Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning5408.12.20224

14290-2022 (12 01 00, 12 00 01)

Elevantagningskriterier till den svenskspråkiga förskoleundervisningen

Sammandrag: -

Ssnfu § 54

Servicechef Hanna Karlsson och direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 30.11.2022

 

Allmänna principer

De allmänna principerna för elevupptagning till förskoleundervisningen fastställs i lagen om grundläggande utbildning (628/1998, 4 §). Kommunen är skyldig att för barn i läropliktsåldern som bor på kommunens område ordna grundläggande utbildning samt förskoleundervisning året innan läroplikten uppkommer. Kommunen är dessutom skyldig att ordna förskoleundervisning det år läroplikten uppkommer för barn som omfattas av förlängd läroplikt och för barn som inleder den grundläggande utbildningen ett år senare än vad som bestämts.

 

Kommunen kan skaffa tjänster som gäller förskoleundervisning också av någon annan offentlig eller privat serviceproducent. Kommunen svarar för att de tjänster som den skaffar ordnas enligt denna lag.

 

En kommun som har såväl finsk- som svenskspråkiga invånare är skyldig att ordna grundläggande utbildning och förskoleundervisning separat för vardera språkgruppen.

 

Bestämmande av skolplats för eleverna (lagen om grundläggande utbildning 628/1998, 6 §)

Undervisningen i kommunen skall ordnas så att elevernas resor med hänsyn till bebyggelsen, skolornas och andra undervisningsplatsers placering samt kommunikationerna är så trygga och korta för eleverna som möjligt. När förskoleundervisning ordnas skall dessutom beaktas att de barn som deltar i undervisningen har möjlighet att utnyttja servicen inom småbarnspedagogiken.

 

Kommunen ska anvisa en lämplig plats, vid vilken utbildningen sker på elevens eget språk, om kommunen är skyldig att ordna undervisning på nämnda språk. En elev som får förskoleundervisning kan som plats för undervisningen anvisas också en sådan plats för småbarnspedagogiken som uppfyller motsvarande krav eller någon annan plats som lämpar sig för förskoleundervisning. Av grundad anledning som har samband med undervisningen kan kommunen byta plats för undervisningen utan att ändra på undervisningsspråket.

 

Utan vårdnadshavares samtycke får ett barn inte hänvisas till undervisning där det tas ut avgifter av eleverna eller till undervisning där det enligt kommunens eget beslut eller tillståndet att ordna utbildning iakttas en särskild metod som baserar sig på en viss världsåskådning eller pedagogisk princip.

 

Ansökan till förskoleundervisning (förordning om grundläggande utbildning 852/1998, 23 a §)

Ansökan till förskoleundervisning skall göras innan undervisningen inleds och på det sätt utbildningsanordnaren förutsätter. Utbildningsanordnaren skall på förhand informera om de platser där förskoleundervisning ordnas, när undervisningen inleds och avslutas och om förfarandet vid ansökan till förskoleundervisning som utbildningsanordnaren ordnar eller skaffar.

 

En elev kan också ansöka om inträde till en annan förskoleundervisningsplats än den kommunen anvisar. I sådana fall svarar vårdnadshavaren enligt lagen om grundläggande utbildning för de kostnader som transporten eller ledsagningen medför. När dessa elever antas skall enhetliga antagningsgrunder tillämpas. Kommunen kan dock besluta att till förskoleundervisning som kommunen ordnar eller skaffar i första hand anta barn som är bosatta i kommunen.

 

Om barnets boningsort eller vårdnadshavarens arbets- eller studiesituation förändras eller om andra motsvarande särskilda skäl föreligger kan ansökan till förskoleundervisning göras vid en senare tidpunkt än den utbildningsanordnaren förutsätter.

 

Förfaringssätt vid anvisning till förskoleundervisning

Kommunen är skyldig att vid anvisningen till förskoleundervisning agera likvärdigt, rättvist och konsekvent.

 

Barn som är bosatta i Åbo antas i första hand till den av Åbo stad ordnade förskoleundervisningen. I andra hand antas barn som är bosatta i de regioner som hör till det regionala avtalet inom småbarnspedagogiken som Åbo stad ingått med närliggande kommuner.

 

Verksamhetsplatserna fastställs årligen av svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning. De svenskspråkiga skolorna är indelade i ett elevupptagningsområde, enligt svenska sektionens vid nämnden för fostran och undervisnings beslut 2.11.2022 § 48.

 

Det betyder att vårdnadshavarna kan välja till vilken förskola eleven anmäls. För att förverkliga en enhetlig lärostig från förskola till skola är strävan att de barn som inleder sin förskola i anslutning till respektive skola skall kunna fortsätta sin skolgång där. Vårdnadshavaren kan även välja alternativet ”vi har ingen skillnad”, då avgör områdeschefen inom småbarnspedagogiken den mest lämpliga förskoleplatsen. I Åbo stad finns tre svenskspråkiga förskolor; Cygnaeus förskola, Sirkkala förskola och Braheskolans förskola.

 

Om antalet sökande överstiger antalet platser tillämpas antagningsgrunderna i följande ordning.

 

1.Hälsorelaterad orsak eller stödbehov

2.Förskolans tillgänglighet (I bedömningen utgår man från Fölis reseguide och bedömningen görs i första hand enligt en trygg promenadväg och i andra hand från en trygg skolväg med kollektivtrafik.) Förskolans tillgänglighet beräknas från respektive skolas adress.

3.Syskon i skolan

4.Lottdragning

 

För att omfattas av det första kriteriet krävs beslut om särskilt stöd eller andra intyg. Syskonkriteriet tillämpas ifall eleven har syskon i samma skola under det år som förskolan inleds.

 

I Fölis reseplanerare ges information om rutten till fots, med cykel och med kollektivtrafik. För att få en gemensam och rättvis bild av tillgängligheten enligt Fölis reseplanerare fastställs tillgängligheten från hemadressen till skolan av ett team bestående av såväl geodatasakkunniga, representanter från kollektivtrafiken samt rektorer och områdeschefen från småbarnspedagogiken.

 

Områdeschefen inom småbarnspedagogiken beslutar om elevens rskola.

 

Om en elev flyttar inom Åbo har hen rätt att gå ut förskolan i den förskola hen var elev innan hen flyttade.

 

Förskoleundervisningsgrupper

Utgångspunkten är att förskoleundervisningsgrupperna ska bestå av 20 barn som deltar i förskoleundervisningen. Undantag är dock grupper med barn som fått beslut om särskilt stöd där förskolegruppen är förminskad.

 

Det maximala antalet förskoleundervisningsplatser faställdes i svenska sektionen 2.11.2022 och gäller tillsvidare. Förskoleplatsernas maximala antal är bindande.

 

 

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman:

 

Förslag          Svenska sektionen beslutar att godkänna kriterierna för elevantagningen till förskolan fr.o.m. 1.1.2023.

 

 

BeslutFörslaget godkändes.

Sändlista

förkBorgström Nina
förkHagelberg Annette
förkKojo Karola