Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta12427.06.20184

6652-2018 (08 01 00)

Linjan 8 reitti ja aikataulu 24.9.2018 alkaen

Tiivistelmä:

Lautakunnalle ehdotetaan, että linja 8 kulkee talvikaudella 2018 - 2019 Ruissaloon Puutorilla sijaitsevalta päätepysäkiltä pääsääntöisesti edellisen talvikauden vuorovälein.

Tksjlk § 124

Suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa 20.6.2018

Tausta

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 6.6.2018 § 103 Turun seudun joukkoliikenteen talviaikatauluista 2018 – 2019. Osana päätöstä päätettiin, että linjan 8 reitti ja aikataulu tuodaan seuraavaan kokoukseen omana asiakohtanaan. Linjan 8 reitti liittyy Kauppatorin väliaikaisiin liikennejärjestelyihin, sekä tulevaisuuden linjastosuunnitelmiin. Kauppatorin rakentamisen aikaisia joukkoliikennejärjestelyitä on käsitelty useassa kokouksessa kevään 2018 aikana. Virallisten käsittelyje n lisäksi tilapäisjärjestelyitä ja suunnittelun tilannetta on esitelty useissa kokouksissa. Useiden esittelyjen tarkoituksena on ollut pitää lautakunta tietoisena suunnittelun etenemisestä, ja samalla varmistaa se, että suunnitelmille on lautakunnan tuki. Menettely on ollut edellytys sille, että suunnittelussa on voitu edetä, aikataulun ollessa tiukka sekä liikennejärjestelyiden, että joukkoliikenteen tilapäisjärjestelyiden suunnittelun osalta. Talvikauden aikataulut jouduttiin aikataulusta johtuen tuomaan kevätkauden viimeiseen lautakunnan kokoukseen 6.6.2018, koska käsittelyn yhteydessä haluttiin tuoda mahdollisimman tarkka arvio tilapäisjärjestelyiden aiheuttamista kustannuksista.

Kevään 2018 aikana linjan 8 reittiä on käsitelty seuraavasti:

1. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 14.3.2018 § 34 linjan 8, 301, 302 ja 303 reittimuutoksista seuraavasti Tksjlk 14.3.2018 § 34 (http://ah.turku.fi/tksjlk/2018/0314003x/3682331.htm):

 ”Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti, että 23.4.2018 alkaen linjojen 8, 300, 301, 302 ja 303 reittiä muutetaan toriparkin rakentamisen vuoksi kesäaikataulukauden ajaksi seuraavasti:

Linjan 8 päätepysäkki Turun keskustassa siirtyy Puutorille. Samalla linjan reitti muuttuu. Ruissalosta tultaessa linja kulkee jatkossa reittiä Ratapihankatu – Brahenkatu – Sibeliuksenkatu – Puutori. Ruissalon suuntaan reitti on Puutori – Maariankatu – Brahenkatu – Ratapihankatu jatkuen nykyistä reittiä.”

Päätöstä perusteltiin seuraavasti:

”Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on päättänyt kesäkauden 2018 aikatauluista 13.12.2017 § 201.

Linjan 8 osalta on tuolloin todettu:

”Linjan 8 reitti tulee muuttaa, sillä Puutarhakadun pyöräyhteyden rakentaminen estää jatkossa linja-autolla kääntymisen Humalistonkadulta Puutarhakadulle Aurakadun suuntaan. Pyöräyhteyden rakentamisen aikataulu ei ole vielä tarkasti tiedossa, mutta liikennesuunnittelun suosituksesta reittimuutos on syytä tehdä kesäaikataulukauden alusta, mikäli työt käynnistyisivät jo kesäkauden 2018 aikana. Uudesta reitistä tullaan päättämään toriparkin rakentamisen aiheuttamien reittimuutosten yhteydessä.”

