisen työryhmän kokoonpano muodostuu pelastuslaitosten, Kuntaliiton, sisäministeriön sekä Aluehallintoviraston edustajista. Työryhmän tehtävänä on mm. yhdenmukaistaa ja kehittää pelastustoimen varautumisen suunnittelua. Työryhmän valmistelukokonaisuus jakautuu mm. kahteen osakokonaisuuteen:

1.    Pelastustoiminnan ja varautumisen suunnittelu- sekä suunnitelma-arkkitehtuuri

2.    Maakunnallisen pelastustoimen yhteistyötahot sekä yhteistoimintatarpeiden kartoitus

Valtakunnallisen työryhmän työskentely on edennyt tavoitteiden ja laaditun aikataulun mukaan.

Molemmissa uudistushankkeissa varautumisen ja ns. siviiliturvallisuuden osuutta on korostettu. Muodostettavilla maakunnilla on merkittävä rooli, omien palveluidensa varautumisen valmiuden ylläpitämisessä kuin maakunnan alueella toimivien yhteiskunnan kannalta merkittävien toimijoiden ja palvelutuottajien varautumisen yhteen sovittamisessa. Maakunnallinen pelastustoimi on osaltaan vahva turvallisuuspalveluidentuottaja tässä ympäristössä. Tavoitteena on, että maakuntaan kohdistuvien häiriö- tai poikkeusolojenkin aikana palvelut pystytään tuottamaan mahdollisimman häiriöttömästi maakuntamme asiakkaille. 

Valmistelutilannetta esitellään tarkemmin kokouksessa.

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedoksi pelastustoimen- sekä maakuntauudistukseen liittyvän varautumisen valmistelutilanteen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.