Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning6407.12.20235

7606-2023 (12 00 01)

Verksamhetsställen och det maximala antalet förskoleplatser

Sammandrag: -

Ssnfu § 64

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman och servicechef Hanna Karlsson 30.11.2023:

 

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning beslöt 7.11.2023 § 56 att remittera ärendet för ny beredning. Orsaken var att den anvisade platsen för Cygnaeus förskola på adressen Gregorius IX väg 12 från läsåret 2024-2025. Efter remitteringen har en arbetsgrupp letat efter alternativ till placering av Cygnaeus förskola.

 

 

Bakgrund

I den pågående utredningen av småbarnspedagogikens servicenätverk letas efter framtida utrymmeslösningar för småbarnspedagogikens behov. Planen har delgetts allmänheten vid ett öppet informationstillfälle 5.10.2023 och efter detta har åsikter samlats in via webbtjänsten Din åsikt. Höranden har avslutats och färdigställandet av planen är på gång med målsättningen att få servicenätsförändringarna till beslutsfattande i januari 2024.

 

Den ännu inte fastställda planen innehåller förslag om att förskolegrupperna i framtiden skall vara placerade i anslutning till skolan i enlighet med svenska sektionens tidigare linjedragning. Det här kräver ett fastighetsprojekt, men också en planändring för Cygnaeus förskolas del. På så sätt är Cygnaeus förskolegruppers placering ett beslut som blir gällande för flera år framöver och inte enbart för nästa läsår. Cygnaeus förskola har varit placerad i Rosenkvarteret i Skolgatans daghem. När Rosenkvarterets utvecklingsprojekt framskrider medför det att förskoleverksamheten bör flyttas till andra lokaliteter. Tidpunkten för detta är slutet av år 2024, men för verksamhetens skull är det lämpligt att förskoleåret för Cygnaeus förskola inleds i nya utrymmen från augusti 2024.

 

Axelvägen 11

Fastigheten på Axelvägen 11 i Storheikkilä är en flyttbar fastighet. Den har inskaffats av Turun Päiväkodit Oy och staden hyr den för småbarnspedagogisk verksamhet. Byggnaden har placerats på Axelvägen år 2021 och har fungerat som ersättande utrymme åt Talinkorventien päiväkoti. Utrymmena blir lediga under sommaren 2024 och har utrymme för 7 grupper.

 

Skiftesdagvården belägen i Kaskenkadun päiväkoti föreslås att flytta in i fastigheten som följande daghem. Verksamheten fyller inte hela fastigheten så att det finns möjlighet att placera två förskolegrupper dit. På så sätt finns ett alternativ till att placera Cygnaeus förskolegrupper på Gregorius IX väg 12. Utrymmena på Axelvägen fyller småbarnspedagogikens behov och har varit omtyckta utrymmen. Byggnaden kan lätt nås med buss. Busslinjerna 32 och 42 är de bäst tillgängliga linjerna och går med 10 minuters mellanrum från Salutorget. Avståndet från Axelvägen till Salutorget är ungefär 2,5 km och till daghem Port Arthur 1,2 km.

 

Avståndet från Salutorget till Gregoriusvägen är ca 4km och från daghem Port Arthur 5,5 km. även till Gregoriusvägen kan man åka med buss från Salutorget (bl.a linjerna 55, 55A, 56). Buss resan är något längre (ca 20 min) än till Axelvägen (ca 12 min).

 

Verksamhetsställen och det maximala antalet förskoleplatser fastställs av svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning. 

 

Det är ändamålsenligt att så långt möjligt beakta den kommande skolgången vid anmälan till förskolan. Sålunda är grupperna i Sirkkala förskola huvudsakligen avsedda för kommande elever i Sirkkala skola och i Cygnaeus förskola för kommande elever i Cygnaeus skola, samt grupperna i Braheskolan avsedda för kommande elever i Braheskolan.

 

Utöver förskoleundervisning i de tre närförskolorna ges barn med behov av skiftesverksamhet möjligheten att delta i förskoleundervisning på Daghem Port Arthur. Sedan hösten 2021 ordnas svenskspråkig skiftesverksamhet i Daghem Port Arthur.

 

Det finns totalt 128 platser i den svenskspråkiga förskoleundervisningen, inom skiftverksamheten bereds därutöver förskoleplatser till de som har behov. Antalet barn födda 2018 som för tillfället är inskrivna i svenskspråkig verksamhet är 120. Personaldimensioneringen planeras utgående från det verkliga antalet anmälningar.

 

Bilaga 1               Alternativa placeringar för förskoleverksamheten vid Cygnaeus daghem och förskola (jämförelse båda alternativen)

 

Gällande tillgängligheten så nås båda föreslagna alternativ för Cygnaeus förskolegrupper med kollektivtrafik från Salutorget. Båda fastigheterna är lämpade för småbarnspedagogik. Ur verksamhetssynvinkel finns synergieffekter på Gregoriusvägen där både daghem och förskola är placerade på samma ställe. Detta ger bättre förutsättningar för en svenskspråkig lärandemiljö, vilket är ett viktigt kriterium när det gäller svenskspråkig småbarnspedagogik. På Axelvägen skulle de svenskspråkiga grupperna vara i minoritet. I den nätverksutredning som är på gång har påtalats vikten av att grupperna är i balans i samlokaliserade enheter för att garantera en svenskspråkig lärandemiljö. I och med Oxvägens daghem färdigställs förflyttas förskolegrupperna närmare centrum från 2025 och har tillgång till en nybyggd fastighet. Tillgängligheten framförallt för de familjer som för tillfället har barn i Port Arthur är sämre i detta alternativ. Utgående från en helhetsbedömning, framförallt från verksamhetssynvinkel föreslås beslutsalternativ A som ett bättre alternativ.

 

Antalet platser och verksamhetsställen där förskoleundervisning ordnas i enlighet med tabellen och för Cygnaeus förskolas del gäller alternativ A eller B.

 

Verksamhetsställen

Maximala antalet förskoleplatser

Adress

Braheskolans förskola

40

Djupdikesvägen 27

Cygnaeus förskola

34

A) Gregorius IX väg 12

B) Axelvägen 11

Sirkkala förskola

54

Sirkkalagatan 20

Daghem Port Arthur

Enligt behov

Sofiegatan 7

 

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman:

 

Förslag          Svenska sektionen beslutar att fastställa verksamhetsställen och maximala antalet förskoleplatser i enheterna enligt föredragningen och för Cygnaeus förskolas del enligt alternativ A. Ändringen är i kraft från 1.1.2024 tillsvidare.

 

Beslut​Förslaget godkändes.​ Protokollet för detta ärende justerades omedelbart under mötet.​

Sändlista

förkAhokoski Essi
förkBorgström Nina
förkHagelberg Annette
förkHaglund Linda
förkKojo Karola


Bilagor:

Ssnfu § 64
Bilaga 1:Alternativa placeringar för förskoleverksamheten vid Cygnaeus daghem och förskola