Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning5530.11.20171

Mötets laglighet och beslutförhet

Ssnfu § 55

FörslagMötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

BeslutBeslutsförslaget godkändes.