Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning2907.06.20224

6782-2022 (12 00 00, 12 00 02)

Elevupptagningen inom svenskspråkig fostran och undervisning

Sammandrag: -

Ssnfu § 29

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervising Liliane Kjellman, direktör för servicenätverket Minna Juselius, lokalcontroller Johanna Aarnio 25.5.2022.

 

Bakgrund

Svenska sektionen beslöt om elevupptagningsområden till de svenskspråkiga skolorna 26.9.2013 § 53. Ändringarna trädde i kraft från 1.1.2015 och gjordes delvis för att Braheskolan kom till som en ny enhet inom svenskspråkig fostran och undervisning våren 2015. Då beslöts att Braheskolans elever fortsätter sin skolgång i Cygnaeus skola i årskurserna 3-6. Sirkkala skolas elevupptagningsområde krympte med tanke på att lätta trycket på Sirkkala skola som är dimensionerad för två parallellklasser. I övrigt följde gränserna i stort sett samma indelning mellan Cygnaeus och Sirkkala elevupptagningsområden som tidigare. Länk till elevupptagningsområden finns här: Stadens elevupptagningsområden, svenska skolor åk 1–6

 

Elevens skola bestäms utgående från elevens adressuppgifter.

En elev har förstahandsrätt till en plats i sin egen närskola eller en annan lämplig skola om den egna skolan av hälsoskäl eller andra särskilda orsaker inte är lämplig för eleven, detta förutsätter sakkunnigutlåtande.

 

Utredningen och utvecklingen av servicenätverket för svenskspråkig fostran och undervisning har inletts och skolornas elevupptagningsområden hör också till denna helhet. I utredningen av servicenätverket granskas de svenskspråkiga tjänsterna och befolkningsprognoserna för den svenskspråkiga befolkningen. I utredningen bedöms också de framtida lokalbehoven och därtill bereds förslag till riktlinjer som de beslutsfattande organen sedan behandlar. Målet är att de beslutsfattande organen behandlar denna helhet under 2022. Diskussionen kring ändringen av elevupptagningsområdena förs till sektionens behandling, eftersom den väsentligt inverkar på den fortsatta planeringen av service- och lokalitetsnätverket.

 

Elevupptagningens nuläge

Den svenskspråkiga undervisningen består av två elevupptagningsområden för åk 1–6: Elevupptagningsområdena för Sirkkala och Cygnaeus. Till Sirkkalas elevupptagningsområde hör Sirkkala skola (Sirkkalagatan 20) som för tillfället fungerar i ersättande lokaler i vuxenutbildningscentret i Kärsämäki och återvänder till skolbyggnaden 2023. Cygnaeus består av Cygnaeus skola (Mariegatan 7) samt Braheskolan (Kvarnbacksvägen 42). För åk 7–9 används för tillfället ett elevupptagningsområde. 

 

Den svenskspråkiga förskoleundervisningen erbjuds kommunalt endast i samband med Braheskolan och Sirkkala skola och därtill på adressen Skolgatan 10, i vilken Cygnaeus skolas förskoleundervisning temporärt ordnas.

 

För tillfället deltar 129 barn i förskoleundervisningen i Åbo. I Braheskolan erbjuds nybörjarundervisning (åk 1–2) och dess elevantal är för tillfället 77. Cygnaeus skolas elevantal är 488 och Sirkkala skolas elevantal är ca 250 (Sirkkalabackens elever inkluderade).

 

Arbetsgruppen för utredningen av service- och lokalnätverket inom svenskspråkig fostran och undervisning har identifierat tre olika potentiella scenarier för hur elevupptagningsområdena för svenskspråkig fostran och undervisning i framtiden kunde utvecklas. De olika scenarierna som presenteras rör endast åk 1–6, eftersom det redan för åk 7–9 finns ett enda elevupptagningsområde.

 

Scenario 1: nuläget fortsätter

Scenario 1 grundar sig på att den nuvarande avgränsningen för elevupptagningsområdena hålls i kraft för Sirkkala skolas och Cygnaeus skolas del och att eleverna enligt sin hemadress anvisas till någotdera område.

 

En egentlig förändring i själva lärostigen (övergången från förskoleundervisning till grundläggande utbildning) kommer inte att göras, utan den genomförs i huvudsak som tidigare: Cygnaeus skola, Braheskolan och Sirkkala skola.

 

Ifall elevupptagningsområdena fortsätter enligt nuvarande situation är det uppenbart att det på centrumområdet behöver byggas bl.a. undervisningslokaler och lokaler för smågrupper. Cygnaeus nuvarande lokaler kommer inte att kunna möta behoven som ett växande elevantal för med sig i framtiden. Samtidigt är det möjligt att Sirkkala skola inte fylls på ett effektivt sätt.

 

På centrumområdet finns inte riktigt några andra platser där en tilläggslokal som betjänar Cygnaeus skola kunde placeras. Parkeringsplatsen i anknytning till den nuvarande tomten är det enda stället som fungerar för detta ändamål. Det skulle dessutom kräva en ändring av detaljplanen eftersom det är uppenbart att behovet av tilläggslokaler skulle bli så stort att det inte kunde genomföras inom ramarna för den nuvarande byggrätten. Enligt bedömningen skulle det kompletterande byggandet färdigställas först i slutet av 2020-talet, trots att det största behovet av tilläggslokaler infaller under början av 2020-talet.

 

Scenario 2: elevupptagningsområdena ändras

Scenario 2 skulle innebära att indelningen i elevupptagningsområden skulle upphöra och istället skulle ett enda elevupptagningsområde gälla för hela staden för årskurserna 1–9.

