Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning3022.04.20215

985-2021 (12 00 01)

Godkännande av skolspecifika tillägg till Cygnaeus skolas och Braheskolans läroplan

Sammandrag: -

Ssnfu § 30

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 14.4.2021:

 

Svenska sektionen har enligt instruktionen för bildningssektorn till uppgift att godkänna den lokala och den enhetsvisa läroplanen för de svenskspråkiga skolornas del.

 

Utbildningsstyrelsen har fastställt grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen den 22 december 2014. I dessa grunder bestäms även vad som skall ingå i de skolspecifika kompletteringarna till läroplanen. De skolspecifika kompletteringarna finns skrivna i skilda rutor i den löpande läroplanstexten. I skolans läroplan beskrivs sådan praxis och kutym som inte ändras årligen. Skolvis praxis kan också preciseras i läsårsplanen ifall praxisen förändras årligen. 

 

Svenska sektionen godkände 12.2.2019 § 7 kapitel 8 Elevvård i den kommunala läroplanen för svenskspråkig grundläggande utbildning. Sektionen godkände tillägg för Cygnaeus skola och Braheskolan skolvisa läroplan kapitel 8 2.2.2021 § 6. Cygnaeus skola och Braheskolan har nu ytterligare kompletterat kapitel 8 Elevvård i den skolvisa läroplanen, se bilaga 1.

 

Bilaga 1               Förändring i den skolvisa läroplanen vid Cygnaeus skola och Braheskolan, kapitel 8 Elevvård

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman:

 

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning godkänner de föreslagna ändringarna i Cygnaeus skolas och Braheskolans skolvisa läroplan.

 

 

BeslutFörslaget godkändes.

Sändlista

förkNylund Maria
förkWulff Nicke


Bilagor:

Ssnfu § 30
Bilaga 1:Förändring i den skolvisa läroplanen vid Cygnaeus skola och Braheskolan, kapitel 8 Elevvård