Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning918.02.20211

Mötets laglighet och beslutförhet

Ssnfu § 9

FörslagMötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

BeslutFörslaget godkändes.