Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning3301.09.20221

Mötets laglighet och beslutförhet

Ssnfu § 33

FörslagMötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

BeslutFörslaget godkändes.