Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning1723.03.20211

Mötets laglighet och beslutförhet

Ssnfu § 17

FörslagMötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

BeslutFörslaget godkändes.