Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning3229.08.20191

Mötets laglighet och beslutförhet

Ssnfu § 32

FörslagMötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

BeslutFörslaget godkändes.