Toriparkin rakentamisen aiheuttamia poikkeusreittien suunnittelu on käynnissä. Suurin osa muutoksista toteutetaan talvikauden 2018-2019 alkaessa, syyskuussa 2018. Toriparkin rakentaminen alkaa arkeologisilla kaivauksilla keväällä 2018. Kaivaukset siirtävät torikaupan tilapäisesti Yliopistonkadulle torin kohdalle, ja samalla katualue rauhoitetaan autoliikenteeltä. Joukkoliikenteelle tämä tarkoittaa pysäkin T53 poistamista. Koska tilapäisjärjestelyt siirtävät joukkoliikenteen pois torin laidalta syksyllä 2018, tulee pysäkin T53 linjoille löytää nyt tilapäisratkaisu, joka on voimassa koko toriparkin rakentamisen ajan. Turun keskustan alueella ei ole toriparkin rakentamisen aikana riittävästi tilaa joukkoliikenteelle, ja nykyään keskustaan päättyvät linjat tulee siirtää tilapäiseen paikkaan. Tilapäisenä paikkana tulee toimimaan Puutori, johon linja 8 sekä linjat 300 – 303 tullaan siirtämään. Pysäkkialueena toimii Puutorin keskellä sijaitseva laiturialue. Esitys toriparkin rakentamisen aikaisista mittavammista järjestelyistä tuodaan lautakunnan päätettäväksi talviaikataulukauden 2018-2019 päätöksen yhteydessä kesäkuussa 2018.”

2. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 4.4.2018 § 50 joukkoliikenteen reiteistä 24.9.2018 alkaen Tksjlk 4.4.2018 § 50 (http://ah.turku.fi/tksjlk/2018/0404004x/3695477.htm):

Esittelytekstissä todettiin keskustaan päättyvien linjojen osalta, että: 

"Keskustaan päättyvien linjojen osalta lasketaan tarkemmat kustannusvaikutukset ja reitit käsitellään lautakunnassa 18.4.2018. Lähtökohtaisesti esitetään kuitenkin linjojen päättämistä Puutorille, joka on perusteltua mm. liikenteen sujuvuuden, ja Kauppatorin jälkeisen tilanteen perusteella. Vaihtoehdot ja vaikutukset tulee kuitenkin vielä selvittää paremmin."

Näiden linjojen osalta päätettiin, että:

"Keskustaan päättyvien linjojen osalta toteutetaan vaihtoehto 1, mutta tarkemmat kustannukset selvitetään ja vaihtoehdot käsitellään lautakunnan kokouksessa 18.4.2018."

3. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta merkitsi 18.4.2018 § 63 Linjojen 8, 20, 21-23, 300, 301-303 ja 401-403 vaihtoehtoisen päätepysäkin käyttämisen kustannukset Kauppatorin rakentamisen aikana tiedokseen Tksjlk 18.4.2018 § 63 (http://ah.turku.fi/tksjlk/2018/0418005x/3704046.htm).

Linjan 8 tuomisen keskustaan Linnankadulle arvioitiin kustantavan 24.9. - 31.12.2018 n. 25 000 €, ja vuosikustannukseksi arvioitiin n. 95 000 €. Laskelman pohjana oli oletus, että käytettävä reitti olisi Ruissalosta tullessa Ratapihankatu-Humalistonkatu-Eerikinkatu-Kristiinankatu- Linnankatu-Aurakatu-Eerikinkatu-Humalistonkatu-Ratapihankatu jne. Arvioitu kustannus muodostuu hieman pidemmästä ajomatkasta Puutorin vaihtoehtoon verrattaessa, sekä siitä todennäköisestä tilanteesta, jossa liikenteeseen joudutaan lisäämään yksi auto liikenteen hidastuessa nykytilanteesta. 

Esityksen perustelut

Lautakunnan kokouksessa 18.4.2018 esitettiin keskustaan päättyvien linjojen kustannukset, jos linjat tuotaisiin Linnankadulle rakennettaville pysäkeille. Pysäkit on suunniteltu rakennettavaksi Linnankadun eteläpuolelle Kristiinankadusta itään. Linnankadulle on suunniteltu pysäkkitila kolmelle linja-autolle, eli käytännössä kaikkia linjoja ei olisi kyetty tuomaan keskustaan. Kokouksessa ei tehty esityksiä linjojen tuomisesta keskustaan, mutta keskustelussa todettiin, että päätös keskustaan tuomisesta voidaan tarvittaessa tehdä vielä talviaikataulukauden aikataulupäätöksen yhteydessä 6.6.2018. 

