Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning3601.09.20224

9767-2022 (12 00 01)

Ändringar i läroplanen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Åbo

Sammandrag: -

Ssnfu § 36

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 22.8.2022:

 

 

Utbildningsstyrelsen har 18.5.2022 beslutat om ändringar (OPH-1098-2022) i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. Ändringarna trädde i kraft 1.8.2022.

 

En formulering om att barnets bästa i första hand ska beaktas vid planering och anordnande av samt beslutsfattande om grundläggande utbildning har skrivits in. Ett förbud mot diskriminering har lagts till elevens skyldigheter. En elev ska låta bli att mobba eller diskriminera samt handla så att eleven inte äventyrar andra elevers, skolgemenskapens eller studiemiljöns säkerhet eller hälsa. Anmälningsskyldigheten för lärare och rektorer utökas. Dessa är i fortsättningen skyldiga att anmäla misstänkt mobbning, trakasserier, diskriminering eller våld som skett i studiemiljön eller under skolvägen och som kommit till hans eller hennes kännedom till vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare för den elev som misstänks för detta och för den elev som utsatts för detta.

 

Ändringarna berör följande kapitel i läroplanen:

 

2.1 Förpliktelser som styr undervisningen

5.1 Gemensamt ansvar för skoldagen

5.3 Fostrande samtal och disciplinära åtgärder

5.6 Frågor som avgörs lokalt

8.2 Gemensam elevvård.

 

En anordnare av grundläggande utbildning får inte låta bli att iaktta den här

föreskriften eller avvika från den.

 

Bilaga 1               Utbildningsstyrelsens föreskrift (OPH-1098-2022)

 

Bilaga 2               Ändringarna tillsatta i den kommunala läroplanen för den grundläggande utbildningen

 

Åbo stad har kompletterat utbildningsstyrelsens direktiv med en skild bilaga ”Fostrande samtal och användning av disciplinära åtgärder i den grundläggande utbildningen i Åbo” som tillägg till de skolvisa läroplanerna inom svenskspråkig fostran och undervisning i Åbo stad.

 

Bilaga 3               Fostrande samtal och användning av disciplinära åtgärder i den grundläggande utbildningen i Åbo

 

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman:

 

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning antecknar de nationella läroplansändringarna för kännedom. Svenska sektionen beslutar godkänna den kompletterande läroplansbilaga som tillägg till de skolvisa läroplanerna inom svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo stad. Planen träder i kraft omedelbart.

BeslutFörslaget godkändes.

Sändlista

förkKarlsson Christer
förkKurtén Elise
förkLindfors Johanna
förkWulff Nicke


Bilagor:

Ssnfu § 36
Bilaga 1:Utbildningsstyrelsens föreskrift (OPH-1098-2022)
Bilaga 2:Ändringarna tillsatta i den kommunala läroplanen för den grundläggande utbildningen
Bilaga 3:Fostrande samtal och användning av disciplinära åtgärder i den grundläggande utbildningen i Åbo