 

Vid en ändring av elevupptagningsområdet skulle lärostigen i huvudsak kunna genomföras som tidigare. Det förutsätter tydlighet och transparent ändamålsenlighet i servicehandledningen. Det är skäl att beakta att platsen för förskoleundervisning anvisas i samband med den framtida skolan, för att lärostigen ska förbli enhetlig.

 

Ifall det finns endast ett elevupptagningsområde är det möjligt att jämnare hänvisa eleverna till de olika skolorna enligt lokalresurs, dock med beaktande av att lärostigen ska förbli enhetlig. Då används lokalresursen på ett effektivt sätt. Tilläggsbyggande i centrum behövs i varje fall för förskoleundervisningens och smågruppslokalernas del. Behovet av lokaler som skulle förutsätta nybyggande är mindre än i scenario 1.

 

Scenario 3: omfattande förändring beträffande Cygnaeus skolas placering

Scenario 3 går ut på att Cygnaeus skola skulle placeras på ett helt annat ställe. Teoretiska alternativ för det nya läget är t.ex. Österås, Skansen eller Syrengränden 1 där högstadiet Vasaramäen yläkoulu tidigare varit.

 

I och med det nya läget skulle avgränsningen av elevupptagningsområdet ändras enligt det nya läget. I och med nybyggnadsprojektet är det möjligt att skapa en ny lärmiljö.

 

Detta scenario kräver mest nybyggande av de olika presenterade scenarierna. Med tanke på bl.a. skyddsbestämmelserna, är den fortsatta användningen av Cygnaeus skolbyggnad och eventuell utveckling av fastigheten en utmaning.

 

Bedömning av de olika scenarierna

Rektorerna för de svenskspråkiga lågstadierna har följande syn:

-På lång sikt är scenario 1 ohållbart, eftersom eleverna inte fördelas jämnt mellan skolorna (Cygnaeus och Sirkkala).

-Scenario 2 är det bästa alternativet. Detta förutsätter dock nya principer för hänvisandet av elever till skolorna. Elevens lärostig till den grundläggande utbildningen bör beaktas redan i förskoleundervisningen.

-Scenario 3 är inte ett realistiskt alternativ, eftersom det inte finns lämpliga eller geografiskt tillgängliga fastigheter som skulle möjliggöra att Cygnaeus skola skulle flyttas till en annan plats än den nuvarande.

 

Planläggningen och fastighetsutvecklingen vid servicehelheten för stadsmiljön anser att scenario 2 är det bästa alternativet. Motiveringarna för detta var bl.a. värdet på Cygnaeus skolas skolbyggnad och de omfattande skyddsbestämmelserna, centrumområdets goda geografiska läge, möjligheten till kolneutrala färdsätt samt det att scenario 2 är det mest kostnadseffektiva alternativet. På Cygnaeus skolas tomt finns 800 v-m2 oanvänd byggrätt, vilket innebär att mindre tilläggsbyggande kan genomföras med en snabbare tidsplan än i scenario 1, eftersom detaljplanen inte behöver ändras.

 

Framskridande

För svenska sektionen föreslås framskridande enligt scenario 2.

 

Ändringen av elevupptagningsområdet kommer att ha verkningar på planeringen av servicenätverket och lokallösningarna. Således skulle det vara viktigt att först definiera elevupptagningsområdet, så att man kan framskrida till de följande faserna i beredningen och planeringen.

 

En ändring av elevupptagningsområdena kommer naturligtvis att påverka familjernas vardag med tanke på barnens lärostig. Således är det viktigt att göra Åboborna delaktiga i diskussionen. Efter att sektionen behandlat ärendet, görs stadsborna delaktiga i diskussionen och man diskuterar ändringen av elevupptagningsområdena med familjerna. Detta anknyter också till den barnkonsekvensanalys som görs i samband med granskningen av servicenätverket.

 

På hösten 2022 bedöms på en mer konkret nivå servicenätverkets lokalbehov och de beslutsfattande organen behandlar utredningen av servicenätverket för svenskspråkig fostran och undervisning.

 

Målet är att ändringen i elevupptagningsområdena träder i kraft 2023. De lokalbehov som framgår utifrån utredningen av servicenätverket, genomförs inom ramen för lokalinvesteringsprogrammet och tidsplanerna för målen behandlas i samband med beslutsfattandet gällande helheten för utredningen av servicenätverket.

 

Tilläggsmaterial 1   Presentation

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman:

 

 

Förslag          Svenska sektionen beslutar att framskrida enligt scenario 2 och fortsätta arbetet för att planera hur elevupptagningsområdena ska ändras. Hörandetillfällen kan ordnas för att bereda förändringen.

BeslutSvenska sektionen beslöt att framskrida enligt scenario 2 och fortsätta arbetet för att planera hur elevupptagningen ska ändras. Hörandetillfällen kan ordnas för att bereda förändringen.

Beslut i ärendet fattades med rösterna 4–3.

I omröstning med namnupprop röstade Blomquist, Tötterman, Holmberg och Vörlund-Wallenius för föredragandens ändrade beslutsförslag. För Gardbergs ändringsförslag som understöddes av Lampi röstade förutom dessa personer även Blomqvist. Gardbergs ändringsförslag:

”Svenska sektionen beslutar utreda scenario 2; elevupptagningsområdena ändras. I arbetet bör den enhetliga skolstigen, liksom tydligheten i hur valet av skola går till, prioriteras. Utredningen kan resultera i a) en justering av nuvarande elevupptagningsområden b) ett elevupptagningsområde med tydliga urvalsprinciper. Hörandetillfällen kan ordnas för att bereda förändringen.”

Frånvarande var Achrén, Elomaa, Heikkilä och Kronqvist.

Sändlista

förkKarlsson Hanna
förkKurtén Elise
förkLindfors Johanna
förkWulff Nicke