Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning6207.12.20234

366-2023 (07 02 01)

Aftonskola

Sammandrag: -

Ssnfu § 62

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 30.11.2023:

 

Nämnden för fostran och undervisning har 31.10.2023 § 123 behandlat ett ärende om omorganisering av den svenskspråkiga yrkesutbildningen. Svenska sektionen behandlade ärendet vid sin aftonskola 7.11.2023 § 54.

 

Ett diskussionstillfälle har ordnats vid Åbo Yrkesinstitut i ärendet tillsammans med personalen måndagen 27.11.2023.

 

Under föregående möte önskade svenska sektionen få en Swot-analys av läget gällande båda enheterna och bl.a följande frågor togs upp.

 

-möjligheter till kombiexamen

-vilka garantier ges att utbildningen kan stanna i Åbo vid överföring till Axxell

-kostnader per studerande för utbildningarna i Åbo Yrkesinstitut respektive Axxell

-närstudier i Åbo Yrkesinstitut respektive Axxell

-vilka är fördelarna med respektive alternativ, studerandes röst önskar höras

-hur har marknadsföringen av de svenskspråkiga linjerna skötts inom Åbo yrkesinstitut, resursering?

-vilka möjligheter finns att utveckla de svenskspråkiga linjerna inom Åbo yrkesinstitut

-kommer utbildningsplatser från Åbo Yrkesinstitut att överföras till Axxell?

-finns det samarbetsmöjligheter med Axxell som kunde utvecklas?

 

Svenska sektionen önskar en analys gällande fördelar och nackdelar med en dylik överföring av den svenska utbildningen där både studerandes och personalens röster blir hörda. Till aftonskolan har bjudits in representanter från Axxell och Åbo Yrkesinstitut.

 

Nämnden begär om ett utlåtande i ärendet av svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning, Axxells styrelse och Åbo Yrkesinstitut. Svenska sektionen kommer att behandla utlåtandet i januari 2024.

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman:

 

Förslag          Antecknas för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.

Utbildningschef Irina Loponen presenterade de svenskspråkiga merkonom- och programutvecklarutbildningarna vid Åbo yrkesinstitut. Rektor Lena Johansson presenterade Axxells verksamhet.​