Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning2223.03.20216

3358-2021 (12 01 00)

Kriterier för elevantagning till svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo

Sammandrag: -

Ssnfu § 22

 

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 19.3.2021:

 

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning godkände de ikraftvarande kriterierna för elevantagningen till svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Åbo år 2013. Finska sektionen för småbarnsfostran och den grundläggande utbildningen har godkänt de uppdaterade finskspråkiga skolornas kriterier för elevantagningen den 26.1.2021, dessa träder i kraft 1.8.2021. Därför har de svenskspråkig skolornas antagningskriterier nu granskats och kompletteringar har tillförts.

 

Eleven har rätt att anmäla sig och få plats i skolan i sitt elevupptagningsområde (närskolan). Skolplatsen kan även utses i beslut om särskilt stöd. En elev som är bosatt i Åbo, eller en elev som genom avtal med kommunen har rätt till närskola i Åbo, kan även på basis av ansökan gjord av vårdnadshavaren få plats i annan skola än sin närskola ifall det finns plats. I detta fall tillämpas kriterier för antagning i andrahand.

 

De centrala principerna för elevantagningen är följande:

 

En elev har förstahandsrätt till en plats i

- sin egen närskola

- en annan lämplig skola om den egna skolan av hälsoskäl eller andra särskilda orsaker inte är lämplig för eleven, detta förutsätter sakkunnigutlåtande

 

Om det finns plats i skolan efter förstahandsantagningen, kan platserna fyllas med elevantagning i andra hand. Enhetliga antagningsgrunder tillämpas i alla skolor. Antagning i andra hand får inte medföra att en ny undervisningsgrupp måste bildas.

 

Följande grunder tillämpas i prioritetsordning.

 

- Eleven har syskon i skolan

- Om skolvägens längd, trygghet eller trafikförbindelserna ger belägg för det

- Vid behov lottdragning

 

I den grundläggande undervisningen är elevgruppernas maximiantal 23 elever i årskurserna 1-2 vid behandlandet av ansökningar från elever utanför elevupptagningsområdet. I årskurserna 3-9 är motsvarande maximiantal 26 elever. Rektorn får inte anta fler elever till skolan än vad svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning beslutat om.

 

Ifall eleven antas till en skola utanför elevupptagningsområdet svarar vårdnadshavaren för transportkostnader och andra kostnader som uppkommit av att ha följt barnet på skolvägen, om inte annat konstaterats i de av undervisningsnämnden godkända grunderna. Ifall eleven genom andrahandsantagningen antas med syskonkriterium eller utgående från kriteriet skolvägens längd, trygghet eller trafikförbindelserna och eleven har en reseförmån till närskolan fråntas eleven inte denna förmån ifall samma kriterier fylls till den andra skolan. Reseförmånen kan dock inte förbättras med ett byte från närskolan till en annan skola.

 

Bilaga 1               Kriterier för elevantagning till svenskspråkig grundläggande utbildning Åbo fr.o.m 1.8.2021.

 

I bilaga 1 finns de uppdaterade elevantagningskriterierna. De överstreckade delarna av texten är borttagna och de nya delarna är markerade med grönt. Övriga delar av texten är oförändrad. Ärendet är berett tillsammans med rektorerna inom den grundläggande utbildningen.

 

Förslag          Svenska sektionen beslutar att godkänna kriterierna för elevantagning till svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo fr.o.m. 1.8.2021.

 

BeslutFörslaget godkändes.

 

Holmberg anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdet för den tid som behandlingen av ärendet pågick.

Heikkilä deltog i sammanträdet i stället för Holmberg.

Rektor Elise Kurtén, rektor Nicke Wulff, rektor Christer Karlsson och föreståndare Johanna Lindfors deltog på distans och svarade på frågor.

Sändlista

förkKarlsson Christer
förkKurtén Elise
förkLindfors Johanna
förkWulff Nicke


Bilagor:

Ssnfu § 22
Bilaga 1:Kriterier för elevantagning till svenskspråkig grund-läggande utbildning Åbo fr.o.m 1.8.2021.