Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta12327.06.20183

7602-2018 (02 08 00, 07.03)

EMV -taustajärjestelmän hankinta Initiltä

Tiivistelmä:

Lautakunnalle esitettään EMV-maksamisen busseissa mahdollistavaa taustajärjestelmähankintaa nykyiseltä lippu- ja maksujärjestelmätoimittajalta.

Tksjlk § 123

Kehittämispäällikkö Topias Pihlava ja kaupunginlakimies Jukka Vanto 21.6.2018:

Fölin lippu- ja maksujärjestelmä on kilpailutettu vuosina 2012–2013. Kilpailun voitti INIT Innovative Informatikanwendungen in Transport-, Verkehrs- und Leitsystemen GmbH (Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 15.5.2013 § 99). Hankintasopimus Initin kanssa allekirjoitettiin lokakuussa 2013.

EMV -maksamisella tarkoitetaan lähimaksamista pankki- ja luottokorteilla. Lähimaksulla maksaessa asiakas näyttää lähimaksuominaisuudella varustettua pankkikorttia bussissa lukijalaitteelle, joka rekisteröi kortin. Veloitus tehdään kortilta tai esimerkiksi suoraan pankkitililtä matkan päätyttyä. Myös viikoittaisia tai kuukausittaisia veloituksia voidaan tehdä. Pankkikortilla maksaminen busseissa on ollut Fölin asiakkaiden toiveissa jo pitkään.

EMV -maksamisen uskotaan lisäävään joukkoliikenteen käyttöä ja helpottavan matkantekoa. Esimerkiksi Lontoossa, jossa EMV -maksaminen on käytössä, matkamäärät ovat nousseet uudistuksen myötä. Pankkikortilla maksaminen helpottaa erityisesti harvoin matkustavia ja madaltaa kynnystä sekä houkuttelee kokeilemaan joukkoliikennettä nykyisiä tuotteita helpommin. EMV -maksaminen myös nopeuttaa liikennettä, sillä kertalippujen ostaminen sekä korttien lataus autoissa vähentyy ja liikennöinti nopeutuu.

EMV -maksamisen toteuttaminen joukkoliikenteessä tarvitsee taustaohjelmiston laajentamisen kattamaan eri lähimaksamisen mahdollistavat hinnoittelumallit sekä säännöt. Lisäksi ajoneuvojen lukijalaitteet tulee olla EMV -maksamiseen sertifioituja lukijalaitteita ja että matkustustilastot välittyvät Fölin tilastoihin kuten millä tahansa muulla lipulla matkustettaessa. Lisäksi taustan tulee tarjota rajapinta tunnisteiden vaihtoon esimerkiksi Waltin kanssa lippujen ristiin käytön mahdollistamiseksi.

Turun seudun joukkoliikenne tekee aktiivisesti yhteistyötä eri joukkoliikenneviranomaisten kanssa. EMV – taustajärjestelmään on mahdollista lisätä myöhemmässä vaiheessa rajapinta muiden viranomaisten tai yhteistyötahojen tausjärjestelmiin lippujen tunnisteiden jakamiseksi. Tällöin lippujen ristiin käyttö eri viranomaisalueiden välillä olisi mahdollista. Lisäksi EMV – taustajärjestelmän laajennukseen on todennäköisesti mahdollista saada valtion avustusta.

Kilpailutuksessa optiona on tarjoajilta pyydetty EMV -maksamisen mahdollistavaa laajennusta, laitteistoa sekä sen sertifiointia järjestelmään. Kilpailutusta tehdessä EMV -maksamista ei voitu silloisilla tiedoilla sisällyttää ehdottomana vaatimuksena tarjouspyyntöön, sillä EMV -maksamisen kehitys oli vasta alkuvaiheessa. Maksamisen kehitys viime vuosia on ollut nopeaa. Init on tarjonnut tarjouspyynnössä pyydettyyn optioon EMV lisäämisestä taustajärjestelmään.

Lippu- ja maksujärjestelmän kokonaistoimitus on vienyt huomattavasti ennalta arvioitua enemmän aikaa ja lopullinen järjestelmän ja toimituksen hyväksyntä on vielä kesäkuussa 2018 kesken. Tämän vuoksi hankintayksiköllä ei ole ollut mahdollisuutta käyttää EMV – maksamisen optiota hankintalain mukaisessa kolmen vuoden määräajassa ennen kuin kokonaistoimitus on hyväksytysti toimitettu. Lisäksi EMV – järjestelmän teknisiä ominaisuuksia on ollut välttämätöntä seurata ja määrittää viime vuodet tiiviisti alan eri toimijoiden kanssa.

