Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning1418.02.20216

1484-2021 (01 04 01, 07 02 01)

Resultat från kommun10- undersökningen

Sammandrag: -

Ssnfu § 14

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 12.2.2021:

 

Kommun10-undersökningen är den största uppföljningsundersökningen i kommunsektorn i Finland. Kommunalt anställdas arbete och välbefinnande följs med hjälp av enkätundersökningar, som genomförs med två års intervall med början från år 2016. År 2020 medverkade 65 128 arbetstagare med fast anställning eller långvarigt vikariat i undersökningarna.

 

Den senaste undersökningen förverkligades under tiden 2.9. – 31.10.2020. I undersökningen deltog 6240 personer anställda vid Åbo stad, Åbos svarsprocent var 68%. Svarsprocenten varierade mellan stadens sektorer, inom bildningssektorn svarade 70% av de tillfrågade i personalen.

 

Inom svenskspråkig fostran och undervisning kommer resultaten att behandlas i ledningsgruppen, på arbetsplatsmöten och i enheterna tillsammans med personalen före utgången av mars 2021. 

 

En sammanställning över resultaten för svenskspråkig fostran och undervisning presenteras under mötet.

 

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman:

 

Förslag         Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning antecknar rapporten för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.