Kauppatorin rakentamisen tilapäisjärjestelyiden suunnittelua on viety eteenpäin lautakunnan päätöksen 4.4.2018 mukaisesti, eli on oletettu linjat lähtökohtaisesti päätettäväksi Puutorille. Päätöstä on tukenut se, että esityksiä linjojen päättämisestä keskustaan ei tuotu 18.4.2018 kokouksessa kustannusten ollessa suuria verrattaessa moneen muuhun Linnankadun terminaaliin tuotavaan linjaan. Jatkosuunnittelu on rajannut pois joitain mahdollisuuksia linjan 8 tuomiseksi keskustaan, mutta tila on tarvittaessa edelleen löydettävissä.

Vaihtoehto 1

Linja 8 ajetaan Linnankadun pysäkille Ruissalosta tullessa reittiä Ratapihankatu-Humalistonkatu-Eerikinkatu-Kristiinankatu- Linnankatu. Pysäkiltä poistutaan Ruissaloon reittiä Aurakatu-Eerikinkatu-Humalistonkatu-Ratapihankatu.  Linjan 8 pysäkiksi on käytännössä vain yksi paikka. Linnankadun /Aurakadun terminaalialueen pysäkeillä ei ole tilaa, ja Linnankadulle Kristiinankadun ja Kauppahallin väliin toteutettavat pysäkit on suunniteltu tilausajoille ja kiertoajeluille, joilta poistuu pysäkkejä Yliopistonkadulta ja Aurakadulta kaupungintalon vierestä. Linnankadulle tulee tila kolmelle bussille. Pysäkkien sijainti on esitetty oheismateriaalissa 1. Tila jakaantuu tonttiliittymän vuoksi kahteen osaan, joista toiseen mahtuu kaksi bussia ja toiseen yksi bussi. Ainoana keskustaan päättyvänä linjana, linjan 8 tulisi käyttää yhden bussin tilaa, että tilausajoille ym. jää enemmän tilaa isommalla pysäkillä. Oheismateriaalissa 2 on esitetty linjan 8 mahdollinen reitti, mahdollisen pysäkin sijainti, sekä keskustan alueen muut pysäkkialueet.  

Vaihtoehto toisi linjan 8 lähemmäs keskustan terminaalia, mutta erottaisi sen Puutorin linjoista. Vaihtoehdon haittoina voidaan nähdä se, että linja 8 olisi erossa muista terminaaleista joka lisäisi järjestelmän epäselvyyttä asiakkaille. Lisäksi tulee huomioida, että Ruisrockin aikana järjestely ei olisi mahdollinen matkustajien odotustilojen ollessa riittämättömät. Ruisrockin aikaan linjalle 8 tulisi etsiä uusi lähtöpaikka, mutta tämä ei eroaisi oleellisesti esim. vuoden 2017 järjestelystä, jossa lähtöpysäkkiä myös siirrettiin. Vaihtoehdon 1 kustannus vuositasolla olisi noin 95 000 euroa.

Vaihtoehto 2

Linja 8 ajetaan Puutorille voimassa olevien päätösten mukaisesti. Järjestelmätasolla tämä on selkeämpi ratkaisu, mutta erottaa linjan 8 niistä linjoista jotka kulkevat vain Aurakadun kautta. Vaihtoehtoa on perusteltu myös aikaisempien käsittelyiden yhteydessä. Keskeisimpinä perusteluina vaihtoehdolle toimivat mahdollisimman yksinkertaisen ja stabiilin, aikaa kestävän, järjestelyn luominen. Vaihtoehdon kaksi ei arvioida nostavan kustannuksia oleellisesti, koska liikenteeseen ei tarvita lisäautoa.

Edellä luetelluista, sekä aiempien käsittelyiden yhteydessä esiin nostetuista syistä johtuen, seudullinen joukkoliikenne esittää vaihtoehdon 2 toteuttamista.

Oheismateriaali 1Tilausajobussien pysäkit Linnankadulla

Oheismateriaali 2Linjan 8 mahdollisen päätepysäkin sijainti Linnankadulla

Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte:

EhdotusTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää, että linjalla 8 liikennöidään 24.9.2018 - 22.4.2019 pääsääntöisesti edellisen talvikauden vuorovälein ja, että linjan reitti on 4.4.2018 päätöksen mukainen.

Lisäksi Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti ja että päätös toimeenpannaan odottamatta lainvoimaa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvJorasmaa Lauri