Kilpailutusta tehdessä oletettiin, että nykyiset lukijalaitteet voidaan sertifioida EMV -maksamisen edellyttämiksi lukijoiksi. Nykyisiä lukijoita ei kuitenkaan enää voida muuntaa tällaisiksi lukijoiksi vaan lukija vaatii kehittyneemmän EMV level 2 -lukulaitteen. Tätä lukijaa ei voida integroida nykyisiin lukijoihin. Vaihtoehtona on päivittää Initin nykyinen lukija seuraavan sukupolven laitteeseen, jossa lukumahdollisuus ja sertifioitu EMV -lukija ovat jo valmiina. Erillisen USB -porttiin liitettävän lukijan lisääminen Initin taustajärjestelmään tulisi kalliimmaksi kuin etälukijalaitteiden päivitys, sillä koko järjestelmä tulisi teettää vain Fölin järjestelmää varten. Mikäli lukijat olisivat täysin erillään Initin järjestelmästä, myynti ja matkustustilastot eivät kulkisi rinnakkain eikä Fölille kertyisi tilastoa missä ja millä linjoilla EMV -lippuja on ostettu. Tässä mallissa käytössä olisi käytännössä kaksi erillistä lippujärjestelmää.

Joukkoliikenteen tuloista 60 % muodostuu lipputuloista, jolloin lippu- ja maksujärjestelmän luotettavuus on erittäin tärkeää. Lisäksi kuntien välinen tulonjako perustuu nousutilastoihin ja käyttöön eri linjoilla. Kahden erillisen järjestelmän välillä myynti ja matkustus eivät yhdisty, jolloin esimerkiksi kuntien välisen clearingin tekeminen on mahdotonta. Kaksi erillistä järjestelmää aiheuttaisi merkittävää päällekkäisyyttä järjestelmien kesken sekä huomattavia poikkeamia tilastoihin.

Init on tarjonnut Fölille olemassa olevaan lippu- ja maksujärjestelmään EMV -maksamisen laajennusta. Tarjoukseen sisältyy opiton mukaisesti taustajärjestelmän laajennukset sekä bussien ajoneuvolaitteiden päivitykset uuteen ProxMobil 3- malliin, jossa lukijalaite on valmiiksi integroituna. Tarjoushinta on 510 955,60 euroa (alv 0 %) ja se olisi mahdollista maksaa investointibudjetista. Tarjoushinta on lähes alkuperäisen tarjouspyynnön mukainen ja se sisältää kokonaan uudet etälukijalaitteet.

Hankintasopimusta tai puitejärjestelyä ei saa EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa olennaisesti muuttaa sopimuskauden aikana ilman tämän lain mukaista uutta hankintamenettelyä (hankintalain 136.1 §). Sen estämättä hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle (hankintalain 136.2 §:n 2 kohta).

EMV -maksaminen on tarkoituksenmukaista hankkia nykyisen lippujärjestelmän laajennuksena Initiltä. Järjestelmä on alun perin jo tarjouskilpailuvaiheessa haluttu hankkia kokonaisjärjestelmään integroituna osana, jolloin kaikki myynnit ja matkustustapahtumat kirjautuvat samaan järjestelmään. Tämän vuoksi tarjoajat ovat tarjonneet myös EMV -maksamista optiona.  Kahden erillisen järjestelmän, kuten Initin taustajärjestelmässä olevien matkakorttien ja erillisen EMV -maksamisen mahdollistaman järjestelmän pitäminen rinnakkain joukkoliikenteessä ei ole mahdollista taloudellisista ja teknisistä syistä, sillä se aiheuttaa merkittävää haittaa toiminnalle sekä päällekkäisyyttä nykyisen järjestelmän kanssa.

Teknisesti ja taloudellisesti kaksi erillistä lippujärjestelmää tarkoittaa kahta erillistä järjestelmää, josta kummastakin aiheutuu lähes samat ylläpitokulut. Erillinen järjestelmä tarvitsee samanlaisen taustajärjestelmän kuin nykyinen lippujärjestelmä sekä siihen nyt hankittavaksi esitettävä laajennus. Erillisen EMV -järjestelmän osalta ei voida hyödyntää olemassa olevia muita järjestelmän osia, kuten lippujen hallintajärjestelmää, ajoneuvojen tarkkoja sijainti-, operaattori- sekä linja- ja lähtötietoja, joiden avulla myynti kirjautuu oikealle linjalle ja lähdölle, tilastointijärjestelmä niin ajoneuvojen sijainnin kuin myyntien osalta sekä erillisiä servereitä uudelle järjestelmälle. Tällaiset osat tulisi hankkia ja rakentaa myös uuteen taustajärjestelmään, jolloin hankintayksikölle syntyisi sama investointikulu sekä ylläpidon osalta kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä.

