MUUTOKSENHAKU

 

 

MUUTOKSENHAKUKIELTO

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

 

Pykälät: 48-49, 53-57

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

 

Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on allekirjoitettava. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

 

Pykälät: 52

 

Oikaisuvaatimusviranomainen:

 

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Osoite

Puolalankatu 5, 20100 Turku

 

PL 355, 20101 Turku

Puh.

02 330 000

Faksi

02 230 5050

Sähköposti

joukkoliikenne@turku.fi

 

VALITUSOSOITUS

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valitusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

 

Valitusviranomainen:

 

Turun hallinto-oikeus

 

Osoite

Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku

 

PL 32, 20101 Turku

Puh. vaihde

029 56 42400

Puh. kirjaamo

029 56 42410

Faksi

029 56 42414

Sähköposti

turku.hao@oikeus.fi

 

Kunnallisvalitus, pykälät:

 

Hallintovalitus, pykälät: 50-51