Åbo stad

Ändringssökande

Bilaga

Svenska sektionen vid

§ 59-66

 

nämnden för fostran och undervisning

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbud mot ändringssökande § 59-63, 65-66

 

Enligt 136 § i kommunallagen får rättelse inte yrkas i eller kommunalbesvär anföras över följande beslut, eftersom beslutet endast gäller beredning eller verkställighet.

 

Paragrafer: 59-63, 65-66

 

Eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 134 § 1 mom. i kommunallagen kan framställas över beslutet, får ändring i följande beslut inte sökas genom besvär.

 

Paragrafer:

 

I följande beslut får ändring inte sökas genom besvär.

 

Paragrafer och grunder för besvärsförbud:

 

Anvisningar för rättelseyrkande § 64

 

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.

 

Ett rättelseyrkande kan framställas av en part samt av en kommunmedlem.

 

Paragrafer: 64

 

Myndighet till vilken rättelseyrkandet riktas

 

Nämnden för fostran och undervisning

Universitetsgatan 27a

PB 355, 20101 Åbo

tfn 02-330 000

e-post kasvatusjaopetuslautakunta@turku.fi

 

 

Tid

Ett rättelseyrkande ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Innehållet i rättelseyrkandet

 

Av rättelseyrkandet ska framgå de yrkanden som framställs och motiveringarna till dem och rättelseyrkandet ska undertecknas av den som framställer yrkandet.

 

Besvärsanvisning

I följande beslut kan ändring sökas genom skriftliga besvär.

 

Paragrafer:   

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Besvärsmyndighet

Åbo förvaltningsdomstol

Lasarettsgatan 2-4

20100 Åbo

PB 32, 20101 Åbo

växeln tfn 029 56 42400

Registraturen tfn 029 56 42410

Fax 029 56 42414

e-post turku.hao@oikeus.fi

 

Kommunalbesvär, paragrafer:

Besvärstid 30 dagar

 

Förvaltningsbesvär, paragrafer:

Besvärstid dagar

 

 

Annan besvärsmyndighet

 

Adress

Postadress

 

Paragrafer:

Besvärstid dagar

 

Besvärstid   Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

 

Besvärsskrivelse

I besvärsskriften ska uppges

ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress

vilket beslut som överklagas

till vilken del beslutet överklagas och vilka ändringar som yrkas i beslutet

motiveringarna till att beslutet bör ändras

 

Besvärsskriften ska egenhändigt undertecknas av ändringssökanden eller av den som upprättat besvärsskriften. Om endast den som upprättat besvärsskriften har undertecknat den, ska också denna persons yrke, boningsort och postadress anges.

 

Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller en på tjänstens vägnar styrkt kopia samt intyg över den dag från vilken besvärstiden ska räknas.

 

Inlämnande av besvärshandlingarna

 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan på eget ansvar sändas per post eller via ett bud. Besvärshandlingarna ska inlämnas till postbefordran i så god tid att de hinner fram före besvärstidens utgång.

 

Ytterligare information

 

Detaljerade anvisningar för rättelseyrkande/besvärsanvisningar bifogas protokollsutdraget.