Kaksi erillistä järjestelmää tarkoittaa kuljettajilta kirjautumista kahteen eri järjestelmään. Tällainen kahden kirjautumisjärjestelmän järjestely on merkittävä päällekkäisyys joukkoliikenteessä, jossa oikea linja ja suunta valitaan useita kertoja päivässä. Virheen mahdollisuus kasvaa merkittävästi tällaisissa ratkaisuissa, joissa on kaksi päällekkäistä järjestelmää samassa ajoneuvossa. Mikäli toiseen järjestelmään on esimerkiksi unohdettu kirjautua oikein tai se on jäänyt edellisen linjalähdön asetuksiin, myyntitulo kirjautuu väärin järjestelmään. Tällöin myynti kirjautuu väärälle linjalle. Taloudellisesti väärälle linjalle kirjautuneet tulokset aiheuttavat kustannusten kohdistumisen väärin, jonka seurauksena esimerkiksi toiselle kunnalle kirjautuu myynnin lipputulot. Taloudellisesti tällä on merkittävä vaikutus kuntien kustannustenjakoon.

EMV -maksamisen mahdollistavan laajennuksen hankinta Initiltä toteutettaisiin sopimusmuutoshankintana olemassa olevaan ohjelmistoon. Alkuperäisen toimittajan on tarpeen suorittaa lisätöitä taustajärjestelmään sekä ylimääräisiä tavarantoimituksia lukijalaitteen päivityksenä. Tämän muutoksen arvo sopimukseen on alle 50 % alkuperäisen sopimuksen arvosta (hankintalaki 136.2 §:n 2 kohta).

Hankintalain 136.2 §:n kohdassa tarkoitetusta sopimusmuutoksesta on julkaistava sopimusmuutosta koskeva ilmoitus (hankintalain 58.1 §:n 9 kohta). EU-kynnysarvot ylittävästä suorahankinnasta voidaan toimittaa julkaistavaksi suorahankintailmoitus (hankintalain 58.2 §:n ja 131.1 §:n). Sopimusmuutosilmoitus on siten pakollinen mutta suorahankintailmoitus vapaaehtoinen.

On tulkinnanvaraista, onko sopimusmuutosilmoituksella mahdollista saada lainvoima myös muunlaisille muutoksille, mutta mikään ei estä julkaisemasta sekä sopimusmuutosilmoitusta että suorahankintailmoitusta siltä varalta, että sopimusmuutoksen kautta katsotaan syntyvän suorahankinta (Pekkala ym., Hankintojen kilpailuttaminen, 2017, s. 308 ja 549).

Jos suorahankintailmoitus julkaistaan, sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (hankintalain 131.1 §). Jos suorahankintailmoitusta ei tehtäisi, ja sopimusmuutos katsottaisiin myöhemmin suorahankinnaksi, voisi valituksen tehdä vielä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty (hankintalain 145.5 §:n 2 kohta).

Oheismateriaali 1Initin tarjous 15.6.2018

Oheismateriaali 2Tarjouksen tarkennukset 27.6.2018

Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte:

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää hankkia EMV –taustajärjestelmän sekä lukijalaitteiden päivityksen Initiltä,  ja tehdä niitä koskevat sopimusmuutos- ja suorahankintailmoitukset, tarjouksen mukaisesti sillä ehdolla, että tämä päätös tulee lainvoimaiseksi. Tarjoushinta on 510 955,60 euroa (alv 0 %)

Sopimusmuutos/tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä päätöksellä vaan vasta erikseen tehtävällä kirjallisella sopimusmuutoksella/tilauksella. Päätös voi muuttua esimerkiksi tehdyn valituksen tai hankintaoikaisun perusteella.

Tämä asiakohta tarkastetaan kokouksessa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedINIT Innovative Informatikanwendungen in Transport-, Verkehrs- und Leitsystemen GmbH
tpvKuntien Tiera Oy
tpvKonsernihallinto, strateginen hankinta
tpvPihlava Topias
tpvVanto Jukka