Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning1318.02.20215

1850-2021 (12 00 01)

Åbos svenskspråkiga skolors lokala läroplan för undervisningen av A1 språket finska i åk 3-6

Sammandrag: -

Ssnfu § 13

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 5.2.2021:

 

Svenska sektionen har enligt instruktionen för bildningssektorn till uppgift att godkänna den lokala och den enhetsvisa läroplanen för de svenskspråkiga skolornas del.

 

Utbildningsstyrelsen har fastställt grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen den 22 december 2014. I dessa grunder bestäms även vad som skall ingå i de skolspecifika kompletteringarna till läroplanen. De skolspecifika kompletteringarna finns skrivna i skilda rutor i den löpande läroplanstexten. Utbildningsstyrelsen utkom 14.5.2019 med en föreskrift gällande ändringar och kompletteringar som berör undervisningen i A1-spräket i årskurs 1-2.

 

Svenska sektionen godkände vid sitt möte 14.3.2019 § 12 och § 13 det nuvarande språkprogrammet jämte timfördelning som trädde i kraft 1.8.2019. Enligt nuvarande språkprogram är A1-språket finska (nyfi/mofi) och inleds i åk 1. Åbos svenskspråkiga skolors lokala läroplan för undervisningen av A1 språket finska i åk 1-2 godkändes av sektionen den 10.10.2019 § 46.

 

I utbildningsstyrelsens föreskrift (OPH 1082-2019) gällande A1-språket i åk 1-2 finns utskrivet att utbildningsanordnaren ska göra de nödvändiga ändringar som berör målen och innehållen för A1-lärokursen i det andra inhemska språket och främmande språk i årskurs 3-6 inom den tidsram som utbildningsanordnaren bestämmer, så att studierna i A1-språket fortlöper oavbrutet frän en årskurs till en annan.

 

Dessa ämnesvisa läroplansändringar för undervisningen av A1 språket finska i åk 3-6 för Åbo stads svenskspråkiga skolor finns i kapitlet 14.4.2 i bilaga 1. Ändringarna är markerade med blått. Hela den ämnesvisa läroplanen för åk 3-6 finns i tilläggsmaterial 1.

 

 

Bilaga 1               Kapitel 14.4.2 Det andra inhemska språket, finska

 

Tilläggsmaterial 1               Ämnesvisa läroplanen för åk 3-6               

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman:

 

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning godkänner de föreslagna ändringarna i den ämnesvisa läroplanen för åk 3-6 för de svenskspråkiga skolorna i Åbo stad. Läroplanen tas i bruk omgående.

 

 

 

BeslutFörslaget godkändes.

 

Rektor Elise Kurtén presenterade läroplanen under mötet på distans.

Sändlista

noudKurtén Elise
noudLindfors Johanna
noudWulff Nicke


Bilagor:

Ssnfu § 13
Bilaga 1:Kapitel 14.4.2 Det andra inhemska språket, finska